Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Alkuperäinen toimeksiantopyyntö:


Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamista koskevan lain (484/2013) mukaisesti Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalveluun (tietovaranto) tallennetaan korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän henkilörekisterin tietoja. Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien

tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana korkeakoulun rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä, tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lain (484/2013) 6 d §:n nojalla korkeakoulujen yhteishaussa. Muusta tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta päättävät korkeakoulut rekisterinpitäjinä. Useiden viranomaistoimijoiden on sovittu saavan tarvitsemansa tiedot VIRTA-opintotietopalvelusta. Tietovarantoa voivat rekisterinpitäjien luvalla hyödyntää myös yksityiset palveluntarjoajat.

 


Rekisteröidyn oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot

Viranomaistoiminnan julkisuutta koskevan lain (21.5.1999/621) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei siinä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Korkeakoulut ovat laissa tarkoitettuja viranomaisia. Lain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. VIRTA-opintotietopalveluun tallennettuja tietoja eivät koske lain 11 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyt rajoitukset. Tiedot eivät myöskään ole 24 §:n nojalla salassa pidettäviä. Lain mukaan oppijalla on siis oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity.

 


Pivon digitaalinen opiskelijakortti

Pivon digitaalinen opiskelijakortti on osa Pivo-sovellusta, joka on saatavilla ilmaiseksi kaikkien pankkien asiakkaille. Pivon mobiilisovelluksen toiminta-ajatuksena on tarjota opiskelijoille moderni digitaalinen opiskelijakortti, joka kulkee aina opiskelijan mukana hänen matkapuhelimessaan. Digitaalinen opiskelijakortti toimii perinteisen muovikortin tavoin, ja se on virallinen opiskelijatunniste esim. KELA:n ateriatuen piirissä olevissa ravintoloissa ja julkisen liikenteen palveluissa. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla Opiskelijan Tampere ry:n edut ja mahdollisesti myöhemmin myös muiden opiskelijajärjestöjen omia paikallisia etuja sekä valtakunnallisia etuja.

Tällä hetkellä Pivon digitaalista opiskelijakorttia hyödyntävät Tampereen yliopiston ja Tampereen teknisen yliopiston ylioppilaskunta sekä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Tavoitteena on laajentaa opiskelijakortti valtakunnalliseksi. Saadakseen Pivon digitaalisen opiskelijakortin käyttöönsä opiskelijalla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus sekä ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan jäsenyys maksettuna. Palvelun käyttö opiskelijan omien tietojen tarkastelemiseksi perustuu sekä opiskelijan että korkeakoulun osalta vapaaehtoisuuteen.

Pivon tietosuojasivu: https://pivo.fi/tietosuoja/

 


Käytettävät tiedot ja turvallisuus

Opiskelija voi hyödyntää Pivo-palvelun mobiilisovelluksessa VIRTA-opintotietopalveluun tallennettuja, itseään koskevia opiskeluoikeus- ja ilmoittautumistietojaan sekä tietoa opiskelijajärjestön jäsenmaksun maksamisesta. Pivo-sovelluksessa opiskelija voi tarkastella omia tietojaan ja näyttää asiakaspalvelutilanteissa mobiililaitteestaan digitaalisen opiskelijakorttinsa todentaakseen oikeutensa opiskelijaetuihin. Tietoja ei luovuteta palvelusta kolmansille osapuolille.

Opiskeluoikeustiedon sekä ilmoittautumis- ja jäsenmaksutietojen luovuttaminen VIRTA-opintotietopalvelusta opiskelijan käyttöön Pivo-palvelussanopeuttaa huomattavasti prosessia, jolla opiskelija saa käyttöönsä digitaalisen opiskelijakortin ja mahdollistaa tietojen ajantasaisuuden opintojen aikana. Tiedonsaanti edellyttää opiskelijan henkilöllisyyden varmentamista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai sitä vastaavalla vahvalla tunnistautumisella. Tieto välitetään Pivo- sovellukseen kansallisessa palveluväylässä turvallisen ja luotettavan palvelinarkkitehtuurin ja salattujen verkkoyhteyksien kautta. VIRTA- opintotietopalvelun teknisenä ylläpitäjänä CSC tekee koordinaattorin roolissa OP:n Pivo-palvelun kanssa sopimuksen (liite 1), jossa OP:n Pivo-palvelu sitoutuu noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä, hyvää tiedonhallintatapaa, soveltuvaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä.

EDIT 10.4.2019: TÄMÄ ALKUPERÄISESSÄ TOIMEKSIANTOPYYNNÖSSÄ OLLUT KOHTA EI OLE ENÄÄ VOIMASSA: Korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän rekisterin rekisteriselosteeseen ei ole tarpeen erikseen merkitä tietoa rekisteröidyn tietojen henkilökohtaisesta käytöstä, koska kyse ei ole rekisteröidyn tietojen luovuttamisesta. Tietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn omasta aloitteesta ja näin mahdollistetaan erityisen tiedonsaantioikeuden toteuttaminen.

 


Korkeakoulun toimenpiteet

Korkeakoulu rekisterinpitäjänä tekee tietojen teknisenä ylläpitäjänä toimivalle CSC:lle toimeksiannon antaa korkeakoulun lukuun, opiskelijan pyynnöstä, opiskelijan tiedot itsenäisenä palveluntarjoajana toimivan OP:n Pivo-sovelluksessa käytettäväksi tämän toimeksiannon mukaisesti, toimeksiannossa kuvattuun tarkoitukseen.

 CSC pyytää korkeakouluja ilmoittamaan, antavatko ne OP:n Pivo Wallet Oy:n Pivo-sovellukselle luvan oppijan suostumuksella hakea tämän tietoja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta Pivo-sovelluksessa tarkasteltavaksi. Oppija saa toimeksiannon tehneiden korkeakoulujen osalta sovelluksessa nähtäväkseen itseään koskevat asianomaisen korkeakoulun tallentamat tiedot.

Korkeakoulun tulee ilmoittaa CSC:lle päätöksestään tehdä toimeksiantoasiaa koskien. Päätöksessä voidaan viitata tähän toimeksiantokyselyyn. CSC tekee yhteistyötä Op:n Pivo-palvelun kanssa integraation toteuttamiseksi toimeksiannon mukaisesti. Päätös toimitetaan 16.8.2017 mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen:

 


CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Eeva PolviJukka Kohtanen

PL 405

02101 Espoo