Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ks. http://stat.fi/keruu/ylio/

"Yliopisto-opiskelijatiedonkeruu sisältää vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet [päivämäärä] mennessä läsnä tai poissa oleviksi."

Poiminta

Alustus

Dokumentaation tueksi on tuotu SQL-kielisiä kyselyitä, joissa taustalla on temp-tietokantataulu #tkopisk johon tiedot kerätään, joka vastaa tietuekuvaukseltaan hyvin lähelle sitä mikä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa halutaan, sekä yksirivinen temp-tietokantataulu #param, jossa on tieto nyt käsittelyssä olevasta korkeakoulusta sekä tiedonkeruun kannalta oleellinen tilastointipäivä (20.9.VUOSI) ja lisäksi on erikseen vielä vuosi-tieto kyselyitä yksinkertaistamaan.

SQL
-- Temp-taulu tietojen valintaa varten
-- NB! param-taulussa saa olla vain yksi rivi!
IF OBJECT_ID(''tempdb..#param'') IS NOT NULL
BEGIN
	truncate table #param
	drop table #param
	if @debug<>0 print convert(varchar,getdate(),120)+'' DROP temp-taulu param''
END
;
create table #param (
	vuosi varchar(4),
	org varchar(30),--KK-lyhenne (DB-nimi)
	kk varchar(2),--Yliopisto (positiot 1-2)
	tilpvm date,--Tilastointipäivä
)
if @debug<>0 print convert(varchar,getdate(),120)+'' CREATE temp-taulu param''
;
insert into #param (vuosi,org,kk,tilpvm)
	select
	@vuosi as vuosi
	,UPPER(DB_NAME()) as org
	,(case
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''AA'' then ''03''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''AYO'' then ''25''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''HY'' then ''01''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''ISY'' then ''26''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''JY'' then ''06''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''LAY'' then ''21''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''LTY'' then ''14''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''OY'' then ''04''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''SHH'' then ''10''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''TAIY'' then ''28''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''TaY'' then ''05''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''TTY'' then ''15''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''TY'' then ''27''
	 when UPPER(DB_NAME()) = ''VY'' then ''13''
	 else ''NA''
	 end
	) as kk
	,@vuosi+''-09-20'' as tilpvm
;
--select * from #param


-- Temp-taulu tiedonkeruun tietoja varten
IF OBJECT_ID(''tempdb..#tkopisk'') IS NOT NULL
BEGIN
	truncate table #tkopisk
	drop table #tkopisk
	if @debug<>0 print convert(varchar,getdate(),120)+'' DROP temp-taulu tkopisk''
END
;
create table #tkopisk (
	kk varchar(2),--Yliopisto (positiot 1-2)
	ht varchar(11),--Henkilötunnus (positiot 3-13)
	fuksi varchar(1),--Tietueen tunnus (positio 14)
	olotamm varchar(1),--Ilmoittautumislaji keväällä (positio 15)
	olosyys varchar(1),--Ilmoittautumislaji syksyllä (positio 16)
	kirtu varchar(5),--Kirjoihintulo yliopistoon (positiot 17-21)
	--tdk varchar(2),--Tiedekunta/osasto (positiot 22-23)
	--tutk varchar(3),--Tutkinto (positiot 24-26)
	--ko varchar(4),--Koulutusohjelma (positiot 27-30)
	--paine varchar(4),--Pääaine (positiot 31-34)
	sv varchar(3),--Aineenopettajan pedagogiset opinnot (positiot 35-37)
	--opalay varchar(2),--Opintoala (positiot 38-39)
	om varchar(1),--Opiskelumuoto (positio 40)
	kkun varchar(3),--Opiskelukunta (positiot 41-43)
	sp varchar(1),--Sukupuoli (positio 44)
	kansaly varchar(3),--Kansalaisuus (positiot 45-47)
	aikieliy varchar(1),--Äidinkieli (positio 48)
	askuntay varchar(3),--Asuinkunta (positiot 49-51)
	snimi nvarchar(30),--Sukunimi (positiot 52-81)
	enimi nvarchar(15),--Etunimet (positiot 82-96)
	avo varchar(1),--Hyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteella (positio 97)
	opes varchar(3),--Edellisenä syyslukukautena (1.8.-31.12.) suoritettujen opintopisteiden määrä (positiot 98-100)
	opek varchar(3),--Edellisenä kevätlukukautena (1.1.-31.7.) suoritettujen opintopisteiden määrä (positiot 101-103)
	opker varchar(4),--Edellisen lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä suoritettujen kaikkien opintopisteiden määrä (positiot 104-106)
					 -- NB muutettu 28.4.2014 4 merkkiin, vaikka 2013 oli vielä 3 merkkiä!
	lkmmt varchar(1),--Lukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutus (positio 107)
	opoik varchar(5),--Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (positiot 108-112)
	koulk varchar(6),--Koulutuskoodi (positiot 113-118)
	--
	opiskelijaavain varchar(100),
	opiskeluoikeusavain varchar(100),
	opiskelija_id int,
	opiskeluoikeus_id int
)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_tkopisk_opiskelija_id ON #tkopisk (opiskelija_id)
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_tkopisk_opiskeluoikeus_id ON #tkopisk (opiskeluoikeus_id)
if @debug<>0 print convert(varchar,getdate(),120)+'' CREATE temp-taulu tkopisk''
;


Perusjoukon valinta

Poimitaan aputauluun perustiedot opiskelijoista (henkilöistä). Perusjoukon poiminta tehdään tarkoituksella vain henkilö- ja opiskelija-taulu pohjaisesti. Kun opiskelijat on saatu valittua, valitaan kullekin opiskelijalle opiskeluoikeus ensisijaisuuden perusteella.

Opiskelija tulee poimituksi, mikäli:

 • on tilastointipäivänä aktiivinen opiskeluoikeus, joka
 • on tutkintoon (opiskeluoikeuden tyyppi 1-7) johtava TAI erikoistumiskoulutus (tyyppi 19) ensisijainen opiskeluoikeus, sekä
 • on läsnä- tai poissaolo lukukausi-ilmoittautuminen syksylle (ilmoittautumispäivä 20.9. mennessä)
  • katsotaan lisäksi, ettei mukana ole tutkinnon suorittaneita ajalla 1.8.-19.9.
 • Erikoistumiskoulutus joille ei löydy ilmoittautumistietoja lisätty poikkeuspoiminta jotta saadaan mukaan niiden korkeakoulujen joilta tämä puuttuu

Samalla täytetään tiedot:

 • Korkeakoulu (kk)
 • Henkilötunnus (ht)
 • Sukupuoli (sp)
 • Sukunimi (snimi)
 • Etunimet (enimi)
 • Kansalaisuus (kansaly) :: nb! vain suomalaiset
 • Äidinkieli (aikieliy)
 • Asuinkunta (askuntay)
 • Kirjoilletulo (kirtu) :: tässä päätellään lukukausi kuukauden perusteella: suurempi tai yhtäsuuri kuin elokuu => syyslukukausi, muuten kevätlukukausi
SQL
---
-- Lisätään perustiedot (henkilö, opiskelija)
-- * täytyy olla tutkinto-oikeus
-- * täytyy olla ilmoittautuminen syksylle (20.9. mennessä)
-- * täytyy olla opiskeluoikeuden tila on 1=aktiivinen (20.9.)
-- - katsotaan erikseen myös ne, jotka ovat suorittaneet tutkinnon ajalla 1.8.-19.9.,
--  että eivät tule mukaan opiskeluoikeuden tilasta riippumatta
-- 2016-01-22: Lisätty perusjoukkoon myös Erikoistumiskoulutus (19) mutta koskeeko heitä ilmoittautuminen? - AMK-puolelta otettu mallia...
---
INSERT into #tkopisk (kk,ht,sp,snimi,enimi,kansaly,aikieliy,askuntay,kirtu,opiskelijaavain,opiskelija_id)
SELECT
 kk = (select top 1 kk from #param)
,ht = h.Henkilotunnus
,sp = (select top 1 k.Koodi from Sukupuoli k where k.ID=h.SukupuoliID)
,snimi = substring(h.Sukunimi,1,30)
,enimi = substring(h.Etunimet,1,15)
,kansaly =
--nb! vain suomalaiset tässä (jää null!)
 (select top 1 m.Koodi
 from Henkilon_maa hm
 inner join Maa m on m.ID=hm.MaaID
 inner join Maan_rooli mr on mr.ID=hm.Maan_rooliID
 where hm.HenkiloID=h.ID --sido
 and mr.Koodi=''1'' --Kansalaisuus
 and m.Koodi=''246'' --Suomi
 )
,aikieliy = (select top 1
 case k.Koodi when ''fi'' then ''1'' when ''sv'' then ''2'' else ''3'' end
 from Kieli k where k.ID=h.KieliID)
,askuntay = coalesce((select top 1 k.Koodi from Kunta k where k.ID=h.KuntaID),''999'')
,kirtu = (cast(year(p.Kirjoihintulopaivamaara) as varchar)
 +(case
  -- 8-12 (elo-joulu): syksy
  when month(p.Kirjoihintulopaivamaara)>=8 then ''2''
  -- 1-7 (tammi-heinä): kevät
  else ''1''
  end)
 )
,opiskelijaavain = p.Avain
,opiskelija_id = p.ID
FROM Henkilo h
inner join dbo.Opiskelija p on p.HenkiloID=h.ID
WHERE 1=1
-- tutkinto-oikeus
and p.ID in (
	select o.OpiskelijaID
	from Opiskeluoikeus o
	inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
	inner join Op_oikeuteen_liittyva_tila lt on lt.OpiskeluoikeusID=o.ID
	inner join Opiskeluoikeuden_tila kt on kt.ID=lt.Op_oikeuden_tilaID
	where 1=1
	-- tutkinto-tyyppinen, erikoistumiskoulutus
	and ot.Koodi in (''2'',''4'',''5'',''6'',''7'',''19'')
	-- voimassa tilpvm
	and (select tilpvm from #param) between o.Alkamispaivamaara and coalesce(o.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
	-- tila
	and kt.Koodi = ''1'' --aktiivinen
	and (select tilpvm from #param) between lt.Alkamispaivamaara and coalesce(lt.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
	-- EI tutkinnon suorittaneita mukaan, vaikka opiskeluoikeuden tila olisikin jäänyt päivittämättä
	-- (tämän opiskeluoikeuden)
	and o.ID NOT IN (
		select s.OpiskeluoikeusID
		from Opintosuoritus s
		inner join Tutkintonimike sk on sk.ID=s.TutkintonimikeID
		-- liitetään mukaan myös opiskeluoikeusjakso, jotta tiedetään kyseessä olevan SAMA tutkinto
		inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=s.OpiskeluoikeusID
		inner join Tutkintonimike ok on ok.ID=oj.TutkintonimikeID
		where s.OpiskelijaID=p.ID
		and Opintosuorituksen_lajiID in (select id from Opintosuorituksen_laji where Koodi=''1'')--tutkinto
		and Suorituspaivamaara between (select vuosi from #param)+''-08-01'' and (select vuosi from #param)+''-09-19''
		--sama tutkinto
		and sk.ID=ok.ID
	)
)
-- ilmo
and p.ID in (
	select OpiskelijaID
	from Lukukausi_ilmoittautuminen l
	inner join Lukukausi_ilm_tila lt on lt.ID=l.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
	where lt.Koodi in (''1'',''2'',''3'') --läsnä, poissa, poissa ei kuluta
	and l.Ilmoittautumispaivamaara <= (select tilpvm from #param)
	and (select tilpvm from #param) between l.Alkamispaivamaara and coalesce(l.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
)
;


