Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tiedekuntaan voi saada joustavan opinto-oikeuden samoin perustein kuin Turun yliopiston omat opiskelijat saavat kyseessä olevaan aineeseen sivuaineen opinto-oikeuden (opiskelijoita voidaan joutua karsimaan opetus- ja tilaresurssien rajallisuuden vuoksi). Sivuaineopintoihin hakeutumisen perusteet on kerrottu tiedekunnan verkkosivulla:http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/koulutustarjonta/sivuaineet/Sivut/home.aspx

Opintojen sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa oppiaineiden kotisivuilta ja tiedekunnan opinto-oppaasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku, ellei hakuaikaa ole oppiaineen kohdalla erikseen mainittu. Esim. sivuainekokeita järjestetään kerran vuodessa syksyisin, jolloin haun on tapahduttava ennen koetta. Opinto-oikeushakemuksen käsittelyyn on varattava noin kuukausi.

Opinto-oppaat

Sivuaineopinnot: http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/koulutustarjonta/sivuaineet/Sivut/home.aspx

Humanistisen tiedekunnan opinto-opas. https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Muiden yliopistojen ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat saada tiedekuntaan JOO-oikeuden pääsääntöisesti samoin perustein kuin yliopiston omat opiskelijat saavat kyseessä olevaan aineeseen sivuaineen opinto-oikeuden. JOO-oikeus voidaan myöntää hakemuksen perusteella (ilman sivuainekoetta) niihin aineisiin, joihin yliopiston omilla opiskelijoilla on vapaa sivuaineoikeus. Opinto-oikeuksia saatetaan joutua rajoittamaan resurssisyistä.

Niihin aineisiin, joissa opinto-oikeus on kiintiöity, valitaan joustavaa opinto-oikeutta hakevat sivuainekokeen perusteella.  JOO-opiskelijat osallistuvat samaan kokeeseen kuin sivuaineopiskelijatkin, ja hakemus (puoltoineen) on jätettävä tiedekuntaan ennen koetta. Opinto-oikeuden myöntämisestä päätetään sivuainekokeen jälkeen tiedekunnan kansliassa oppiaineen lausunnon pohjalta. Katso kunkin oppiaineen kohdalta erikseen vaadittavat edellytykset ja hakumenettely.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Jos opiskelijan kotiyliopisto ei ole mukana sähköisessä Joopas-hakujärjestelmässä, voidaan käyttää paperista hakulomaketta. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

JOO-opiskelun aloittaminen

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintoja koskevat ohjeet ja määräykset.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta

  • Nimi: Sanna Mäkilä, opintopäällikkö
  • Sijainti: Koskenniemenkatu 4, 20014 Turun yliopisto
  • Puhelin: (02) 333 5203
  • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
  • No labels