Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päätös: Johtoryhmä keskusteli tietosuoja-asetuksesta, raportista sekä testaamisen etenemisestä. Lisäksi päätettiin seuraavista tietojen käsittelyyn liittyvistä linjauksista, jotka koskevat kaikkia Oodi-yliopistoja. Johtoryhmä oli päätöksissä yksimielinen. Johtoryhmä päätti, että

  1. Erotetaan arkaluonteiset tiedot. Arkaluonteiset tiedot eriytetään erilliseen paikkaan, niin että niiden käsitteleminen pystytään lokittamaan erikseen.
  2. Poistetaan esityksen mukaisesti väliaikaiset tiedot sekä rekisteriselosteessa poistettavaksi määrätyt tiedot. Muiden tietojen osalta poistamista suositellaan, mutta tarkemmin asiasta voidaan päättää toteutuksen yhteydessä.
  3. Henkilörekisteriotteen korjaaminen.

Lisäksi johtoryhmä päätti valtuuttaa Jukka Kohtanen muokkaamaan kokouksessa käsitellystä esityksestä julkiseen levitykseen sopivan version, joka sitten voidaan jakaa muille korkeakouluille.

...

Päätösesitys: Johtoryhmä kävi läpi vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja budjetin liitteiden mukaisesti. Johtoryhmä vahvisti vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja budjetin työvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. 

Antti Mäki totesi, että jatkossa kehityspäällikön palkkakuluista 30 000 - 40 000 euroa kohdentuu vuosittain Oodi-työhön normaalin käytännön mukaisesti. Puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsenet korostivat, että CSC:n sisäisistä johtamisratkaisuista pitää tulla Oodi-konsortiolle lisäarvoa, joka näkyy toiminnan kehittämisen kautta kustannustehokkuuden lisääntymisenä.

Päätös: Merkittiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma, sen osa-alueet ja osa-alueiden sisältämät tehtävät sekä budjetti tiedoksi. Päätettiin vaihtaa kustannuspaikan nimike hallinto nimikkeeseen yhteiset palvelut. Päätettiin, että WebOodin versiotyöhön varataan 163 950 euroa ja WinOodin versiotyöhön 105 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että muutosprosessityötä ei käynnistetä ennen kuin tietosuoja-asetuksen edellyttämä resurssitarve selviää.

...

7.     Oodista toiseen opintohallinnon järjestelmään siirtyminen, yliopistokohtaiset tilannekatsaukset

 Johtoryhmä  Johtoryhmä kävi läpi jokaisen konsortioyliopiston tilanteen ja kuuli samalla Oodi-opintotietojärjestelmän käyttöasteen ja –tarpeen vuonna 2018.

Päätösesitys: Johtoryhmä keskusteli yliopistojen tilanteesta kokouksessa. 

Päätös: Johtoryhmä merkitsi tiedoksi, että Oodi on kaikissa yliopistoissa täysimääräisenä käytössä vuoden 2018.

    

8.    Vuoden 2018 kokoukset (Liite 7 )

...

  • perjantaina 16.2.2018 klo 13-15 (etäkokous)
  • perjantaina 20.4.2018 klo 13-15 (lähikokous, etäyhteys järjestetään)
  • perjantaina 1.6.2018 klo 13-15 (lähikokous, etäyhteys järjestetään)


9.    Muut asiat

  • Funidatan ja  Kati Kettusen kanssa sovitaan Sisu-opintotietojärjestelmän esittely sopivaan ajankohtaan jonkin johtoryhmän kokouksen loppuun.
  • Päätettiin, että Jukka Kohtaselle maksetaan Oodiin liittyvien edustustilaisuuksien matkakustannukset Oodin budjetista yhteisistä palveluista. Em. matkat hyväksytetään johtoryhmällä etukäteen ja Jukka Kohtanen laatii matkasta lyhyen kuvauksen seuraavaan kokoukseen. Kulut kohdennetaan yhteisiin palveluihin. Kohtasen kuluja korvataan, kun hän edustaa Oodi-konsortiota asiantuntijana erilaisissa yhteistyöelimissä ja työryhmissä.
  • Sari Zitting: Helsingin yliopisto on saanut palautetta erityisryhmiin kuuluvilta opiskelijoilta HY:n tasa-arvovastaavan kautta. Palautteessa todetaan, ettei saavutettavuus toteudu kaikissa palveluissa. WebOodissa saavutettavuus on huomioitu erityisesti keväällä 2017 toteutetun käyttöliittymäuudistuksen yhteydessä. Mikäli saavutettavuudessa havaitaan puutteita, yliopistot tekevät korjaustarpeista tiketit. Todettiin, että valmisteilla että valmisteilla on kansallinen säädös, jonka valmistumista Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä seuraa. Säädöksen valmistuttua tuodaan johtoryhmälle tilannekatsaus.
  • Antti Mäki tiedotti NordForum-seminaarista, joka pidetään Tukholmassa 16.-17.1.2018. Seminaarin sisältö liittyy opintohallinnon perusjärjestelmiin, joten seminaari on Oodi-konsortion asiantuntijoille hyvä foorumi tutustua naapurimaiden ratkaisuihin. Merkittiin tiedoksi, että yliopistot voivat halutessaan lähettää edustajat seminaariin. 

...

11.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.03.


Jälkimerkintä

Sari Zitting tiedotti, että Helsingin yliopistossa on laadittu konsultti Vilho Kolehmaisen toimesta "Selvitys opetusohjelmien ja opetussuunnitelmien laadinnan tavoitetilasta” jossa mm. on määritelty opetussuunnittelutyön sanastoa. Raportti on julkinen ja se toimitetaan johtoryhmän jäsenille myöhemmin.