Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa JOO-opintoina kasvatustieteen perusopinnot (approbatur-), aineopinnot (cum laude approbatur) ja syventävät opinnot (laudatur) sekä erityispedagogiikassa perusopinnot (approbatur) ja aikuiskasvatustieteessä perus- ja aineopinnot (approbatur ja cum laude approbatur) tiedekunnan päättämin perustein. Lisäksi Rauman opettajankoulutuslaitoksessa voidaan suorittaa käsityökasvatuksen perus-, aine- ja syventävät opinnot ehdolla, että ryhmissä on tilaa. Opettajankoulutuslaitoksilla ei voi joo-opintoina suorittaa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja 60 op eikä laitoksen (Turku ja Rauma) tarjoamia sivuaineita. Tiedekunnan harkinnan mukaan voidaan tiedekunnassa suorittaa myös muita opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia JOO-opintoina.

Ansökningstider för JOO-studier

pääsääntöisesti jatkuva haku; opintojen alkaminen otettava kuitenkin huomioon

Tiedekunta suosittaa että, opinnot aloitetaan syksyllä, koska opetussuunnitelma on laadittu niin, että ensin suoritetaan syyslukukauden opinnot ja sitten kevätlukukauden opinnot.

Studieguider

Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas on osoitteessa http://www.edu.utu.fi/opiskelu/opinto-opas.html

Kriterier för beviljande av studierätt

Ks. kohta 'Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista'.

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Käytetään pääsääntöisesti sähköistä hakemusta

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava opintojaksojen alkamisajat ja -paikat sekä mahdollinen opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

Kasvatustieteiden tiedekunta 

  • Nimi: Mari Broberg, opintopäällikkö 
  • Sijainti: Turku, Assistentinkatu 5, 4. krs
  • Puhelin: (02) 333 8802
  • Sähköpostiosoite: mari.broberg@utu.fi
  • No labels