-- Erikoistumiskoulutusopiskelija joilla ei ole läsnäolotietoja

INSERT into #tkopisk (kk,ht,sp,snimi,enimi,kansaly,aikieliy,askuntay,kirtu,opiskelijaavain,opiskelija_id,opiskeluoikeusavain,opiskeluoikeus_id,opoik)
SELECT
 kk = (select top 1 kk from #param)
,ht = h.Henkilotunnus
,sp = (select top 1 k.Koodi from Sukupuoli k where k.ID=h.SukupuoliID)
,snimi = h.Sukunimi
,enimi = h.Etunimet
,kansaly =
--nb! vain suomalaiset tässä (jää null!)
 (select top 1 m.Koodi
 from Henkilon_maa hm
 inner join Maa m on m.ID=hm.MaaID
 inner join Maan_rooli mr on mr.ID=hm.Maan_rooliID
 where hm.HenkiloID=h.ID --sido
 and mr.Koodi='1' --Kansalaisuus
 and m.Koodi='246' --Suomi
 )
,aikieliy = (select top 1
 case k.Koodi when 'fi' then '1' when 'sv' then '2' else '3' end
 from Kieli k where k.ID=h.KieliID)
,askuntay = coalesce((select top 1 k.Koodi from Kunta k where k.ID=h.KuntaID),'999')
,kirtu = (cast(year(o.alkamispaivamaara) as varchar)
 +(case
  -- 8-12 (elo-joulu): syksy
  when month(p.Kirjoihintulopaivamaara)>=8 then '2'
  -- 1-7 (tammi-heinä): kevät
  else '1'
  end)
 )
,opiskelijaavain = p.Avain
,opiskelija_id = p.ID
,opiskeluoikeusavain = o.avain
,opiskeluoikeus_id = o.ID
,opoik = (cast(year(o.alkamispaivamaara) as varchar)
 +(case
  -- 8-12 (elo-joulu): syksy
  when month(p.Kirjoihintulopaivamaara)>=8 then '2'
  -- 1-7 (tammi-heinä): kevät
  else '1'
  end)
 )

FROM Henkilo h
    INNER JOIN Opiskelija p ON p.HenkiloID=h.ID
    INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.OpiskelijaID = p.id
    INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot   ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID
    INNER JOIN Op_oikeuteen_liittyva_tila lt ON lt.OpiskeluoikeusID = o.ID
    INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tila kt     ON kt.ID = lt.Op_oikeuden_tilaID
  
WHERE p.id NOT IN (SELECT T.opiskelija_id FROM #tkopisk T)
        -- erikoistumiskoulutus, eikä edellisessä jossa haettiin ilmoittautumisia
AND ot.Koodi in ('19')

-- voimassa tilpvm
AND (select tilpvm from #param) between o.Alkamispaivamaara and coalesce(o.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
-- tila
AND kt.Koodi = '1' --aktiivinen

AND (select tilpvm from #param) between lt.Alkamispaivamaara and coalesce(lt.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')  


 
Opiskeluoikeuden valinta

Opiskeluoikeus päätellään hyvin samoin kuin opiskelija valinnassa yllä, mutta per opiskelija siten että opiskeluoikeus on:

 • tutkintoon johtava (opiskeluoikeuden tyyppi 1-7) ja
 • voimassa tilastointipäivänä, sekä lisäksi
 • tilastointipäivänä voimassaoleva tila on aktiivinen ja
 • ensisijaisuus on voimassa tilastointipäivänä

Samalla täytetään opiskeluoikeustietoja:

 • Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (opoik)
SQL
-- valitaan yksi per opiskelija
update T
set opiskeluoikeus_id=o.ID, opiskeluoikeusavain=o.avain
 , opoik=(cast(year(o.Alkamispaivamaara) as varchar)
     +(case
		  -- 8-12 (elo-joulu): syksy
		  when month(o.Alkamispaivamaara)>=8 then ''2''
		  -- 1-7 (tammi-heinä): kevät
		  else ''1''
      end)
  )
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeus o on o.OpiskelijaID=T.opiskelija_id
inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
inner join Op_oikeuteen_liittyva_tila lt on lt.OpiskeluoikeusID=o.ID
inner join Opiskeluoikeuden_tila kt on kt.ID=lt.Op_oikeuden_tilaID
where 1=1
-- tutkinto-tyyppinen, erikoistumiskoulutus
and ot.Koodi in (''1'',''2'',''3'',''4'',''5'',''6'',''7'',''19'')
-- voimassa tilpvm
and (select tilpvm from #param) between o.Alkamispaivamaara and coalesce(o.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
-- tila
-- NB! Katsotaan nyt vain aktiivinen (ei päättynyt). Riski on juuri 1.8. tutkinnon suorittaneet -- ehkä?
and kt.Koodi = ''1'' --aktiivinen
and (select tilpvm from #param) between lt.Alkamispaivamaara and coalesce(lt.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
-- ensisijainen tilpvm
and o.ID in (
	select oe.OpiskeluoikeusID from Op_oikeuden_ensisijaisuus oe
	-- NB! vain tilannepäivä! päättyneillä ensisijaisuuden täytyy siis jatkua?
	where (select tilpvm from #param) between oe.Alkamispaivamaara and coalesce(oe.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
)
;

Päivitetään sitten muita opiskeluoikeustietoja:

 • Avoimen väylä (avo), opiskeluoikeuden luokitus koodilla 4= Myönnetty avoimen opintojen perusteella.

SQL
-- avo 
-- Myönnetty avoimen opintojen perusteella. Avoimen väylä muutos 17.10.2016
UPDATE   T
SET   avo = '1'   -- avoimen perusteella vain uusista opiskelijoista
FROM   #tkopisk T
    INNER JOIN   Opiskeluoikeus o ON o.ID = T.opiskeluoikeus_id
    INNER JOIN   Opiskeluoikeusjakso oj ON oj.OpiskeluoikeusID = T.opiskeluoikeus_id
    LEFT JOIN   Tutkintonimike kt on kt.ID = oj.TutkintonimikeID
    INNER JOIN Op_oik_jaks_liittyva_luokittelu OOJL ON oj.id = OOJL.OpiskeluoikeusjaksoID
    INNER  JOIN Opiskeluoikeuden_luokittelu OL ON OL.ID = OOJL.Opiskeluoikeuden_luokitteluID      
WHERE     OL.koodi = '4'    -- Myönnetty avoimen opintojen perusteella. Avoimen väylä
AND     (SELECT tilpvm FROM #param) BETWEEN oj.Alkamispaivamaara AND COALESCE(oj.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
AND    YEAR(o.alkamispaivamaara) = cast(@vuosi as int)

Päivitetään sitten seuraavat opiskeluoikeuskohtaiset tiedot, joista tarkempaa selitystä myöhemmin tässä dokumentissa:

 • Koulutuskoodi (koulk); erikoistumiskoulutukselle päätellään arvo 999999
 • Opiskelukunta (kkun)
 • Lukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutus (lkmmt)
SQL
-- koulk, kkun, lkmmt
update T
set koulk=kt.Koodi --!
 , kkun=ku.Koodi
 , lkmmt=
  (case (select k.Koodi from Rahoituslahde k where k.ID=oj.RahoituslahdeID)
   when ''4'' then ''2'' -- 4=Maksullinen tilauskoulutus
   when ''5'' then ''1'' -- 5=Lukukausimaksukokeilu
   else '''' end)
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeus o on o.ID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
left join Tutkintonimike kt on kt.ID=oj.TutkintonimikeID
left join Kunta ku on ku.ID=oj.KuntaID
where (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
;
-- päivitetään tyhjän arvon tilalle vielä tutkintokeruuta mukaillen 999999, kun kyse ei ole tutkinnonsuoritusoikeudesta
update T
set koulk=''999999''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeus o on o.ID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
where 1=1
-- erikoistumiskoulutus (siis EI tutkinto-tyyppinen)
and ot.Koodi in (''19'') 
-- ja ei ollut arvoa vielä
and koulk is null
;

Tietueet

Yliopisto (kk)

Yliopiston tunnuskoodi on parametri-aputaulun luomisen yhteydessä päätelty arvo (kovakoodattu). Parametri-taulusta tieto saatiin kullekin riville jo ensimmäisissä poiminnoissa.

