Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä kansalaisen lisäksi keskeisiä KOSKI-palvelun tietojen hyödyntäjiä ovat viranomaiset.

KOSKI-palvelun tietoja voivat hyödyntää sellaiset viranomaiset, joilla on omassa lainsäädännössään tähän oikeutus. Tarkalleen ottaen tarvittaneen lakimaininta, jotta viranomaiset saavat oikeuden hakea tietoja Opetushallitukselta teknisen käyttöyhteyden avulla.


Seuraavassa on kuvattu KOSKI-palvelun tietojen luovuttamisen hyväksymisprosessi:

 

1. Viranomainen ilmoittaa tietotarpeestaan Opetushallitukselle

2. Tietotarve analysoidaan yhdessä viranomaisen ja Opetushallituksen kanssa

3. Tietojen luovutuksen lainmukaiset edellytyksen arvioidaan Opetushallituksessa

• Mikäli toisella viranomaisella ei ole tähän omassa lainsäädännössään oikeutusta, ei tietojen luovuttamista voida tehdä.

4. Jos tietojen luovuttamisen lainmukaiset edellytykset täyttyvät, voidaan viranomaisen kanssa tehdä tietopalvelusopimus12. Sopimuksessa on seuraavat osiot:

• osapuolet

• tietojen saantioikeuden säädökset

• menettely

• palvelukäyttötapa ja -tiheys

• tietosisältö

• tietojen luovutusehdot

• Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

• Luovutettujen tietojen käsittely ja käytön rajoitukset

• Luovutettujen tietojen hävittäminen tai arkistoiminen

• liitteenä osapuolet yhteystiedot

• liitteenä tarkka tietosisältökuvaus

• sopimus käydään läpi kerran vuodessa

5. Kun sopimus on tehty, ilmoitetaan siitä rekisterinpitäjille (=koulutuksen järjestäjille) virkailijan työpöydän kautta.

6. Tehdään viranomaisen tietotarvetta vastaava rajapinta, jonka kautta välitetään ainoastaan niitä tietoja joihin viranomainen on oikeutettu ja jotka on listattu tietopalvelusopimuksessa.

• viranomaisen käyttötarpeen mukaan, voidaan myös tarjota pääsy tietoihin käyttöliittymän kautta. Tällöin viranomaiselle luodaan omien käyttöoikeuksien hallinnointiin pääkäyttäjätunnus.

7. Rajapinta avataan viranomaisen käyttöön.

 

Kun KOSKI-palvelun käyttö on avattu viranomaiselle, käynnistyy Opetushallituksen ja viranomaisen välillä jatkuva palvelu.

Tietopalvelusopimus käydään läpi kerran vuodessa ja tarvittaessa sisältö päivitetään tai sitä muutetaan. Mikäli viranomaisen tiedonsaantiedellytyksen muuttuvat, rajapintaa muutetaan niiden mukaisesti. Mikäli viranomaisen tiedonsaantiedellytykset poistuvat kokonaan, Opetushallitus sulkee rajapinnan viipymättä.