Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja asialistan hyväksyminen
  1. Varapuheenjohtaja Eeva Nyrövaara avasi kokouksen klo 13.07.

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

 3. Lausunto tietosuoja-asetuksesta OKM:lle (TUHA-seminaarissa keskustellun perusteella)
  1. Keskusteltiin TUHA-verkoston kannalta keskeisimmistä asioista lausuntoon. Päädyttiin kirjoittamaan lausunto ja välttämään juridista kieltä, johon verkostolla ei ole asiantuntemusta. Painotetaan siinä kokousmateriaalin pohjan lisäksi seuraavia asioita:
   1. Verkosto kummastelee kuinka kansallisesti pyritään säilyttämään nykytilanne eikä haluta hyödyntää kaikkea potentiaalia, jonka tietosuoja-asetus mahdollistaa. Kirein linja aiheuttaa sen, että kilpailuetua menetetään Eurooppalaisiin ja kansainvälisiin verrokkeihin. Tarkempi määritelmä tulossa mm. tutkittavan suostumukselle. Verkosto pelkää, että Suomi putoaa kansainvälisestä vauhdista.
   2. Asetuksen soveltaminen ei saa estää tutkijoiden mahdollisuutta meritoitua eli tehdä työtään. Esimerkiksi anonymisoinnin tiukka tulkinta haittaa tutkimusta. Verkosto näkee vaaroja tutkijauran edistymiselle Suomen tiukan tulkinnan vuoksi. Nostetaan tutkijan meritoituminen kärkipäähän ja erityisesti painotetaan tekijätietojen kytköstä meritoitumiseen. Nostetaan esille myös muita näkökulmia, kuten kansainvälisyys.
   3. Tutkimuksen vaikuttavuus on uhattuna, jos tietoa ei voi uudelleenkäyttää. Samoin tutkimuksen vaikuttavuuden mittaaminen muodostuu hankalaksi.
   4. SYN ottanut kantaa tietosuoja-asetukseen maaliskuun alussa.
   5. On tärkeää mainita TENK ja tieteen itsesäätely. Prosessit eettiselle arvioinnille ovat olemassa. Tutkimusetiikka ottaa huomioon esimerkiksi tutkittavien henkilötietojen käsittelyn  ja käytön.
   6. Tietojen arkaluonteisuus saattaa olla peräti syy tutkia jotain tiettyä aihetta, jolloin merkittäviäkin kysymyksiä voi jäädä tutkimatta. Samalla muodostuu ohjausvaikutus, joka koskettaa tieteen vapautta.
   7. Anonymisoinnin kansallinen tulkinta. Tiukin tulkinta aiheuttanee ongelmia.
  2. Sovittiin, että Walter tekee pohjan seuraavalla viikolla, jonka jälkeen koordinaatioryhmä kommentoi luonnosta juhannukseen mennessä. Juhannusta seuraavalla viikolla Walter kirjoittaa lopullisen version ja lähetetään se eteenpäin.
  3. Ajatuksia TUHA:n lausuntoon tietosojatietosuoja-asetuksesta

