Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Ansökan till JOO-studier

Studerande som avlägger grund- eller forskarexamen vid ett finländskt universitet kan ansöka om flexibel studierätt. Den studerande ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet.

Studierätt ansöks med JOO-ansökningsblanketten. De flesta universiteten tillämpar redan det elektroniska JOO-ansökningssystemet.Genom att klicka här får du fram den elektroniska blanketten och kan fylla i den och skicka in den.

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet och tjänsten Joopas. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett. Närmare anvisningar om hur man ansöker om studierätt finns i universitetens websidor.

  • Jyväskylä universitet
  • Lapplands universitet
  • Uleåborgs universitet
  • Östra Finlands Universitetet

Med en ansökningsblankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid endast en fakultet/avdelning vid ett universitet. Om du samtidigt söker till flera universitet och/eller flera fakulteter/avdelningar vid samma universitet måste du fylla i flera ansökningsblanketter.

Universiteten har två olika praxis för ansökan till JOO-studier

  • Ansökan två gånger om året varvid ansökningstiderna utgår 30.4 (ansökan till studier som börjar påföljande höst) och 31.10 (ansökan till studier som börjar påföljande vår). Om den sista ansökningsdagen infaller på ett veckoslut utgår ansökningstiden nästa vardag.
  • Kontinuerlig ansökan varvid ansökan som hemuniversitetet har förordat ska tillställas måluniversitetet i tillräckligt god tid innan studierna börjar. Det rekommenderas att ansökan görs terminen innan studierna börjar.

Kontrollera tidtabellen för förordandet vid ditt hemuniversitet (ditt eget universitet) och ansökningstiderna vid måluniversitetet (det universitet som du ansöker om att få studera vid) i respektive universitets anvisningar. Glöm inte att det också tar tid att få hemuniversitetets förordande, så lämna in ansökan i tid. Ta också hänsyn till semestrar i din tidtabell.

Kontrollera separat ansökningstiderna och ansökningspraxis till språkcentrens kurser vid respektive universitet.

  • Om du gör din ansökan på den utskrivna blanketten, kontrollera i hemuniversitetets anvisningar till vilken adress ansökan ska lämnas och huruvida den skickas tillbaka till dig eller om den från hemuniversitetet går direkt till måluniversitetet.
  • Den elektroniska ansökningsblanketten flyttas efter förordande från hemuniversitetet via systemet direkt till måluniversitetet för handläggning.

Beslutet om studierätt får du ungefär en månad efter ansökningstidens utgång eller (vid fortlöpande ansökningstid) efter att du lämnat in din ansökan.

2. Den flexibla studierättens längd

Rätt att avlägga studier som inkluderas i examen vid ett annat finländskt universitet beviljas för en viss tid. Rätten att bedriva studier börjar när måluniversitetet har beviljat studierätt för de JOO-kurser som hemuniversitetet har förordat. Den beviljade studierätten är i kraft högst två (2) läsår.

Den flexibla studierätten upphör automatiskt om du avlägger din examen vid hemuniversitetet eller om du övergår till att bli examensstuderande vid måluniversitetet under den tid då JOO-studierätten är i kraft. De studier som avlagts via JOO-avtalet innan den studerande fått en ny studierätt för examen kan dock faktureras det tidigare hemuniversitetet.

3. JOO-studerandes ställning

Studerande som beviljats flexibel studierätt har rätt att använda samma stödtjänster för studierna (bl.a. bibliotek, IT-tjänster, handledningstjänster) vid måluniversitetet som universitetets egna studerande. I universitetens JOO-anvisningar beskrivs hur studierna inleds och hur man ansöker om användarrättigheter som behövs för de olika tjänster.

4. Bedömning av studierna

Måluniversitetets skala för studiebedömningen anges i samband med studieregisterutdraget. Hemuniversitetet anpassar bedömningen till sin egen skala då dina prestationer räknas till godo.

5. Överföring av prestationer till hemuniversitetets register

Studerande är själv ansvarig för att lämna uppgifter över sina JOO-studieprestationer till hemuniversitetets studieregister. Universiteten ger i sina JOO-anvisningar eventuella närmare instruktioner för hur uppgifterna över avlagda studier inlämnas. 

Via Puro-tjänsten kan du överföra dina studier vid andra läroverk för att föras in i ditt hemuniversitets studieregister. Tillsvidare är det möjligt att överföra studieprestationer av studerande vid följande högskolor: University of Turku, Aalto University, Tampere University of Technology, Hanken, Konstuniversitetet och Lappeenranta University of Technology.

 

 
  • No labels