Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Studieutbud

Hela kursutbudet vid Aalto-universitetet är inte tillgängligt för JOO-studerande på grundexamensnivå. Information om de JOO-studier som erbjuds meddelas nedan ungefär en månad före ansökningstidens utgång. Omfattningen av utbudet varierar från högskola till högskola. Studierätt beviljas endast för studier som ingår i utbudet.

 • En doktorand kan ansöka om studierätt för vilken kurs som helst på grund- eller forskarnivå. Studierätt beviljas från fall till fall vid de enskilda högskolorna, och det finns ingen garanti för beviljande av studierätt.
 • Det är inte möjligt att ansöka om JOO-studierätt vid Aalto-universitetets öppna universitet.


Handelshögskolan

Se Aalto kohdeyliopistona (fi).


 Högskolan för konst, design och arkitektur
 Högskolan för elektroteknik

Man kan söka studierätt för alla kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Man kan söka studierätt för alla kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Högskolan för kemiteknik

Man kan söka studierätt för alla kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Högskolan för teknikvetenskaper

Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik

Man kan söka studierätt för alla NBE-kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

Institutionen för matematik och systemanalys

 Man kan söka studierätt för alla MS-A-, MS-C- ja MS-E- kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

Institutionen för teknisk fysik

Man kan söka studierätt för alla PHYS-kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

Institutionen för produktionsekonomi

Man kan söka studierätt för TU-kurser i biämnesguide 2018-2020. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

Produktionsekonomi

Entrepreneurial Leadership

Operations and Service Management

Creativity and Venturing

Financial Engineering
 

Strategy and Corporate Renewal  

Institutionen för datateknik

Man kan söka studierätt för alla CS-kurser. Kolla förkunskaper från WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/.

 Språkcentret

Beskrivningar av kurser och biämnen

Aalto-universitetet har inga särskilda studieguider för JOO-studerande. Information om studiehelheternas uppbyggnad hittar du i studentportal Into. Kursbeskrivningar hittar du i WebOodi eller MyCourses. Notera att JOO-studierätt inte beviljas för alla kurser.

Ansökningstider

Aalto-universitetet har fasta ansökningstider för JOO-ansökan. Ansökan till JOO-studier kan göras två gånger per år. Ansökan ska inkomma till Aalto-universitetet före ansökningstidens utgång.

April 1-30.4: ansökan till studier som ordnas följande läsår (hösten och våren).
Oktober 1-31.10: ansökan till studier som ordnas följande termin (våren).

För doktorander gäller fortlöpande ansökan, men det rekommenderas att ansökningstiderna iakttas. I praktiken lönar det sig att ansöka om studierätt till en kurs redan under föregående termin, men senast en månad före anmälan till kursen inleds. Doktorander kan ansökan om studierätt till alla kurser som ingår i Aalto-universitetets studieutbud.

Undantag: Ovannämnda ansökningstider gäller inte för en del av programmen, som istället har egna ansökningstider. Den sökande ska under programmets ansökningstid lämna in en separat ansökan till programmet och därtill en JOO-ansökan. Om den sökande antas till programmet beviljas hen JOO-studierätt.

Program med avvikande ansökningstid

Separat ansökan för varje högskola vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetet består av sex högskolor. Med en ansökan kan du söka till endast en av Aalto-universitetets högskolor. Om den studerande ansöker om studierätt vid flera högskolor görs en separat ansökan för varje högskola.

Inlämning av ansökan

En elektronisk ansökan överförs automatiskt till Aalto-universitetet om ansökan eller delar av den har förordats av hemuniversitetet. Ansökan ska ha överförts från hemuniversitetet till Aalto-universitetet före ansökningstidens utgång.

Inlämning av ansökan i pappersform till Aalto-universitetet

 Inlämning av ansökan i pappersform
 • Aalto-universitetets högskolan för ingenjörsvetenskaper, Lärandetjänster, PL 14100, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets handelshögskola, Lärandetjänster, PL 21210, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskolan för kemiteknik, Lärandetjänster, PL 16200, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskolan för teknikvetenskaper, Lärandetjänster, PL 15400, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskolan för elektroteknik, Lärandetjänster, PL 13000, 00076 Aalto
 • Aalto-universitetets högskolan för konst, design och arkitektur, Lärandetjänster, PL 31000, 00076 Aalto

Kriterier för beviljande av studierätt

Försenade ansökningar behandlas inte. Studierätt beviljas enbart för sådana studier som ingår i Aalto-universitetets utbud och som har förordats av hemuniversitetet. För att JOO-studierätt ska beviljas måste det finns plats inom kvoten för kursen, och den studerande ska ha tillräckliga grundkunskaper för att kunna delta i kursen. Om det inte finns någon särskild kvot för kursen beror beviljandet av studierätt bl.a. på om högskolans lokalresurser och utrustning möjliggör antagning av JOO-studerande och om det finns plats på kursen. I en del fall baserar sig beviljandet av studierätt på färdigheter som påvisas genom arbetsprov.