Henkilötunnus (ht)

Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa.

Uusi opiskelija (fuksi)

Päätellään kirjoihintulopäivämäärästä. Jos kirjoihintulopäivämäärä on tilastointipäivän mukaisen vuoden puolella uusi opiskelija saa arvon 1=kyllä, muutoin arvo 0=ei uusi opiskelija.

SQL
update T
set fuksi=''1''
from #tkopisk T
where SUBSTRING(kirtu,1,4)=(select vuosi from #param)
;
update T
set fuksi=''0''
from #tkopisk T
where fuksi is null
;
Ilmoittautumislaji keväällä (olotamm)

Mikäli syksyn uusi opiskelija kirjoilletulopäivämäärän perusteella, arvoksi tulee tyhjä. Muutoin katsotaan suoraan ko. opiskelijan lukukausi-ilmoittautumistieto siten, että lukukausi-ilmoittautumisen tila 1=läsnä on suoraan sama arvo tuloksessa ja arvot 2=poissa ja 3=poissa, ei kuluta aikaa saavat tuloksessa arvon 2=poissa.

NB! Lukukausi-tiedon päättelemiseksi käytetään lukukauden viimeistä päivää eli päivämäärää 31.7. (heinäkuun 31. päivä).

SQL
-- olotamm :: kevään ilmo tilanne
-- : uusilla tyhjä/''0''
update T
set olotamm=''''
from #tkopisk T
where kirtu=(select vuosi from #param)+''2''
;
update T
set olotamm=''1''
from #tkopisk T
where opiskelija_id in (
	select OpiskelijaID
	from Lukukausi_ilmoittautuminen l
	inner join Lukukausi_ilm_tila lt on lt.ID=l.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
	where lt.Koodi=''1'' --läsnä
	and (select vuosi from #param)+''-07-31'' between l.Alkamispaivamaara and coalesce(l.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
	-- EI tilpvm
)
and olotamm is null
;
update T
set olotamm=''2''
from #tkopisk T
where opiskelija_id in (
	select OpiskelijaID
	from Lukukausi_ilmoittautuminen l
	inner join Lukukausi_ilm_tila lt on lt.ID=l.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
	where lt.Koodi in (''2'',''3'') --poissa, poissa ei kuluta
	and (select vuosi from #param)+''-07-31'' between l.Alkamispaivamaara and coalesce(l.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
	-- EI tilpvm
)
and olotamm is null
;
-- ei ilmoa keväällä, tyhjäksi
update T
set olotamm=''''
from #tkopisk T
where olotamm is null
;
Ilmoittautumislaji syksyllä (olosyys)

Katsotaan suoraan ko. opiskelijan lukukausi-ilmoittautumistieto siten, että lukukausi-ilmoittautumisen tila 1=läsnä on suoraan sama arvo tuloksessa ja arvot 2=poissa ja 3=poissa, ei kuluta aikaa saavat tuloksessa arvon 2=poissa. Lisäksi katsotaan, että ilmoittautuminen on tapahtunut ennen tilastointipäivää.

NB! Lukukausi-tiedon päättelemiseksi käytetään suoraan tilastointipäivää eli päivämäärää 20.9. (syyskuun 20. päivä).

SQL
-- olosyys :: syksyn ilmo tilanne
update T
set olosyys=''1''
from #tkopisk T
where opiskelija_id in (
	select OpiskelijaID
	from Lukukausi_ilmoittautuminen l
	inner join Lukukausi_ilm_tila lt on lt.ID=l.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
	where lt.Koodi=''1'' --läsnä
	and (select tilpvm from #param) between l.Alkamispaivamaara and coalesce(l.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
	-- tilpvm
	and l.Ilmoittautumispaivamaara <= (select tilpvm from #param)
)
and olosyys is null
;
update T
set olosyys=''2''
from #tkopisk T
where opiskelija_id in (
	select OpiskelijaID
	from Lukukausi_ilmoittautuminen l
	inner join Lukukausi_ilm_tila lt on lt.ID=l.Lukukausi_ilmoittautumisen_tilaID
	where lt.Koodi in (''2'',''3'') --poissa, poissa ei kuluta
	and (select tilpvm from #param) between l.Alkamispaivamaara and coalesce(l.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
	-- tilpvm
	and l.Ilmoittautumispaivamaara <= (select tilpvm from #param)
)
and olosyys is null
;
Kirjoihintulo yliopistoon (kirtu)

 Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa. Tieto on siis suoraan opiskelijan tieto kirjoihintulopäivä, josta päivämäärästä päätellään lukukausi kuukauden perusteella: suurempi tai yhtäsuuri kuin elokuu => syyslukukausi, muuten kevätlukukausi

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (sv)

Päättely aineenopettajan pedagogisista opinnoista tehdään sen perusteella liittyykö valittuun opiskeluoikeuteen opiskeluoikeusjaksoa johon liittyy pätevyys-tieto joka on joku seuraavista:

 • "il" ja "ik" =Opettaja
 • "im"=Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Jos liittyy asetetaan '001', muuten tyhjä.

Opettaja pätevyyskoodit

SQL
-- sv
update T
set sv=''001''
from #tkopisk T
inner join Opiskeluoikeusjakso oj on oj.OpiskeluoikeusID=T.opiskeluoikeus_id
inner join Opiskeluoikeusjakson_patevyys jp on jp.OpiskeluoikeusjaksoID=oj.ID
inner join Patevyys p on p.ID=jp.PatevyysID
where (select tilpvm from #param) between oj.Alkamispaivamaara and coalesce(oj.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
and (select tilpvm from #param) between jp.Alkamispaivamaara and coalesce(jp.Paattymispaivamaara,''9999-01-01'')
and p.Koodi in (''ik'',''il'',''im'') --opettaja, erill opet pedag opinn
and sv is null
;
-- tyhjät: '''' vai ''000''?
update T
set sv=''''
from #tkopisk T
where sv is null
;
Opiskelumuoto (om)

Maisteriohjelma -tieto opiskeluoikeusluokituksen koodi arvo 5= Maisteriohjelma


SQL
-- om muuttuja

-- maisteriohjelma muutos 17.10.2016
UPDATE   T
SET   om = '1'      
FROM   #tkopisk T
    INNER JOIN   Opiskeluoikeus o ON o.ID = T.opiskeluoikeus_id
    INNER JOIN   Opiskeluoikeusjakso oj ON oj.OpiskeluoikeusID = T.opiskeluoikeus_id
    LEFT JOIN   Tutkintonimike kt on kt.ID = oj.TutkintonimikeID
    INNER JOIN Op_oik_jaks_liittyva_luokittelu OOJL ON oj.id = OOJL.OpiskeluoikeusjaksoID
    INNER  JOIN Opiskeluoikeuden_luokittelu OL ON OL.ID = OOJL.Opiskeluoikeuden_luokitteluID      
WHERE     OL.koodi = '5'    -- Entinen (Muu) maisteriohjelma
AND     (SELECT tilpvm FROM #param) BETWEEN oj.Alkamispaivamaara AND COALESCE(oj.Paattymispaivamaara,'9999-01-01')
AND    YEAR(o.alkamispaivamaara) = cast(@vuosi as int);
Opiskelukunta (kkun)

Tieto sellaisenaan tietovarannosta valituksi tulleesta opiskeluoikeudesta tilastointipäivänä voimassaolleesta opiskeluoikeusjaksosta.

Sukupuoli (sp)

Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa.

Kansalaisuus (kansaly)

Perusjoukon keräämisen yhteydessä lisättiin suomalaiset. Päivitetään erikseen kansalaisuus vielä niille, joilta kansalaisuus puuttuu, mutta on tietovarannossa jokin muu kuin Suomi. Jos monta kansalaisuutta, valikoituu kansalaisuus "satunnaisesti".

Lopuksi korjataan vielä puuttuvat tuntemattomiksi.

