Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lukijalle: Teksti Lausuntopalvelun lausuntopyynnön muodon mukainen.

LUKU 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

YLEISET KOMMENTIT

TUHA-verkosto haluaa omaan asiantuntemukseensa perustuen ottaa kantaa joihinkin tieteellisen tutkimuksen tekemisen edellytyksiin vaikuttaviin yksityiskohtiin koskien TATTI-työryhmän mietintöä ja työryhmän ehdotusta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi.

TUHA-VERKOSTO

Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) kokoaa yhteen suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa tutkimusta tekevissä organisaatioissa työskentelevät tutkimushallinnon asiantuntijat. TUHA-verkostoon kuuluu yli kolmensadan henkilöjäsenen lisäksi myös muita valtakunnallisia verkostoja (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN, AMK-TKI-johtajat, Finn-ARMA, Tohtorikoulutusverkosto). Se toimii kymmenen eri aiheita käsittelevän alaryhmän kautta.

TUHA-verkosto edustaa kattavasti suomalaista tieteellistä tutkimusta tukevia ja palvelevia asiantuntijoita. Roolinsa kautta sille on muodostunut syvällinen käsitys suunnasta, johon tieteellistä tutkimusta tukevat järjestelmät ja palvelut ovat tutkimuksen ohella kansainvälisesti kehittymässä.

YLEISESTI

Verkoston näkemykset pohjautuvat seuraaviin alkuoletuksiin:

...

Lisäksi tietosuojalaki tulee valmistella rinnakkain ns. toisiolain (Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) kanssa siten, että molemmat lait ovat keskenään toisiaan täydentäviä mutta eivät ristiriitaisia.

LUKU 2. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE ERÄISSÄ TAPAUKSISSA

YLEISET KOMMENTIT KÄSITTELYN LAINMUKAISUUTTA KOSKEVASTA 3 §:stä.

TUHA-verkosto esittää seuraavat tarkennusta vaativat kysymykset henkilötietojen käsittelyperusteesta tutkimuksen näkökulmasta:

 1. Mikä on suostumuksen ja yleisen edun käsittelyperusteen suhde?

   1. Mikä on eurooppalaisen “yleinen etu sääntely henkilötietojen käsittelyperusteena” – tradition suhde Suomen perustuslakiin ja perustuslakivaliokunnan tulkintatraditioon, joka edellyttää tarkempaa säätämistä käsittelyperusteesta?

   2. Muuttuuko perustuslakivaliokunnan linja koska tietosuoja-asetuksessa käytetään yhdenmukaisuusmenettelyä?

 2. Riittääkö asetuksen oikeusperuste yliopistoille?

 3. Riittääkö asetuksen oikeusperuste yksittäiselle tutkijalle?

 4. Onko säännös perustuslakivaliokunnan kriteerit täyttävä?

   1. Täyttyvätkö PL 10 §:n (yksityiselämän suoja) sääntelyvaraukselle asetetut edellytykset esimerkiksi suhteellisuudesta, täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta?

LUKU 5. TIETOJENKÄSITTELYN ERITYISTILANTEET

YLEISET KOMMENTIT TIETEELLISIÄ JA HISTORIALLISIA TUTKIMUSTARKOITUKSIA SEKÄ TILASTOLLISIA TARKOITUKSIA VARTEN TAPAHTUVAA KÄSITTELYÄ KOSKEVISTA POIKKEUKSISTA JA SUOJATOIMISTA

 • TUHA-verkosto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa on riittävän joustavaa. Se on keskeinen edellytys toisaalta suomalaisen tieteen menestykselle ja toisaalta tutkimuksen tekemiselle ylipäänsä. Henkilötietojen suojaamisella ei pidä aiheuttaa turhaa haittaa tutkimukselle.

MUUT YLEISET KOMMENTIT TIETOJENKÄSITTELYN ERITYISTILANTEITA KOSKEVASTA 5 LUVUSTA.

 • Onko tarpeen erikseen kirjata käsittelyperuste esimerkiksi seuraavalla tavalla muotoiltuna:

...

Arkistoista, jotka ovat oikeutettuja 25 a §:n mukaiseen käsittelyyn, säädetään tarkemmin erikseen.

LUKU 6. MUUT MAHDOLLISET KOMMENTIT

MUITA HUOMIOITA TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ JA EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Tutkijoiden omat henkilötiedot tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

 • Tieteen uusiutumisen kannalta peruslähtökohta on, että tieteelliset tulokset ja niiden tekijätiedot ovat julkisia ja vapaasti jaettavissa. Toisaalta tekijänoikeuslain perusteella tekijätietojen on oltava näkyvissä, kun tekijänoikeuden suojaamaan teokseen viitataan.

  Tutkijat meritoituvat ja saavat mainetta, kun toiset tutkijat viittaavat heihin ja hyödyntävät heidän tutkimustuloksiaan. Tutkijoiden urakehitys sekä menestyksekäs tutkimusrahoituksen saanti riippuu keskeisesti heidän meriiteistään.

  Nykyaikana tutkimustulosten esittäminen, niihin viittaaminen sekä tutkimusrahoituksen hakeminen ovat jo suurelta osin siirtyneet sähköiseksi. Tekijä-, julkaisu-, ja muut tutkimusta kuvailevat tiedot ovat ristiinkytkettyjä ja tutkijoiden itsensäkin rutiininomaisesti hyödyntämiä kansainvälisissä ja kotimaisissa palveluissa. Sekä aiemmin mainittu meritoituminen että osin tieteellisen tutkimuksen edistyminen perustuu näiden tietojen avoimeen jakamiseen ja vapaaseen liikkumiseen sähköisten rekisterien välillä.

