Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Katso tämän ohjeen yksityiskohtainen läpikäynti Teknisen iltapäivän kevät 2019 videonauhoitteesta:

Weboodin kontitetun version asennus -video


Esivalmistelut (tarvitsee tehdä vain kerran)

Expand
titleAvaa esivalmistelut...


Info

Asenna Docker CE ja docker-compose: https://docs.docker.com/install/

 

Dockerin objekteja (imaget, kontit ja volumet) varten, kannattaa käyttää oma kiintolevyosiota, jossa tilaa 50-100 Gt. Weboodi tarvitsee vain alle 5 Gt, mutta tilanne saattaa muuttua jatkossa

Docker säilöö objektit oletuksena polkuun /var/lib/docker

Suositeltavaa on käyttää storage driverinä overlay 2:sta, mutta tämä vaatii kernelin version 4.0 or uudempi ja RHEL:n or CentOS:n tapauksessa versio 3.10.0-514 tai uudempi.

Tarkemmat ohjeet overlay2:n käyttöön:

https://docs.docker.com/storage/storagedriver/overlayfs-driver/

Tarkemmat ohjeet devicemapperin käyttöön (ei suositeltu enää)

https://docs.docker.com/storage/storagedriver/device-mapper-driver/

Esimerkiksi Red Hatin tapauksessa:

Asenna yum-utils.

Code Block
sudo yum install -y yum-utils

 

Asenna device-mapper-persistent-data and lvm2 (vain jos haluat käyttää devicemapperia overlay2:n sijasta)

Code Block
 sudo yum install device-mapper-persistent-data \
    lvm2
Lisää Dockerin registry

Code Block
sudo yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo


 
Asenna docker, docker-compose sekä containerd.

Code Block
 sudo yum install -y docker-ce docker-compose docker-ce-cli containerd.io

Huom!

CentOS:lle Docker-compose täytyy asentaa erikseeen

Code Block
 sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-composeDockerin konfigurointi

Expand
titleAvaa dockerin konfigurointi...


Info

Määritä Dockerin konfiguraatio tiedostoon /etc/docker/daemon.json, esim

Overlay2:lle

 

Code Block
{
 "storage-driver": "overlay2"
}

 

Device-mapperille

Code Block
{
 "storage-driver": "devicemapper",
 "storage-opts": [
  "dm.directlvm_device=/dev/sdX",
  "dm.thinp_percent=95",
  "dm.thinp_metapercent=1",
  "dm.thinp_autoextend_threshold=80",
  "dm.thinp_autoextend_percent=20",
  "dm.directlvm_device_force=false"
 ]
}

 


 HUOM: devicemapper on deprekoitu, ja tuki poistuu jossakin tulevassa versiossa.


 Käynnistä docker

Code Block
 sudo systemctl start docker
Määritä docker käynnistymään uudelleenkäynnistyksen yhteydessä

Code Block
 sudo systemctl enable dockerWebOodin asennus

Expand
titleAvaa asennusohje

Luo WebOodia varten käyttäjä, joka uid on 101. Tämä on tärkeää mm. logitusta varten, esim:

Code Block
 sudo groupadd -r -g 101 weboodi && \
 sudo useradd -r -u 101 -g weboodi weboodi 

Hae "asennuspaketti" Confluencesta/jostain myöhemmin päätettävästä paikasta

 

Hae asennuspaketti haluamaasi hakemistoon, esim /opt/weboodi

(tulevaisuudessa jakelukanavana saattaa olla Git-tietovarasto)

Asennuspaketissa on seuraavat tiedostot:

 •   docker-compose.yml, joka määrittelee konteissa pyörivän järjestelmän.
 •   .env, joka sisältää tarvittavat konfiguraatiovalinnat, listattuna alla taulukossa.

 

AvainSelite

org

organisaation tunniste, käytetään oikean Docker imagen valinnassa.
versionWebOodista käytettävä versio.
log4_config_pathTiedostopolku, josta log4.properties löytyy.
weboodi_config_pathTiedostopolku, josta weboodi.properties löytyy.
paytrail_config_pathTiedostopolku, josta paytrail.properties löytyy.
oodi_config_pathTiedostopolku, josta oodi.properties löytyy.
tomcat_log_pathIsäntäkoneen hakemistopolku, johon Tomcatin logit tallennetaan. Varmista, että weboodi-käyttäjällä on tähän hakemistoon kirjoitusoikeus.
weboodi_log_pathIsäntäkoneen hakemistopolku, johon Weboodin logit tallennetaan. Varmista, että weboodi-käyttäjällä on tähän hakemistoon kirjoitusoikeus.

tomcat_proxy_port

Isäntäkoneen portti, johon tuleva liikenne ohjataan Tomcatin porttiin 8009
tomcat_users_config_pathTiedostopolku, josta tomcat-users.xml löytyy.

context_config_path

Tiedostopolku, josta weboodin kontekstitiedosto löytyy löytyy.
httpd_log_pathIsäntäkoneen hakemistopolku, johon httpd:n logit tallennetaan.
httpd_conf_pathIsäntäkoneen hakemistopolku, jossa on lisäkonfiguraatio httpd:lle

 

(halutaanko jakaa myös skriptejä softan kenkimiseen, provisiontiansible löytyy jo)

Kirjaudu sisään Docker registryyn.

Kirjaudu sisään CSC:n Docker registryyn, jossa imaget säiltään komennolla

Code Block
docker login reg.eden.csc.fi

Syötä CSC:ltä saamasi käyttäjätunnus ja salasana.

Uusien imagejen haku

HUOM! Docker-compose-komennot tulee ajaa siinä hakemistossa, jonka juuressa docker-compose.yml on.

Hae uusimmat imaget CSC:n registrystä ajamalla komento

Code Block
languagebash
docker-compose pull

WebOodin käynnistys (etupalvelin kontissa)

Käynnistä Tomcat- ja etupalvelinkontit

Code Block
languagebash
docker-compose up -d

siinä hakemistossa, jossa docker-compose.yml ja .env -tiedostot ovat.

Tämä komento hakeaa autoaattisesti oikean Docker imagen reg.eden.fi:stä, käynnistää tarvittavat kontit ja yhdistää ne toisiinsa.

WebOodin käynnistys (etupalvelin isäntäkoneella)

Alkuvalmistelut

Lisää Apachen configuraatioon ProxyPass ja ProxyPassReverse, joka ohjaa WebOodin polkuun tulevan liikenteen http://localhost:<valitsemasi_portti>/<weboodi_polku>.

Käynnistä Tomcat-kontti,

 

Code Block
languagebash
  docker-compose up -d weboodi-tomcat

WebOodin version vaihtaminen

Vaihda .env-tiedostosta muuttujan version arvo oikeaksi.

Hae uusimmat imaget CSC:n registrystä ajamalla komento, kirjaudu tarvittaessa sisään.

Code Block
languagebash
docker-compose pull

Aja järjestelmä alas

Code Block
languagebash
 docker-compose down

 

sekä, mikäli käytät kontitettua etupalvelinta

Code Block
languagebash
docker-compose up -d

 

tai,

Code Block
languagebash
 docker-compose up -d weboodi-tomcat

 

mikäli käytät isäntäkoneella asennettua etupalvelinta.

...