SQL
-- kansaly
-- : muut kuin suomi
update T
set kansaly=(
 select top 1 m.Koodi
 from Henkilon_maa hm
 inner join Maa m on m.ID=hm.MaaID
 inner join Maan_rooli mr on mr.ID=hm.Maan_rooliID
 inner join Opiskelija p on p.HenkiloID=hm.HenkiloID
 where p.ID=T.opiskelija_id --sido
 and mr.Koodi=''1'' --Kansalaisuus
)
from #tkopisk T
where kansaly is null
;
-- tuntemattomia
-- : kansaly
update T
set kansaly=''999''
from #tkopisk T
where kansaly is null
;
Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus, opiskeluoikeustyyppi 19, Tilastokeskus koulutustyyppi koodi = 7.

Ohjauksenala ei tutkintoon johtavalle koulutukselle (koulutuskoodi 999999). Lisätään OPH koulutuskoodi mikäli on tuotu.

Erikoistumiskoulutus
-- Erikoistumiskoulutus, ei-tutkintokoulutus 999999
UPDATE T
SET T.ohjauksenAla = K.koodi,
  T.koulk = '999999',
  T.opiskeluoikeusavain = o.avain,
  T.opiskeluoikeus_id = o.id

FROM #tkopisk T
  INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.id = T.opiskeluoikeus_id
  INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID
  INNER JOIN koulutusala K ON K.id = O.koulutusalaid
WHERE   1=1
-- erikoistumiskoulutus (siis EI tutkinto-tyyppinen)
AND ot.Koodi in ('19')
AND K.versio = 'ohjausala'


-- Erikoistumiskoulutus, 999999 eikä ole tuotu ohjauksen alaa?
UPDATE T
SET T.koulk = '999999',
  T.opiskeluoikeusavain = o.avain,
  T.opiskeluoikeus_id = o.id
FROM #tkopisk T
  INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.id = T.opiskeluoikeus_id
  INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID
  INNER JOIN koulutusala K ON K.id = O.koulutusalaid
WHERE   1=1
-- erikoistumiskoulutus (siis EI tutkinto-tyyppinen)
AND ot.Koodi in ('19')
AND K.versio <> 'ohjausala'


 
-- Erikoistumiskoulutuksen koulutuskoodi jos on
UPDATE T
SET T.ekkoodi = E.koodi 
FROM #tkopisk T
  INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.id = T.opiskeluoikeus_id
  INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID
  INNER JOIN koulutusala K ON K.id = O.koulutusalaid
  INNER JOIN op_oik_liittyva_erikoistumiskoulutus OE ON OE.opiskeluoikeusid = o.id
  INNER JOIN Erikoistumiskoulutus E ON E.id = OE.erikoistumiskoulutusid
WHERE   1=1
-- erikoistumisopinnot (siis EI tutkinto-tyyppinen)
AND ot.Koodi in ('19')
AND K.versio = 'ohjausala'

-- Ei läsnäoloa, tulkitaan aktiivinen tila läsnäoloksi Erikoistumiskoulutuksen tyyppi 19
UPDATE T
SET T.olosyys = '1'
FROM #tkopisk T
  INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.id = T.opiskeluoikeus_id
  INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID
  INNER JOIN koulutusala K ON K.id = O.koulutusalaid
WHERE   1=1
-- erikoistumiskoulutus (siis EI tutkinto-tyyppinen)
AND ot.Koodi in ('19')
AND K.versio = 'ohjausala'
AND T.olosyys IS NULL

UPDATE T
SET T.olosyys = '1'
FROM #tkopisk T
  INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.id = T.opiskeluoikeus_id
  INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID
  INNER JOIN koulutusala K ON K.id = O.koulutusalaid
WHERE   1=1
-- erikoistumiskoulutus (siis EI tutkinto-tyyppinen)
AND ot.Koodi in ('19')
AND K.versio <> 'ohjausala'
AND T.olosyys IS NULL


UPDATE T
SET T.kirtu = T.opoik
FROM #tkopisk T
  INNER JOIN Opiskeluoikeus o ON o.id = T.opiskeluoikeus_id
  INNER JOIN Opiskeluoikeuden_tyyppi ot ON ot.ID = o.Op_oikeuden_tyyppiID  
WHERE   1=1
-- erikoistumiskoulutus (siis EI tutkinto-tyyppinen)
AND ot.Koodi in ('19')
AND T.kirtu IS NULL
AND T.opoik IS NOT NULL


Äidinkieli (aikieliy)

Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa. Puuttuvat muutetaan arvoon 3=muu.

Asuinkunta (askuntay)

Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa. Puuttuvat muutettiin samalla tuntemattomiksi.

Sukunimi (snmi)

Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa.

Etunimet (enimi)

Lisättiin tietovarannossa oleva tieto jo perusjoukon valinnassa.

Hyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteella (avo)

Mikäli kyseessä on uusi opiskelija (opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (OPOIK) sisältää tilastovuoden), katsotaan opiskeluoikeudesta avoimen väylä -tieto onko se kyllä vai ei. Jos kyllä niin 1=kyllä, muuten 0=ei.

Lukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutus (lkmmt)

Tieto sellaisenaan tietovarannosta tilastointipäivänä voimassaolleesta opiskeluoikeusjaksosta rahoituslähde-tiedosta.

Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (opoik)

Tieto sellaisenaan tietovarannon tiedosta opiskeluoikeuden alkamispäivä. Päätellään lukukausi kuukauden perusteella: suurempi tai yhtäsuuri kuin elokuu => syyslukukausi, muuten kevätlukukausi.

Koulutuskoodi (koulk)

Tieto sellaisenaan tietovarannosta tilastointipäivänä voimassaolleesta opiskeluoikeusjaksosta tutkintonimike-tiedosta.

Opintopistetiedot (opes, opek, opker)
 • Edellisenä syyslukukautena (1.8.-31.12.) suoritettujen opintopisteiden määrä (opes)
 • Edellisenä kevätlukukautena (1.1.-31.7.) suoritettujen opintopisteiden määrä (opek)
 • Edellisen lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä suoritettujen kaikkien opintopisteiden määrä (opker)

Mikäli valittu opiskeluoikeus on jatkotutkintoon johtava (opiskeluoikeuden tyyppi = 5, 6 tai 7), opintopisteinä ilmoitetaan 0:aa.

Opintopistekertymiin valitaan lehtitason (ei sisällä toisia suorituksia) muita opintosuorituksia (laji=2), ja mukaan otetaan myös hyväksiluetut opintosuoritukset sillä poikkeuksella että hyväksilukeminen (päivämäärä) tulee olla tehty viimeistään tilannepäivänä, joiden suorituspäivämäärä kuuluu ko. tietueen aikaväliin:

 • Edellinen syksy on 1.8. - 31.12. vuodelta tilastointivuosi-1
 • Edellinen kevät on 1.1. - 31.7. tilastointivuodelta
 • Kertymä 31.7. tilastointivuodelta mennessä
Jos kertymään ei tullut mitään arvoa, kertymäksi asetetaan 0.
SQL
---
-- Opinnot, suoritukset, opintopisteet
---

-- Opintopisteitä varten tehdä oma erillinen aputaulu
-- Temp-taulu tietojen valintaa varten
-- NB! param-taulussa saa olla vain yksi rivi!
IF OBJECT_ID('tempdb..#pisteet') IS NOT NULL
BEGIN
  truncate table #pisteet
  drop table #pisteet
  print convert(varchar,getdate(),120)+' DROP temp-taulu pisteet'
END
;
create table #pisteet (
  opiskelija_id int not null,
  opiskeluoikeus_id int,
  opintosuoritus_id int not null,
  laajuus decimal(18,6) not null,
  suoritus_pvm date not null,
  hyvaksiluettu_pvm date,
  es bit,
  ek bit,
  ker bit
)
print convert(varchar,getdate(),120)+' CREATE temp-taulu pisteet'
;
insert into #pisteet (opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,opintosuoritus_id,laajuus,suoritus_pvm,hyvaksiluettu_pvm,es,ek,ker)
  select
   opiskelija_id = s.OpiskelijaID
  ,opiskeluoikeus_id = s.OpiskeluoikeusID
  ,opintosuoritus_id = s.ID
  ,laajuus = s.Laajuus
  ,suoritus_pvm = s.Suorituspaivamaara
  ,hyvaksiluettu_pvm = shl.Hyvaksilukupaivamaara
  ,es = case when s.Suorituspaivamaara
    between cast(cast(#param.vuosi as int)-1 as varchar)+'-08-01' and cast(cast(#param.vuosi as int)-1 as varchar)+'-12-31'
   then 1 else 0 end
  ,ek = case when s.Suorituspaivamaara between #param.vuosi+'-01-01' and #param.vuosi+'-07-31'
   then 1 else 0 end
  ,ker = case when s.Suorituspaivamaara <= #param.vuosi+'-07-31'
   then 1 else 0 end
  from virta.dbo.Opintosuoritus s
  inner join virta.dbo.Opintosuorituksen_laji sl on sl.ID=s.Opintosuorituksen_lajiID and sl.Koodi='2' --muu opintosuoritus
  -- HYVÄKSILUETTU
  left join virta.dbo.Opsuorituksen_hyvaksiluku shl on shl.OpintosuoritusID=s.ID
  cross join #param -- saa olla vain yksi rivi!
  where 1=1
  -- lehtitaso, tai ei ainakaan vanhempi
  --and s.ID not in (select ss.OpintosuoritusID from virta.dbo.Op_suor_sisaltyvyys ss)
  -- Muutos 2017-09-16
  AND s.ID NOT IN (
    
