Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Hakemusten tulee olla humanistisessa tiedekunnassa viimeistään 31.3. (syksyllä alkavat opinnot). Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta. Åbo Akademin opintoihin suunnattuja hakemuksia käsitellään joustavasti ympäri vuoden.

Handläggning av förordande av ansökan

Hakemusten tulee olla humanistisessa tiedekunnassa viimeistään 31.3. (syksyllä alkavat opinnot). Tiedekunta käsittelee hakemukset ja antaa puollot tiedekunnan päättämien kriteerien perusteella ennen kuin kohdeyliopiston hakuaika umpeutuu (yleensä huhtikuun loppu). Mikäli tiedekunnalla on mahdollisuus puoltaa opintoja myös keväällä alkaviin opintoihin, ilmoitetaan siitä erikseen tiedekunnan www-sivuilla kohdassa "ajankohtaista" syyskuussa.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

Hakijat asetetaan järjestykseen seuraavin kriteerein: 1. Haettavana olevien opintojen tulee olla sivuainekokonaisuus tai sellaisia opintojaksoja, joista tiedekunta voi myöntää sivuainekokonaisuuden. 2. Opintojen tulee olla sellaisia, ettei niitä tai niiden lähiaineiksi luokiteltavia opintoja voi opiskella Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa. Esimerkiksi viestintä ja tiedotusoppi katsotaan mediatutkimuksen lähiaineeksi ja kulttuuriantropologia kulttuurien tutkimuksen laitoksen aineiden lähiaineeksi. 3. Opintojen tulee mahtua laskennallisesti tutkintoihin (HuK 180 op, FM 120 op). Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessa kumpaan tutkintoon hän ensisijaisesti on aikonut sijoittaa ao. opinnot. 4. Opiskelijalla tulee olla opintoja vähintään 80 op, joista vähintään puolet tulee olla yhdestä humanistisesta aineesta. 5. Opiskelijan opintojen on tullut edetä aktiivisesti edellisen ja kuluvan lukuvuoden aikana. 6. Edellisistä kohdista riippumatta puollon voi saada, mikäli opintokokonaisuus tukee olennaisesti opiskelijan pro gradu -tutkielman aihepiiriä. Tällöin JOO-lomakkeen liitteenä tulee olla pro gradu -tutkielmaa ohjaavan professorin puolto. JOO-opintojen kriteereiksi ei käy opiskelijan kotiosoite toisella paikkakunnalla.

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Adress som ansökan om förord skickas till

Sähköinen hakulomake, mikäli haun kohteena oleva korkeakoulu on mukana sähköisessä joopas-järjestelmässä. Paperihakemukset: Humanistinen tiedekunta, Horttokuja 2, opintopäällikkö Nea Oförsagd, 20014 Turun yliopisto

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen sähköinen hakulomake toimittuu automaattisesti kohdeyliopistoon. Muutoin hakija toimittaa hakulomakkeen itse kohdeyliopistoon.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Turun yliopistolla on Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Handledarnas kontaktuppgifter

Humanistinen tiedekunta

 • Nimi: Mauri Paloheimo, opintoneuvoja
 • Sijainti: Horttokuja 2, 20014 TY
 • Puhelin: (02) 333 5209
 • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ma, ke, to ja pe 12--14.
 • Nimi: Sanna Mäkilä, opintopäällikkö
 • Sijainti: Horttokuja 2, 20014 TY
 • Puhelin: (02) 333 5203
 • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ti ja to 12--14.

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Humanistinen tiedekunta

 • Nimi: Sanna Mäkilä, opintopäällikkö
 • Sijainti: Horttokuja 2, 20014 TY
 • Puhelin: (02) 333 5203
 • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
 • No labels