  Suomen kireä linja tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa voi vaarantaa tutkijanuran edistymisen. Se myös asettaa suomalaiset tutkijat huonompaan asemaan kansainvälisiin kilpailijoihin nähden.

  Tietosuoja-asetuksen toimeenpanossa on huolehdittava siitä ettei tieteen julkisuutta rajoiteta tai haitata tutkimusprosessille keskeistä meritoitumista esimerkiksi estämällä, rajoittamalla tai hankaloittamalla tekijätietojen käyttämistä.

Tieteellisen tutkimuksen käytännöistä

 • Tutkijat noudattavat tieteen itsesääntelyyn liittyviä tunnustettuja ja kansainvälisiä eettisiä standardeja sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) käsittelee suomalaisen tiedeyhteisön osalta tieteelliseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Tietosuoja-asetukseen liittyvillä säädöksillä ei ole syytä puuttua tieteen itsesääntelyyn ja sen kautta kaventaa tieteen vapauden toteutumista.

 • Tieteen peruspilareita ovat tulosten falsifioitavuus sekä muun kansainvälisen tiedeyhteisön tekemä tulosten vertaisarviointi. Tämän keskeisen toiminnon toteutuminen edellyttää pääsyä tutkimustulosten takana olevaan tutkimusdataan. Uudet säädökset eivät saa haitata tai estää tutkimustulosten riippumatonta verifiointia ja toistamista.

 • Tieteellinen tutkimus on kansainvälistä ja rajat ylittävää. Teknologinen kehitys on tuonut tutkijoiden ulottuville suuria datamassoja. Niitä analysoimalla saadaan tuloksia, jollaisia aiemmin käytetyistä pienemmistä datoista ei pysty saamaan. TUHA-verkoston näkemyksen mukaan on varmistuttava siitä, ettei sääntely turhaan estä tai haittaa datan louhintaan ja suurten datamassojen käsittelyyn perustuvaa tieteellistä tutkimusta.

 • Tieteellinen tutkimus henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen käsittelyperusteena on turvattava. Tältä osin verkosto ei pidä suotavana mahdollisia kiristyksiä nykyiseen tilanteeseen nähden.

 • Viitaten Suomen museoliiton lausuntoon myös TUHA-verkosto pitää tärkeänä suomalaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden toiminnan huomioon ottamista. Ne hallinnoivat tieteelliselle tutkimukselle tärkeitä lähdeaineistoja, joiden on jatkossakin oltava tutkijoiden saatavilla.

Tutkimushallinnosta 

 • Tutkimushallinnolta ja tutkijoilta vaaditaan nykyään paljon raportointia ja seurantaa esimerkiksi rahoituksen käytön tai erilaisten tutkimukseen liittyvien lupien osalta. Hallinnollinen työ on aikaa vievää ja tutkijoiden tapauksessa aika on pois tutkimukselta.  
  Digitalisoituminen tarjoaa paljon mahdollisuuksia automatisoida, sujuvoittaa ja nopeuttaa hallinnollista työtä sekä parantaa käyttökokemusta. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää mahdollisuutta siirtää sekä tutkijoihin että tutkimukseen liittyviä tietoja automaattisesti rekistereistä ja varannoista toiseen ja näiden tietojen rikastamista tai kytkemistä muihin tietoihin. Tietojen siirtymisessä ei ole merkitystä sillä onko lähettävä vai vastaanottava järjestelmä aloitteellinen.

 • Organisaatioiden ja kansallisten tietovarantojen hyödyntäminen, integroiminen ja käyttö on oltava mahdollista tutkimuksen tukemiseksi. Eri varannoissa ja rekistereissä olevia tietoja on voitava uudelleenkäyttää tehokkaasti ja moderneilla keinoilla.

Tieteen vapaus

 • Ehdotuksessa ei ole  käsitelty tietosuojalain suhdetta perustuslain 16 § mainittuun tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauteen. Vaikka asia otetaan luvussa 2.1.9 esille ei mietinnössä käsitellä tietosuojalakiehdotuksen suhdetta siihen. TUHA-verkosto toivoo käsittelyä myös tästä näkökulmasta lakiehdotuksen sisältäessä asioita, jotka voivat vaikuttaa perustuslaissa turvatun tieteen vapauden toteutumiseen.

 • TUHA-verkosto haluaa nostaa esille tietosuoja-asetuksessa esitettyjen sanktioiden mahdollisen vaikutuksen tieteen vapauteen. Jo sanktioiden uhka voi ohjata tutkijat tekemään tutkimusta, jossa pelkoa sanktioista ei ole. Niillä voi siten olla välillinen ja tarkoittamaton ohjausvaikutus, joka kaventaa merkittävästi tieteen vapauden toteutumista. Joskus jo tietojen arkaluonteisuus itsessään voi olla tutkimuksen syy.

Muuta

 • Lisäksi tietosuojalaki tulee valmistella rinnakkain ns. toisiolain (Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) kanssa siten, että molemmat lait ovat keskenään toisiaan täydentäviä mutta eivät ristiriitaisia. 

 • Lopuksi TUHA-verkosto toivoo hallituksen esitykseen hyviä perusteluja kuvaamaan tietosuoja-asetuksen kansallisessa soveltamisessa tehtyjä valintoja, jotta asetuksen soveltaminen käytäntöön muodostuu sujuvaksi.

...