    SELECT   ss.OpintosuoritusID 
    FROM   virta.dbo.Op_suor_sisaltyvyys ss
    
    -- Sisältyvyydet Lajeja 3 ja 4 ei huomioida    
    WHERE   
      ss.OpintosuoritusID2 NOT IN ( 
    
      SELECT sss.ID      
      FROM virta.dbo.Opintosuoritus sss
      
        INNER JOIN virta.dbo.Opintosuorituksen_laji sssl ON sssl.ID = sss.Opintosuorituksen_lajiID
        
      WHERE   sssl.Koodi in ('3','4')
             
    )    
    
  )
  
  -- rajoita perusjoukkoon
  and s.OpiskelijaID in (select T.opiskelija_id from #tkopisk T)
;
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_pisteet_opiskelija_id ON #pisteet (opiskelija_id)
 INCLUDE (opiskeluoikeus_id,opintosuoritus_id,laajuus,suoritus_pvm)
;
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_pisteet_suoritus_pvm ON #pisteet (suoritus_pvm)
INCLUDE ([opiskelija_id],[opiskeluoikeus_id],[laajuus])
;
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_pisteet_hyvaksiluettu_pvm ON #pisteet (hyvaksiluettu_pvm)
INCLUDE ([opiskelija_id],[opiskeluoikeus_id],[laajuus],[suoritus_pvm])
;
--select * from #pisteet
--
-- "opintopistekysymykset eivät koske jatkotutkintoja opiskelevia, joille opintopistetietoja ei merkitä"
-- jatko-oikeus: merkitään tyhjää/''0'':
update T
set opes=''0''
 , opek=''0''
 , opker=''0''
from #tkopisk T
where T.opiskeluoikeus_id IN (
	select o.id from Opiskeluoikeus o
	inner join Opiskeluoikeuden_tyyppi ot on ot.ID=o.Op_oikeuden_tyyppiID
	and ot.Koodi in (
		''5'', --Lääkärien erikoistumiskoulutus
		''6'', --Lisensiaatintutkinto
		''7'' --Tohtorintutkinto
	)
	where o.OpiskelijaID=T.opiskelija_id --sido,nopeuta
)
;
update T
set opes=(
 select cast(cast(round(sum(
	case when s.es = 1 then s.Laajuus else 0 end),0) as int) as varchar)
 from #pisteet s
 where s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
 --and s.opiskeluoikeus_id=T.opiskeluoikeus_id
 group by s.opiskelija_id
)
from #tkopisk T
where opes is null
;
update T
set opek=(
 select cast(cast(round(sum(
	case when s.ek = 1 then s.Laajuus else 0 end),0) as int) as varchar)
 from #pisteet s
 where s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
 --and s.opiskeluoikeus_id=T.opiskeluoikeus_id
 group by s.opiskelija_id
)
from #tkopisk T
where opek is null
;
update T
set opker=(
 select cast(cast(round(sum(
	case when s.ker = 1 then s.Laajuus else 0 end),0) as int) as varchar)
 from #pisteet s
 where s.opiskelija_id=T.opiskelija_id
 --and s.opiskeluoikeus_id=T.opiskeluoikeus_id
 group by s.opiskelija_id
)
from #tkopisk T
where opker is null
;

update T
set opes=''0''
from #tkopisk T
where opes is null
;
update T
set opek=''0''
from #tkopisk T
where opek is null
;
update T
set opker=''0''
from #tkopisk T
where opker is null
;print convert(varchar,getdate(),120)+' opintosuoritustiedot'
-- 2017-10-13 Jos Kirtu tyhjä opiskeluoikeuden alkamispaivamaara
-- kirtu
UPDATE T
SET kirtu=(cast(year(o.Alkamispaivamaara) as varchar)
     +(case
      -- 8-12 (elo-joulu): syksy
      when month(o.Alkamispaivamaara)>=8 then '2'
      -- 1-7 (tammi-heinä): kevät
      else '1'
      end)
  )
FROM #tkopisk T
inner join virta.dbo.Opiskeluoikeus o on o.ID=T.opiskeluoikeus_id
WHERE kirtu IS NULL
AND T.koulk IN ('775101','775201','775999')
;    

-- 2018-10-16
-- Tämä korjaa TAY case kun erikoislääkärin oikeus alkaa syksyllä, aiempi läsnäolo 1,2 kevällä eri opiskeluoikeus
update T
set olotamm='0'
from #tkopisk T
where kirtu=(select vuosi from #param)+'2'
;


Tulos

Lopullisessa tuloksessa muokataan vielä etunollat kohdilleen, jolloin itse asiassa moni tyhjä merkkijono muuttuu siis myös nolla-arvoksi.

SQL
-- CSV
select
 ISNULL(kk,'''')  as "Yliopisto" -- (kk) (positiot 1-2)
,ISNULL(ht,'''')    "Henkilötunnus" -- (ht) (positiot 3-13)
,ISNULL(fuksi,'''')  "Uusi opiskelija" -- (fuksi) (positio 14)
,ISNULL(olotamm,'''') "Ilmoittautumislaji keväällä" -- (olotamm) (positio 15)
,ISNULL(olosyys,'''') "Ilmoittautumislaji syksyllä" -- (olosyys) (positio 16)
,ISNULL(kirtu,'''')  "Kirjoihintulo yliopistoon" -- (kirtu) (positiot 17-21)
,ISNULL(sv,'''')    "Aineenopettajan pedagogiset opinnot" -- (sv) (positiot 35-37)
,ISNULL(om,'''')    "Opiskelumuoto" -- (om) (positio 40)
,ISNULL(kkun,'''')   "Opiskelukunta" -- (kkun) (positiot 41-43)
,ISNULL(sp,'''')    "Sukupuoli" -- (sp) (positio 44)
,ISNULL(kansaly,'''') "Kansalaisuus" -- (kansaly) (positiot 45-47)
,ISNULL(aikieliy,'''') "Äidinkieli" -- (aikieliy) (positio 48)
,ISNULL(askuntay,'''') "Asuinkunta" -- (askuntay) (positiot 49-51)
,ISNULL(snimi,'''')  "Sukunimi" -- (snimi) (positiot 52-81)
,ISNULL(enimi,'''')  "Etunimet" -- (enimi) (positiot 82-96)
,ISNULL(avo,'''')   "Hyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteella" -- (avo) (positio 97)
,ISNULL(opes,'''')   "Edellisenä syyslukukautena (1.8.-31.12.) suoritettujen opintopisteiden määrä" -- opes (positiot 98-100)
,ISNULL(opek,'''')   "Edellisenä kevätlukukautena (1.1.-31.7.) suoritettujen opintopisteiden määrä" -- opek (positiot 101-103)
,ISNULL(opker,'''')  "Edellisen lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä suoritettujen kaikkien opintopisteiden määrä" -- opker (positiot 104-106)
,ISNULL(lkmmt,'''')  "Lukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutus" -- (lkmmt) (positio 107)
,ISNULL(opoik,'''')  "Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa" -- (opoik) (positiot 108-112)
,ISNULL(koulk,'''')  "Koulutuskoodi" -- (koulk) (positiot 113-118)
-- korkeakoulujen pyynnöstä, lisäkentät
,T.opiskelijaavain   "Opiskelija-avain"
,T.opiskeluoikeusavain "Opiskeluoikeusavain"
from #tkopisk T
where T.opiskeluoikeus_id is not null
order by ht
;

Tarkistus

Suoritetaan tarkistuksia poimittuihin tietoihin liittyen. Pohjaksi on otettu Tilastokeskuksen aiemmin tekemän tarkistusohjelman kuvaus.

NB! Tarkistuksia tulee jalostaa vielä. Nyt on kuitenkin jotakin pohjaa. Lisäksi tarkistuksia haluttaneen lisää. Dokumentointia ei vielä ole yritettykään tehdä kattavaksi, sillä niin paljon tarkennusta vaativia kohtia on nyt.

SQL
---
-- TARKISTUS
---
--!!!!!!!! KOPIOITU AMK-SEKTORILTA !!!!!!!--
/*
 Tiedonkeruuaineiston tarkistusohjelman suorittamat tarkistukset


 Amk-opiskelijatiedonkeruun aikana 20.9.-30.9. TK:n palvelimella toimii automaattinen
 tarkistusohjelma, joka tarkistaa aineistot yleisimpien virheiden osalta ja toimittaa tarkistuksesta
 palautetulosteen amk:n yhdyshenkilölle. Seuraavassa on kuvattu ohjelman tekemät tarkistukset ja
 niiden nimet palautetulosteessa. Kaikki tulosteessa mainitut kohdat eivät ole välttämättä virheitä,
 mutta ne tulevat listalle mahdollisina virheellisinä tietoina. Sellaisia ovat mm. epäilyttävän suuret
 opintopistekertymät tai puutteelliset henkilötunnukset.