 4. Tietosuoja-asetuksen koordinointi tutkimuksen ja tutkimushallinnon osalta (FUCIO-yhteistyö)

  1. AAPA ja FUCIO ylläpitävät yhteistä työtilaa tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Tila on tarkoitettu EU tietosuoja-asetuksen implementoinnin tukemiseen suomalaisissa korkeakouluissa.
  2. Työtilassa ylläpidetään kypsyystasomallia yksinkertaisessa taulukossa, josta eri korkeakoulujen tilanteen näkee helposti: taulukko
  3. Keskustelu Keskusteltiin TUHA:n roolista koordinoinnissa tutkimuksen ja tutkimushallinnon osalta.
   1. Tiedonjako ja välittäminen organisaatioille. Toiminen tietosuojavastaavien TUHA voi toimia tiedonjakajana ja välittäjänä eri organisaatioille sekä tarvittaessa olla tietosuojavastaavien helposti tavoitettava single-point-of-contactina silloin kun tarvitaan. Hyvien käytäntöjen jakaminen kentälle.Selkeyttäisi tutkimuksen näkökulmasta contact. Samoin voidaan jakaa organisaatioiden hyviä käytäntöjä muille.
   2. TUHAn pitää olla mukana tutkimuksen ja tutkimushallinnon osalta selventämässä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
   3. lausunnot Päätettiin ryhtyä laatimaan muistiota tai lausuntoa tietosuojasta koskien tutkimusprojekteja (henkilötiedot, aineistot). Eri yliopistojen mallit kuinka prosessit järjestetään, joissa tietosuoja-asetus koskettaa erityisesti henkilötietoja ja tutkimusaineistoja. Kuvataan eri korkeakoulujen mallit prosessien järjestämiseksi. HY:ssä ajatuksena tietojärjestelmä, jossa asia hoidetaan (tietosuojaportaali).Mitkä asiat on suunnitellaan tietosuojaportaalia, jonka kautta em. asiat voidaan hoitaa.
   4. Päätettiin seurata jokaisessa koordinaatioryhmän kokouksessa tietosuoja-asetuksen tilannetta. Vielä on epäselvää mitkä asiat on tutkimuksen osalta oltava kunnossa, kun asetuksen siirtymäaika päättyy tutkimuksen osalta? Seurataan jokaisessa kokouksessa tietosuoja-asetuksen tilannetta.

 5. Tutkimustietovarannon kehityksen seuranta

  1. Johtoryhmän asialista (mm. kyselyn yhteenveto): https://wiki.eduuni.fi/x/vweoAg
   1. Kulkevatko tietovirrat oikein? Miten paljon tällä hetkellä täytyy käsin tietoja lisätä ja vääntää. Kuinka voisi automatisoida.
   2. Kannattaisi oikeasti tarkistaa ovatko kohderyhmien mielstä hyödyt samoja kuin on listattu. Tarvitseeko tutkijan tallentaa julkaisu vain yhden kerran, milloin tämä on mahdollist?
   3. Mitkä ovat Miten tietovirrat kulkevat ja kulkevatko ne todellisutta vastaavasti oikein. Missä vaiheessa tietovirtoja tietoja on lisättävä tai muokattava manuaalisesti? Kuinka aikaavieviä kohtia voisi automatisoida?
   4. On syytä paneutua tarkasti suunnittelumateriaaleissa mainittuihin kohderyhmien hyötyihin. On nimittäin epäselvää ovatko ne kohderyhmien mielestä samanlaisia. Esimerkiksi milloin on oikeasti mahdollista se, että tutkija tallentaa julkaisutietonsa vain yhden kerran.
   5. Mitkä ovat tutkimustietovarannon konkreettiset tavoitteet ja mitä hyötyjä niillä saavutetaan.
  2. Aktiivinen vaikuttaminen tutkimustietovarannon kehittämiseen. Kuinka koordinaatioryhmä ja alaryhmät osallistuvatsaadaan mukaan?
   1. Aktiivisesti välitetään Välitetään aktiivisesti kysymyksiä taustaverkostoille ja kysytään laajemmin näkemyksiä. Hyvä Tätä varten tarvitaan hyvä alusta, jossa voi keskustella ja nähdä lukea muiden näkemykset. Ryhmän jäsenille tietovuo kentältä. Lisäksi sähköpostilista.Esimerkiksi näkemyksiä. Lisäksi tarvitaan sähköpostilista. Tavoitteena on oltava tietovuo kentältä johto- ja ohjausryhmien jäsenille.
   2. Esimerkkinä jos raportoinnissa voisi hyödyntää tietovarannoissa jo olevaa tietoa. Jokaisen , jolloin jokaisen yliopiston ei tarvitsisi tehdä samaa
   3. Tutkimustietovaranto MatchMakingTutkimustietovarannon käyttö Match making-palveluna yrityksille tai muille ei-akateemisille tahoille? Teksillä Tekesillä on käynnissä jokin tämänkaltainen kehitysprojekti.
   4. Uutiskirjeeseen otetaan pääkohdaksi tutkimustietovaranto.Ettei ryhmistä muodostu pelkkiä passiivisesti kuuntelevia suurryhmiä.
   5. TUHA voi omalta osaltaan yrittää toiminnallaan estää ryhmien muuttumisen passivisesti kuunteleviksi neuvottelukunniksi. Silloin hukataan kaikkien aikaa.
  3. Ohjausryhmä kokoontui 9.5. ensimmäiseen kokoukseensa (asialista ja muistioluonnos).

