Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom möjligheten att inkludera studier från andra universitet, t.ex. en valbar (biämnes)studiehelhet eller enskilda kurser.

 

JOO-studierättigheten ger dig valmöjligheter:

...

 •  Du ska kunna inkludera JOO-studierna i den grund- eller påbyggnadsexamen som du närvaroanmält dig för.
 • JOO-studierna ska inte fördröja din utexaminering eller onödigt utvidga examen vid Helsingfors universitet.
 • Studierätt för JOO-studier beviljas endast för studier som inte kan genomföras vid Helsingfors universitet. Undantag är t.ex. möjligheten för studerande i engelsk- eller svenskspråkiga utbildningsprogram som vill genomföra kurser på engelska/svenska vid ett annat universitet, om motsvarande kurser vid Helsingfors universitet erbjuds endast på finska (t.ex. studier som ger behörighet och språkkurser).
 • Studiehelheter förordas endast för en helhet per examen (kandidat, magister, doktor).
 • JOO-studiehelhetens omfattning kan vara högst 60 studiepoäng.
 • Du ska ha minst 30 studiepoäng på ditt studieprestationsutdrag vid Helsingfors universitet. Ifall du inlett dina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska du ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieprestationsutdrag för den tidigare examen till ansökan.
 • hur dina studier vid Helsingfors universitet har framskridit, studieframgången, din studieplan (ISP) och dina motiveringar för studiernas nödvändighet. Om du planerar att genomföra en studiehelhet ska du försäkra dig om och vid behov kontrollera med det mottagande universitetet att studierna utgör en helhet.
 • Nätbaserade kurser eller kurser vid Öppna universitetet förordas inte som JOO-studier.
 • JOO-studier förordas inte om din studierättighet vid Helsingfors universitet är tidsbunden, t.ex. om du är en utbytesstuderande.

 

 Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten finns i Joopas-nättjänsten (kom ihåg att bifoga de bilagor som krävs). Länk till JOOPAS: det elektroniska JOO-ansökningssystemet 

 Obs. En del universitet använder inte Joopas-nätservicen utan enbart pappersblanketter. Du hittar en förteckning över universitet som använder pappersblanketter här: . Se också Allmänna anvisningar. Ifall du ansöker om JOO-studierätt med en pappersblankett ska du skanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den inom utsatt tid till joo@helsinkijoo[at]helsinki.fi.

 Till ansökan bifogas följande bilagor:

...