 TUNN = tunn (oppilaitostunnus) on virheellinen
 onko oppilaitostunnus jokin voimassaolevista 5-numeroisista tunnuksista

 AVAIN = koulk (koulutuskoodi) on virheellinen
 Verrataan koulutusluokituksen koulutuskoodeihin

 AVAIN2 = oltunn - koulk (ammattikorkeakoulu - koulutuskoodi) -
 koodikombinaatio on virheellinen
 Ammattikorkeakoulu - koulutuskoodi -kombinaatiota verrataan vuoden 2013 kombinaatioihin

 AVAIN3 = koultyp on 3 tai 5 ja koulutusohjelma puuttuu

 KOULTYP = koulutustyyppi on virheellinen

 KOULTYP1 = muuttujan arvo ei ole 1, 2, 3, 5 eikä 6

 KOULTYP2 = jos koultyp on 1, 2 tai 6, niin koulutuskoodi ei saa olla 999999

 KOULTYP3= jos koultyp on 3 tai 5, niin koulutuskoodin täytyy olla 999999 ja koulutusohjelman tulee
 olla sallittu

 KKIELI = kkieli (koulutuksen opetuskieli) -koodiarvo on virheellinen
 koulutuksen opetuskieli suomi (fi), ruotsi (sv), englanti (en) tai saksa (de)

 KKUN = kkun (koulutuksen sijaintikunta) -koodiarvo on virheellinen
 Verrataan toimilupapäätöksiin, onko amk:lla lupa järjestää koulutusta kyseisessä kunnassa.
 Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrättävä sijaintipaikka koskee
 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten koulutuksena järjestettävää koulutusta ja ylempään
 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

 KKUN2 = kkun2 (kunta) -koodiarvo on virheellinen
 Verrataan voimassa olevaan kuntaluokitukseen ( koulutustyyppi 2, 3 ja 5 ). 
 
 KIRTUPV = kirjoihintuloajankohta on virheellinen

 KIRTUPV2 = kirjoihintulovuosi ei saa olla suurempi kuin tilastovuosi, kirjoihintulokuukausi saa arvon
 1-12, päivä arvon 1-31

 OLOTAMM = olotamm (kevään kirjoillaolo ) on virheellinen

 OLOTAMM1 = kevään läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2

 OLOTAMM2 = jos tilastovuosi=kirjoihintulovuosi ja kirjoihintulolukukausi on syksy, kevään
 läsnäolotiedon on oltava 0

 OLOTAMM3 = kevään läsnäolotieto voi olla amk:n vanhoilla opiskelijoilla joko 1 tai 2

 OLOTAMM4 = kirjoihintulolukukausi on kevät, mutta kevään läsnäolotieto on 0 (olotamm=0)

 OLOSYYS = olosyys (läsnäolo 20.9.) on virheellinen
 syksyn läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2

 TU = sama opiskelija on aineistossa kahteen kertaan

 TU1 = tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat arvot joka muuttujalla - täydellinen tuplatietue

 TU2 = tarkistetaan onko joillakin havainnoilla samat oppilaitostunnus-koulutustyyppi-koulutuskoodi -
 kombinaatiot

 OPES = ed. syyslukukaudella suoritetut opintopisteet on virheellinen
 lukukauden aikana suoritettu yli 99 opintopistettä

 OPEK = ed. kevätlukukaudella suoritetut opintopisteet on virheellinen
 lukukauden aikana suoritettu yli 99 opintopistettä

 OPKER = opker (ed. kevätlukukauden loppuun mennessä kertyneet
 opintopisteet) on virheellinen
 opintopistekertymä yli 300 tai ed. kevät- ja syyslukukausien opintopisteet yhteensä ovat enemmän
 kuin kertymä plus yksi (=pyöristykset voivat nostaa summaa yhdellä).

 HT = henkilötunnus (tai sukupuoli) on virheellinen

 HT1 = Puutteelliset henkilötunnukset - loppuosa puuttuu

 HT2 = henkilötunnukset, joiden jakojäännös ei täsmää - loppuosa virheellinen

 HT3 = sukupuolitieto virheellinen 

  HT4 = Hetu-välimerkki jos 2000-luvulla syntynyt ei '-' vaan 'A'

 AIKIELI = äidinkielitieto virheellinen
 verrataan äidinkieltä sallittujen kielten listaan

 ASKUN = asuinkuntatieto virheellinen
 verrataan kuntatietoa sallittujen kuntien listaan

 KANSAL = kansalaisuustieto virheellinen
 verrataan kansallisuustietoa sallittujen kansallisuuksien listaan

 LASNALK = läsnäolo- tai poissaololukukausissa virhe

 LASNALK1 = (läsnäololukukaudet + poissaololukukaudet) <= (3 - 1.kirjoihintulolukukausi) +
 (tilastovuosi - 1.kirjoihintulovuosi) * 2
 Esim. jos opiskelija on tullut kirjoille 1. kerran syyslukukaudella 2010, ja tilastovuosi on 2012:
 läsnä+poissa yhteensä voi olla maksimissaan: (3 - 2) + (2012-2010) * 2 = 5

 LASNALK2 = läsnä- tai poissaolokausia täytyy olla vähintään 1.

 OPLAAJ = opintojen laajuus virheellinen

 OPLAAJ1 = muodollinen virhe (voi olla 1 - 300)

 KIRTU1PV = Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon virheellinen

 KIRTU1PV = kirjoihintulokuukausi voi saada arvon 1-12, päivä arvon 1-31

 KIRTU1P2 = ei voi olla suurempi kuin kirjoihintulo tähän tutkintoon tässä amk:ssa

 OPETTAJA = Lastentarhanpettajan koulutus muodoltaan virheellinen

 OPETT1 = voi olla 1, 2, tai tyhjä.

 OPETT2 = opettajankoulutus ei ole sosionomi-tutkinnolla

 OPETT3 = opettajatieto syksyn uudella opiskelijalla

 RAHLAHDE = Rahoituslähde muodoltaan virheellinen

 RAHLAHDE= voi olla 1, 2, 3, 4 tai 5.

 RAHLAHD4= rahoituslähde on 4 ja maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto puuttuu

 EIMUKAAN = Opiskelijalla ei ilmoittautumistietoa 20.9. eikä ole aloittanut
 vuonna 2014
 Ei kuulu perusjoukkoon
 
 TILMAA = Maksullisen tilauskoulutuksen sijaintimaatieto virheellinen
 Verrataan sijaintimaatietoa sallittujen maiden listaan
 
 OHJAUKSENALA= voi olla 1 - 12 jos koulutuskoodi 999999 
 
*/
--/*
IF OBJECT_ID('tempdb..#tarkistus') IS NOT NULL
BEGIN
 truncate table #tarkistus
 drop table #tarkistus
 print convert(varchar,getdate(),120)+' DROP temp-taulu'
END
;
create table #tarkistus (
 tunn varchar(5),
 avain varchar(20),
 ---koultyp varchar(4),
 --koultyp1 varchar(1),
 --koultyp2 varchar(8),
 kkieli varchar(2),
 kkun varchar(10), --muutettu
 kkun2 varchar(3),
 kirtupv varchar(10), --muutettu
 kirtupv2 varchar(8),
 olotamm varchar(10), --muutettu
 olotamm1 varchar(8),
 olotamm2 varchar(8),
 olotamm3 varchar(8),
 olotamm4 varchar(8),
 olosyys varchar(10), --muutettu(lisäys)
 ---tu varchar(1),
 tu1 varchar(1),
 tu2 varchar(1),
 opes varchar(4),
 opek varchar(4),
 opker varchar(4),
 ---ht varchar(11),
 ht1 varchar(11),
 ht2 varchar(11),
 ht3 varchar(11),
 ht4 varchar(11),
 aikieli varchar(2),
 askun varchar(3),
 kansal varchar(3),
 ---lasnalk varchar(4),
 --lasnalk1 varchar(10),
 --lasnalk2 varchar(10),
 ---oplaaj varchar(4),
 --oplaaj1 varchar(4),
 --kirtu1pv varchar(8),
 --kirtu1p2 varchar(8),
 ---opettaja varchar(1),
 --opett1 varchar(2),
 --opett2 varchar(8),
 --opett3 varchar(10),
 --rahlahde varchar(1),
 --
 opoik varchar(10), --lisäys
 ohjauksenAla varchar(2), 
 
 --
 opiskelijaavain varchar(100),
 opiskeluoikeusavain varchar(100),
 opiskelija_id int,
 opiskeluoikeus_id int,
 db varchar(8),
)
print convert(varchar,getdate(),120)+' CREATE temp-taulu #tarkistus'
;