 6. FiPure-ryhmä ja sen ottaminen osaksi TUHA-verkostoa
  1. Päätettiin perustaa alaryhmä nimeltä Tutkimustietojärjestelmät, jonka yhteyteen FIPure-ryhmä liittyy. Samalla alaryhmän yhteyteen liittyy myös Suomen Converis-käyttäjät. Pyritään siihen, että TUHA:n kautta tavoittaa helposti kaikkien korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmistä vastaavat keskeiset henkilöt.

 7. Tutkimuspalvelupäivät 24.-25.8. Jyväskylässä.

  1. Ilmoittautuminen tutkimuspalvelupäiville on avautunut (https://www.jyu.fi/en/congress/tutkimuspalvelupaivat2017/Ilmoittautuminen)
  2. TUHA:n ryhmillä on perinteiseen tapaan mahdollisuus tavata jo keskiviikkona. OKM:n KOTA-seminaari järjestetään 22.-23.8. myös Jyväskylässä. Tämä kannattaa ottaa huomioon.
  3. Päivillä on työpaja tutkimustietovarannosta torstaina klo 15.30 alkaen (työpaja nro 16). Ainestoryhmä järjestää myös työpajan.
  4. TUPO-ryhmä kokoontuu. W selvittää mahdollsiuuden koordinaatioryhmän kokoukselle 23.8. ip. (KOTA ja TUPO kokoukset huomioon).

 8. Seuraava TUHA-seminaari

  1. Keskustelu seminaarin annista. Seuraavassa seminaarissa aiheeksi jotain muuta kuin digitalisoituminen?

  2. Seuraavaan seminaarin aiheen olisi hyvä olla sisältöä tiiviimmin yhteen sitova. Digitalisaatio ja siihen liittyvät asiat on nostettu seminaarin aiheeksi jo kaksi kertaa peräkkäin. Vaikka digitalisaatio onkin tärkeää seuraavalla kerralla voisi miettiä toista näkökulmaa ainakin työpajoihin. Onnistuuko verkostosta löytämään aiheita työpajatyyppiseen toimintaan?
  3. Eettiset asiat ovat pinnalla, onko tästä seminaarin aiheeksi. Tutkijoiden palveluiden tarjoaminen? Kuinka palveluita tarjotaan, palvelumuotilu? Seminaarissa lyhyt koulutus? Kuinka tutkijoille tarjotaan palveluita intrassa konkreettisena esimerkkinä? Ongelman ydin on käytettävyys, kuinka sähköinen palvelu tarjotaan tutkijalle. "Opiskelemme lisää ajatuksena". Vuorovaikutteista opiskelua ja yhdessä tekemistä. AaltoPROn koulutuksella. Ongelmalähtöisesti, menetelmäkeskeisesti. Minervan ehdoilla pääsiäisen tienoille.

