Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oodi-järjestelmän luominen lähti liikkeelle viiden yliopiston (Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto, Sibelius akatemia ) yhteistyönä vuonna 1995, jolloin käynnistettiin OOTT--esitutkimus yliopistojen opintotietojärjestelmiin liittyvien tarpeiden selvittämiseksi (OOTT = opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmä).  Uutta opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmää Oodia alettiin toteuttaa yliopistojen yhteishankkeena jo seuraavana vuonna ja toteutusprojekti jatkui vuoteen 1999.

...

Oodi-konsortion tärkein hallintoelin on johtoryhmä, joka hyväksyy konsortion toimintasuunnitelman ja kehysbudjetin ja asettaa toiminnalle vuosittaiset tavoitteet. Johtoryhmän lisäksi konsortiolla on työvaliokunta, joka keskittyy toimintasuunnitelman toimeenpanoon ja seurantaan. Konsortiohallinnon ja käytännön toiminnan organisoimiseksi perustettiin palveluyksikkö. Käytännön toiminnan organisoimiseksi eli koordinoimaan , joka  koordinoi Oodin ylläpitoa sekä ja kehittämistä, perustettiin palveluyksikkö.. Palveluyksikän sijaintipaikka oli Helsingin yliopisto.

Konsortio muutoksessa

Ensimmäiset Oodi-järjestelmän käyttöönotot tapahtuivat vuosina 1999-2000.

...

Oodi-konsortion palvelutoimintojen rakennetta uudistettiin jälleen 2008 ja konsortiopalvelut päätettiin järjestää uudella tavalla, jotta ne palvelisivat paremmin Oodi-yliopistojen ja konsortion tarpeita. Tammikuussa 2009 Oodi-konsortion palveluyksikkö Oodi Kehitys siirtyi Helsingin yliopistolta aluksi CSC:n vuokralaiseksi. Vuonna 2010 Oodi-konsortio teki uuden konsortiosopimuksen yhteydessä palvelusopimuksen CSC:n kanssa konsortiopalvelujen hankkimisesta.

...