-- truncate table #tarkistus
insert into #tarkistus
select
 tunn = ''--(case when kk not in (select koodi from virta..Organisaatio) then kk else '' end)
,avain = (case 
    when koulk IS NULL AND opiskeluoikeusavain IS NOT NULL then 'puuttuu' 
    when koulk not in (select koodi from virta.dbo.Tutkintonimike) then koulk
-- lisätty tarkistus että tutkintonimike alkaa numerolla 6,7,8 tai 9
        when cast(substring(koulk,1,1) as int) not between 6 and 9 then koulk 
     
     when koulk LIKE '%00' then koulk + '_00 loppuinen' 
     
     else ''
     end
     
     )
--,avain2 = --amk-koulk kombinaatiot?
--,avain3 = --koulutusohjelma?
--,koultyp = --otsikko?
--,koultyp1 = (case when koultyp not in ('1','2','3','5','6') then koultyp else '' end)
--,koultyp2 = (case when koultyp in ('1','2','6') and koulk='999999' then koultyp+' '+koulk else '' end)
--,koultyp3 = --koulutusohjelma?
,kkieli = ''--(case when kiel not in ('fi','sv','en','de') then kiel else '' end)
,kkun = (case when coalesce(kkun,'')='' then '#puuttuu#' else '' end)
,kkun2 = (case
 when 1=1 --koultyp in ('2','3','5')
 and kkun not in (select koodi from virta..Kunta cross join #param where #param.tilpvm between coalesce(Alkamispaivamaara,'1900-1-1') and coalesce(Paattymispaivamaara,'9999-1-1'))
 then kkun else '' end)
,kirtupv = (case when coalesce(kirtu,'')='' then '#puuttuu#' else '' end)
,kirtupv2 = (case
 when cast(substring(kirtu,1,4) as int) > (select year(tilpvm) from #param) then kirtu
-- when cast(substring(kirtu,5,2) as int) not between 1 and 12 then kirtu
-- when cast(substring(kirtu,7,2) as int) not between 1 and 31 then kirtu
 when 1=1 then ''
 else '' end)
,olotamm = (case when coalesce(olotamm,'')='' then '#puuttuu#' else '' end)
,olotamm1 = (case when olotamm not in ('0','1','2') then olotamm else '' end)
,olotamm2 = (case
 when cast(substring(kirtu,1,4) as int) = (select year(tilpvm) from #param)
 --and cast(substring(kirtu,5,2) as int) >= 8
 and cast(substring(kirtu,5,1) as int) >= 2 
 and olotamm<>'0' then kirtu+' '+olotamm
 else '' end)
,olotamm3 = (case
 when(
   (cast(substring(kirtu,1,4) as int) < (select year(tilpvm) from #param))
  --or (cast(substring(kirtu,1,4) as int) = (select year(tilpvm) from #param) and cast(substring(kirtu,5,2) as int) < 8))
  or (cast(substring(kirtu,1,4) as int) = (select year(tilpvm) from #param) and cast(substring(kirtu,5,1) as int) < 2))
 and olotamm not in ('0','1','2') then kirtu+' '+olotamm
 else '' end)
,olotamm4 = (case
 --when (cast(substring(kirtu,1,4) as int) = (select year(tilpvm) from #param) and cast(substring(kirtu,5,2) as int) < 8)
 when (cast(substring(kirtu,1,4) as int) = (select year(tilpvm) from #param) and cast(substring(kirtu,5,1) as int) < 2)
 and olotamm = '0' then kirtu+' '+olotamm
 else '' end)
,olosyys = (case
 when coalesce(olosyys,'')='' then '#puuttuu#'
  when olosyys not in ('0','1','2') then olosyys
 else '' end)
--,tu = --otsikko?
,tu1 = (case
 when exists (
  select 1 from #tkopisk t2 where t2.opiskelijaavain=#tkopisk.opiskelijaavain and t2.kk = #tkopisk.kk
  group by kk, --koultyp, kiel,
  kkun, ht, snimi, enimi, sp, aikieliy, askuntay, kansaly, kirtu, olotamm, olosyys
  , opes, opek, opker, --lasnalk, poissalk, --laajuus, kirtu1pv, lastu,
  --rahlahde, 
  koulk
  having count(*)>1
 ) then '1'
 else '' end)
,tu2 = (case
 when exists (
  select 1 from #tkopisk t2 where t2.opiskelijaavain=#tkopisk.opiskelijaavain and t2.kk = #tkopisk.kk
  group by kk, --koultyp,
  koulk, ht, snimi, enimi, sp
  having count(*)>1
 ) then '1'
 else '' end)
,opes = (case when cast(opes as int) > 300 then opes else '' end)
,opek = (case when cast(opek as int) > 300 then opek else '' end)
,opker = (case when cast(opker as int) > 500 then opker else '' end)
--,ht = --otsikko?
,ht1 = (case when len(ht)<11 then ht else '' end)
,ht2 = (case
 when len(ht)=11
 and substring(ht,11,1) <>
  case when cast(SUBSTRING(ht,1,6) + SUBSTRING(ht,8,3) as int) % 31 = 0 then '0'
  else SUBSTRING('123456789ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY',cast(SUBSTRING(ht,1,6) + SUBSTRING(ht,8,3) as int) % 31,1) end
 then ht
 else '' end)
,ht3 = (case
 when len(ht)=11 and sp='1' and cast(SUBSTRING(ht,10,1) as int) % 2 = 0 then ht
 when len(ht)=11 and sp='2' and cast(SUBSTRING(ht,10,1) as int) % 2 = 1 then ht
 else '' end)
-- 2000 luvulla syntyneet välimerkki, tulisi olla A
,ht4 = (CASE 
  WHEN LEN(ht)<11 AND SUBSTRING(ht,7,1) = '-' AND (CAST(SUBSTRING(ht,5,2) AS int) < 10) THEN ht 
  ELSE '' 
  END)   
,aikieli = (case
-- when aikieliy not in (select koodi from virta..Kieli cross join #param where #param.tilpvm between coalesce(Alkamispaivamaara,'1900-1-1') and coalesce(Paattymispaivamaara,'9999-1-1'))
-- then aikieliy
 when 1=1 then ''
 else '' end)
,askun = (case
 when askuntay not in (select koodi from virta..Kunta cross join #param where #param.tilpvm between coalesce(Alkamispaivamaara,'1900-1-1') and coalesce(Paattymispaivamaara,'9999-1-1'))
 then askuntay
 else '' end)
,kansal = (case
 when kansaly not in (select koodi from virta..Maa cross join #param where #param.tilpvm between coalesce(Alkamispaivamaara,'1900-1-1') and coalesce(Paattymispaivamaara,'9999-1-1'))
 then kansaly
 else '' end)
--,lasnalk = --otsikko?
--,lasnalk1 = (case
-- when cast(lasnalk as int)+cast(poissalk as int)
--   > ((3 - (case when cast(substring(kirtu1pv,5,2) as int)<8 then 1 else 2 end))
--   + (((select year(tilpvm) from #param) - cast(substring(kirtu1pv,1,4) as int)) * 2))
-- then lasnalk+'+'+poissalk+'<'+
--   cast((3 - (case when cast(substring(kirtu1pv,5,2) as int)<8 then 1 else 2 end))
--   + (((select year(tilpvm) from #param) - cast(substring(kirtu1pv,1,4) as int)) * 2) as varchar)
-- else '' end)
--,lasnalk2 = (case
-- when cast(lasnalk as int)+cast(poissalk as int) < 1 then lasnalk+'+'+poissalk+'<1'
-- else '' end)
--,oplaaj = --otsikko?
--,oplaaj1 = (case when cast(laajuus as int) > 300 then laajuus else '' end)
--,kirtu1pv = (case
-- when cast(substring(kirtu1pv,5,2) as int) not between 1 and 12 then kirtu1pv
-- when cast(substring(kirtu1pv,7,2) as int) not between 1 and 31 then kirtu1pv
-- else '' end)
--,kirtu1p2 = (case when cast(kirtu1pv as int) > cast(kirtupv as int) then kirtu1pv else '' end)
--,opettaja = --otsikko?
--,opett1 = (case when coalesce(lastu,'') not in ('','1','2' ,'3','4','5') then lastu else '' end)
--,opett2 = (case when lastu in ('1' ,'3','4','5') and koulk in ('671201','771301') then koulk+'+'+lastu else '' end)
--,opett3 = (case
-- when lastu in ('1' ,'3','4','5')
-- and substring(kirtupv,1,4) = (select vuosi from #param) and cast(substring(kirtupv,5,2) as int) >= 8
-- then kirtupv+'+'+lastu
-- else '' end)
--,rahlahde = (case when rahlahde not in ('1','2','3','4','5') then rahlahde else '' end)
--
,opoik = (case when coalesce(opoik,'')='' then '#puuttuu#' else '' end)
--,ohjauksenAla = (CASE WHEN koulk='999999' AND ohjauksenAla NOT IN ('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12') THEN ohjauksenAla +' '+ohjauksenAla ELSE '' END)
,ohjauksenAla = (CASE WHEN koulk='999999' AND ohjauksenAla NOT IN ('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12') THEN ohjauksenAla +' '+ohjauksenAla 
           WHEN koulk='999999' AND ohjauksenAla IS NULL  THEN '99' ELSE '' END)
--
,opiskelijaavain
,opiskeluoikeusavain
,opiskelija_id
,opiskeluoikeus_id
,db = (select Asetus from Yhteiset.Asetukset.Ohjaus_Parametrit where Toiminto='YO_tunnus' and Arvo=kk)
from #tkopisk
;

/*
select * from #tarkistus
where ''<>
tunn+avain+
kkieli+kkun+kkun2+kirtupv+kirtupv2+
olotamm+olotamm1+olotamm2+olotamm3+olotamm4+
olosyys+tu1+tu2+
opes+opek+opker+
ht1+ht2+ht3+
aikieli+askun+kansal+
opoik
;
--*/
--select * from #tkopisk where opiskeluoikeusavain='108782275'

