Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

  a) Perustutkinto-opinnot   JOO-sopimuksen perusteella voidaan suorittaa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeudenalojen perusteista (enintään 30 opintopistettä) seuraavissa oppiaineissa:

  • Siviilioikeuden pooli I: velvoiteoikeus, esineoikeus, kauppaoikeus, työoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus
  • Julkisoikeuden pooli II: valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus, eurooppaoikeus, hallinto-oikeus, finanssioikeus, ympäristöoikeus
  • Rikos- ja prosessioikeuden pooli III: rikosoikeus, prosessioikeus
  • Oikeuden yleistieteiden pooli IV: oikeushistoria, yleinen oikeustiede, oikeussosiologia ja kriminologia.

Muita aineopintojen opintojaksoja voidaan suorittaa vain siinä tapauksessa, että niillä on tilaa omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen. Perusopintoja, erikoistumisjaksoja ja syventäviä opintoja ei voi suorittaa JOO-opintoina.

b) Turku Law School-kurssit:  Turku Law School -opintojaksoja voidaan suorittaa JOO-sopimuksen perusteella enintään 30 opintopistettä (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät Turku Law School -opintojaksot).

Katso tarkempia tietoja opinnoista  oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta  ja Turun yliopiston verkkosivulta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku. Hakemus on jätettävä viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson alkua.

Opinto-oppaat

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Ks. kohta ’Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista’.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella ensimmäiseksi lukuvuodeksi.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta 

  • No labels