En beviljad JOO-studierätt är ingen garanti för att den studerande får delta i kursen, ifall kursen har en inträdestentamen, antagning enligt prioritetsordning eller kvotering där deltagarna antas i anmälningsordning.

Även om en studerande ansöker om att avlägga en biämneshelhet är det möjligt att hen inte beviljas JOO-studierätt för alla kurser på en gång. Den studerande kan ansöka om JOO-studierätt för de återstående kurserna under ett senare tillfälle inom ramen för de ansökningstider och det utbud som normalt gäller för JOO-ansökan. Den studerande kan även avklara återstående kurser vid Aalto-universitetets öppna universitet, ifall de erbjuds där. Studier vid Aalto-universitetets öppna universitet ingår dock inte i JOO-avtalet, utan den studerande står själv för kursavgifterna. Mer information om Öppna universitetet, dess utbud och ansökningstider hittar du på Öppna universitetets webbplats http://avoin.aalto.fi/fi/ (på finska och engelska).

Studierättens omfattning och längd

Studierätt beviljas för högst 30 studiepoäng åt gången (d.v.s. per ansökningsomgång). Om en studerande ansöker om studierätt för en helhet som har en grundkurs i ämnet (eller motsvarande) som förkunskapskrav eller -rekommendation kan studierätt beviljas för högst 30 sp + förkunskapskrav. Ett undantag utgörs även av bildkonstpedagogiken vid Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet där studier kan beviljas för högst 60 sp.

Studierätt beviljas alltid för viss tid. En JOO-studerande som genomför 18 studiepoäng eller mindre beviljas i regel studierätt för ett år. En studerande som genomför över 18 sp beviljas två år. Om den studerandes hemuniversitet emellertid har förordat JOO-ansökan för en kortare period följer Aalto-universitetet hemuniversitetets beslut. JOO-studierätten upphör om den studerande utexamineras från sitt hemuniversitet. Tentamina och eventuella omtentamina ska genomföras så länge studierätten är i kraft. När studierätten har upphört är det inte länge möjligt att genomföra JOO-studier. Den studerande kan fortsätta JOO-studierna genom att lämna in en ny JOO-ansökan. Ansökan om studierätt ska göras inom ramen för Aalto-universitetets ansökningstider för JOO-studier.

Att inleda studier

Sökande till JOO-studier vid Aalto-universitetet får besked om beslutet drygt en månad efter ansökningstidens utgång. Om studierätt beviljas får den studerande särskilda anvisningar för hur hen ska gå till väga för att inleda sina JOO-studier.
Anvisningar för nya JOO-studerande

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Överförandet av kursprestationerna till hemuniversitetets register (tillgodoräknande) sker enligt hemuniversitetets anvisningar.

För tillgodoräknandet behöver du ett studieprestationsutdrag över de studier du har genomfört vid Aalto-universitetet.

 1. Om hemuniversitetet använder sig av Puro (tjänst för tillgodoräknande av studier) kan de avklarade JOO-studierna överföras via tjänsten för att tillgodoräknas vid hemuniversitetet. Detta ersätter det officiella studieprestationsutdraget i pappersform. Högskolor som använder sig av överföringstjänsten anges på framsidan på tjänsten webbplats: https://puro.joopas.fi/puro/ 
 2. Du kan även beställa ett officiellt elektroniskt studieprestationsutdrag via WebOodi så länge du studerar vid Aalto-universitetet. Ett elektroniskt studieprestationsutdrag är ett dokument i pdf-format, där den elektroniska underskriften säkerställer utdragets ursprung och integritet. Den elektroniska underskriften ersätter den för hand gjorda underskriften och stämpeln. Det elektroniska studieprestationsutdraget ska beställas via WebOodi. När du har beställt filen kan du ladda ner den på din dator från WebOodi efter cirka 15 minuter. Det ska vara möjligt att använda sig av det elektroniska studieprestationsutdraget i alla situationer där det på papper utskrivna och stämplade studieprestationsutdraget används.

Ett officiellt studieprestationsutdrag i pappersform fås avgiftsfritt från högskolans studerandeservice under öppettiderna.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Högskolan för elektroteknik
 • Planerare Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 327 9199
Handelshögskolan
 • Emmi Toivio
 • emmi.toivio(at)aalto.fi
 • telefon. 050 4703 731

Högskolan för ingenjörsvetenskaper
 • Koordinator Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 564 5495
Högskolan för kemiteknik
 • Suvi Katajamäki
 • suvi.katajamaki(at)aalto.fi
 • telefon: 050 3623 319
Högskolan för konst, design och arkitektur
 • Planerare Tuuli Asunmaa
 • tuuli.asunmaa(at)aalto.fi
 • telefon: 050 470 8580
Högskolan för teknikvetenskaper
 • Studiekoordinator Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • telefon: 050 408 4540


 • No labels