   

 9. Ryhmien kuulumiset

  1. TUPO: Seminaarin yhteydessä tavattu. Keskusteltiin organisoitumisesta eri korkeakouluissa sekä ajankohtaiset asiat. Tutkimuspalvelupäivillä tapaaminen seuraavaksi.
  2. ORCID yhteenveto.
  3. Infra: pyritään tuhan kautta hakemaan muutamia pilotteja, joiden avulla kokeillaan infratietojen laajentamista. Marko on mukana nykyään tutkimusinfrapankin ohjausryhmässä. ATTX lukee exceliä. Seminaarissa keskusteltiin yleisemmin . Myös organisaatioiden ja todettiin, että infrastruktuuriasioita on syytä kierrättää johdon kautta kierrätys.sopivassa vaiheessa. Muuten asiat eivät etene.
  4. SYN - tutkimuksen tuesta on järjestetty kaksi seminaaria (http://yliopistokirjastot.fi/verkostot/tutkimuksen-tuen-verkosto/)
  5. Tietomalliryhmä: 137 termiä. Jatketaan syksyllä. Infrat ja avoimuus. Hankkeesta ja projektista on saavutettu yhteisymmärrys.
  6. Aineistoryhmällä kokous syyskuussa tietoarkiston kanssa. Elokuussa työpaja Tutkimuspalvelupäivillä. Lokakuun lopussa tietosuojaseminaarin aamupäivällä tapaaminen. OKM:n linjauksia tutkimus-PAS-palvelun linjaaminen on keskeisessä roolissa (OKM:n tilaisuus aiheesta 13.9. OKM:n tilaisuus).
  7. Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä kaipaa uutta puheenjohtajaa. Jennillä ei ole aikaa. , koska Jennin mahdollisuudet ajankäyttöön ryhmän hyväksi ovat pienet. Taidealan julkaisut -alatyöryhmä on kokoontunut ja päässyt suurin piirtein yhteisymmärrykseen kerättävistä tiedoista.
    
 10. Syksyn muita tapahtumia ja seminaareja tiedoksi.

  1. AAPAn ja FUCIOn webinaari tietosuoja-asetuksesta (ensi viikko)
  2. KOTA-seminaari 22.–23.8.2017
  3. MyData 2017 30.8.–1.9.2017
  4. FUCIO & AAPA -yhteisseminaari Vaasassa 4.10.2017
  5. Tutkimustietovarantoseminaari 30.10.2017
  6. EU:n tietosuoja-asetus – tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa 31.10.2017 (ATT-hanke ja Tietoarkisto järjestävät)

 11. Keskusteluasia: TUHA-verkoston yhteys tutkimuksen IT-palveluihin
  1. IT-palvelut ovat olleet visusti tietohallinnon vastuulla, mutta esimerkiksi Oulussa on tutkimushallinnossa nykyään oma palvelukokonaisuus IT:lle. On orastavasti nähtävissä kuinka tutkimuksen IT-palvelut lomittuvat yhä enemmän tuha:n muihin osa-alueisiin vaikka säilyvätkin usein tietohallinnon vastuulla. Olisiko verkoston syytä harkita laajentumista myös tutkijoiden ja tutkimuksen IT-palveluista vastaavien henkilöiden piiriin? Tämän alan asiantuntijoiden edustus verkostossa on ohuehko. Vai onko tämä liian marginaalinen ryhmä erossa TUHA:n valtavirrasta ja samalla nykyiset verkoston jäsenet omalla asiantuntemuksellaan kattavat myös nämä palvelut.
   1. Tärkeintä olisi parempi kontakti on luoda tiiviit yhteydetä AAPAan ja FUCIOon. Hankaluus Yhtenä hankaluutena on se, että IT-palvelut on järjestetty jokaisessa korkeakoulussa järjestetty eri tavoin. Ryhdytään välittämään aktiivisesti tietoa FUCIOn ja AAPAn keskeisille henkilöille. Saa TUHAn asiantuntijoita saa kutsua keskustelemaan tai taustottoittamaan jos tarvetta tulee.
 12. Muut asiat
  1. Seuraavat kokoukset: Tutkimuspalvelupäivillä, lokakuun alkupuolella, joulukuussa.
  2. Tehdään koordinaatioryhmän sivuista julkiset. Jätetään vain jotkut valmistelussa olevat asiat valmisteluunrajatuiksi.
  3. Uutiskirje juhannukseen mennessäkesäkuun aikana.

 13. Kokouksen päätös
  1. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33. pj. päätti kokouksen.