-- transponoi
delete from TK_tarkistus where tiedonkeruu='tk_opisk_yo';
insert into TK_tarkistus (virhekoodi,virhe,arvo,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,tiedonkeruu)
select 'tunn' as VIRHEKOODI, 'oppilaitostunnus on virheellinen' as VIRHE,tunn AS ARVO,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>tunn
union select 'avain', 'koulutuskoodi on virheellinen tai puuttuu',avain,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>avain
union select 'kkieli', 'koulutuksen opetuskieli -koodiarvo on virheellinen',kkieli,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kkieli
union select 'kkun', 'koulutuksen sijaintikunta -koodiarvo on virheellinen',kkun,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kkun
union select 'kkun2', 'kunta-koodiarvo on virheellinen ( koulutustyyppi 2, 3 ja 5 )',kkun2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kkun2
union select 'kirtupv', 'kirjoihintuloajankohta on virheellinen',kirtupv,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kirtupv
union select 'kirtupv2', 'kirjoihintulovuosi ei saa olla suurempi kuin tilastovuosi, kirjoihintulokuukausi ei ole 1-12 tai päivä ei ole 1-31',kirtupv2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kirtupv2
union select 'olotamm', 'kevään kirjoillaolo on virheellinen',olotamm,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>olotamm
union select 'olotamm1', 'kevään läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2',olotamm1,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>olotamm1
union select 'olotamm2', 'jos tilastovuosi=kirjoihintulovuosi ja kirjoihintulolukukausi on syksy, kevään läsnäolotiedon on oltava 0',olotamm2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>olotamm2
union select 'olotamm3', 'kevään läsnäolotieto voi olla vanhoilla opiskelijoilla joko 1 tai 2',olotamm3,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>olotamm3
union select 'olotamm4', 'kirjoihintulolukukausi on kevät, mutta kevään läsnäolotieto on 0',olotamm4,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>olotamm4
union select 'olosyys', 'olosyys (läsnäolo 20.9.) on virheellinen. syksyn läsnäolotieto voi olla 0, 1 tai 2',olosyys,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>olosyys
union select 'tu1', 'joillakin havainnoilla samat arvot joka muuttujalla - täydellinen tuplatietue',tu1,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>tu1
union select 'tu2', 'sama oppilaitostunnus-koulutustyyppi-koulutuskoodi -kombinaatio useita kertoja',tu2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>tu2
union select 'opes', 'ed. syyslukukaudella suoritettu liikaa opintopisteitä',opes,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opes
union select 'opek', 'ed. kevätlukukaudella suoritettu liikaa opintopisteitä',opek,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opek
union select 'opker', 'opintopistekertymä liian suuri tai ed. kevät- ja syyslukukausien opintopisteet yhteensä ovat enemmän kuin kertymä plus yksi (=pyöristykset voivat nostaa summaa yhdellä).',opker,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opker
union select 'ht1', 'Puutteellinen henkilötunnus - loppuosa puuttuu',ht1,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>ht1
union select 'ht2', 'henkilötunnus, jonka jakojäännös ei täsmää - loppuosa virheellinen',ht2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>ht2
union select 'ht3', 'sukupuolitieto virheellinen',ht3,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>ht3
union select 'ht4', 'Väärä välimerkki lopussa. Jos 2000 luvulla syntynyt tulee olla A ei -',ht4,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>ht4
union select 'aikieli', 'äidinkielitieto virheellinen',aikieli,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>aikieli
union select 'askun', 'asuinkuntatieto virheellinen',askun,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>askun
union select 'kansal', 'kansalaisuustieto virheellinen',kansal,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kansal
---union select 'lasnalk1', '(läsnäololukukaudet + poissaololukukaudet) <= (3 - 1.kirjoihintulolukukausi) + (tilastovuosi - 1.kirjoihintulovuosi) * 2',lasnalk1,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>lasnalk1
---union select 'lasnalk2', 'läsnä- tai poissaolokausia täytyy olla vähintään 1.',lasnalk2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>lasnalk2
---union select 'oplaaj1', 'Opintojen laajuus virheellinen; muodollinen virhe (voi olla 1 - 300)',oplaaj1,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>oplaaj1
---union select 'kirtu1pv', 'Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon virheellinen; kirjoihintulokuukausi voi saada arvon 1-12, päivä arvon 1-31',kirtu1pv,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kirtu1pv
---union select 'kirtu1p2', 'Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon virheellinen; ei voi olla suurempi kuin kirjoihintulo tähän tutkintoon tässä amk:ssa',kirtu1p2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>kirtu1p2
---union select 'opett1', 'Lastentarhanpettajan koulutus muodoltaan virheellinen; voi olla 1, 2, 3, 4, 5 tai tyhjä.',opett1,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opett1
---union select 'opett2', 'opettajankoulutus ei ole sosionomi-tutkinnolla',opett2,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opett2
---union select 'opett3', 'opettajatieto syksyn uudella opiskelijalla',opett3,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opett3
---union select 'rahlahde', 'Rahoituslähde muodoltaan virheellinen. Voi olla 1, 2, 3, 4 tai 5.',rahlahde,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>rahlahde
union select 'opoik', 'OPOIK puuttuu',opoik,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' from #tarkistus where ''<>opoik
union SELECT 'ohjauksenAla', 'jos koulutuskoodi 999999 ja koulutustyyppi on 5, 6 tai 7 niin ohjauksenala on annettava koodiarvolla 1 - 12 ja se ei voi olla tyhjä',ohjauksenAla,opiskelijaavain,opiskeluoikeusavain,opiskelija_id,opiskeluoikeus_id,db,'tk_opisk_yo' FROM #tarkistus WHERE ''<>ohjauksenAla

;
print convert(varchar,getdate(),120)+' tarkistustiedot viety tauluun TK_tarkistus'
;

Muutoshistoria

27.5.2019 :: HT4 tarkistuksen lisäys :: wiki-versio 31

 • Lisätty tarkistus hetutomille, syntymäajan välimerkki, muodossa ppkkvv-. Hetu-välimerkki jos henkilö 2000-luvulla syntynyt ei saa olla '-' vaan 'A', syntymäaika tulee olla muodossa ppkkvvA

12.10.2018:: Ohjauksenala tyhjä ja tutkintokoodin tarkistus :: wiki-versio 30

Tarkistuskäsittelyyn lisätty avain muuttujaan tutkintokoodin ensimmäisen numeron tarkastelu että alkaa numeroilla 6,7,8 tai 9 ja ohjauksenala päättelyyn koulk = '999999' niin ohjauksenala ei saa olla tyhjä.

13.10.2017:: Erikoislääkäri kirjoilletulo päivämäärä (kirtu-muuttuja). :: wiki-versio 29

Erikoislääkärit ('775101','775201','775999') kirjoilletulopvm opiskeluoikeuden alkamispvm jos tyhjä, kirtu-muuttuja.

11.10.2017 ::olotamm3 käsittelyyn muutos tarkistuksessa :: wiki-versio 28

 • lisätty olotamm3 tarkistukseen myös olotamm= 0 vertailu, jos kevät lukukausi-ilmoittautumista ei ole ja olotamm on 0.

5.10.2017 ::Tu1 ja tu2 käsittelyyn muutos tarkistuksessa :: wiki-versio 27

 • tu1 ja tu2 käsittelyyn lisätty korkeakoulu päättely, koska samalla opiskelija-avaimella voi olla useita tuloksia eri korkeakouluista.

17.10.2016 :: Lisätty erikoistumiskoulutus ohjauksenala poiminta, poikkeuspoiminta ei ilmoittautuneille erikoistumisopiskelijoille.
Opiskeluluokituksen mukaa avo ja om muuttujat, avo= avoimen väylän kautta valitut, om=maisteri ohjelma, korvaa vanhan "muu" maisterin jota ei enään ole:: wikiversio 26
22.1.2016 :: Lisätty perusjoukkoon mukaan erikoistumiskoulutusta suorittavat :: wikiversio 25
30.09.2015 :: Päivitetty "Aineenopettajan pedagogiset opinnot (sv)" poimintaa, uudet pätevyyskoodit "ik","il","im" (entiset "1" ja "904") :: wikiversio 22
8.12.2014 :: Tulos CSV-muotoiseksi :: wikiversio 21
17.11.2014 :: Poistettu turhia sarakkeita ja lisätty avaintiedot :: wikiversio 19
 • Poistetut sarakkeet

  • Tiedekunta/osasto TDK
  • Tutkinto TUTK
  • Koulutusohjelma KO
  • Pääaine PAINE
  • Opintoala OPALAY
 • Lisätty avaintiedot
  • Opiskelija-avain
  • Opiskeluoikeusavain
3.10.2014 :: Opiskelijatiedonkeruu 2014 :: wikiversio 17


 • No labels

19 Comments

 1. Lasketaanko tässä opintopistekertymään kaikki opiskelijan suoritukset riippumatta opintosuorituksen luokittelusta tai hyväksi luvusta?

  1. Unknown User (e100333)

   Kyllä. Tilastokeskuksen eri opintopistekertymiin lasketaan ko. opiskelijan kaikki opintosuoritukset suorituspäivämäärän perusteella. Ehdot ovat tuossa yllä tässä tapauksessa kyllä ihan osuvasti kirjattu (jatko-opiskelijoille ei periaatteessa tarvita ja nk. "lehtitason" suoritukset).

 2. Opiskelumuodon "muu kuin asetuksen mukainen maisteriohjelma (maisterivaiheen koulutus, johon erillishaku)" päättely menee väärin ainakin kahden ison ryhmän kohdalla.

  Opinto-oikeuksissa lääketieteen lisensiaatti (koulutuskoodi 772101) ja hammaslääketieteen lisensiaatti (772201) ei suoriteta lainkaan alempaa tutkintoa, vaan suoraan ylempi tutkinto (laajuus 360 op, 330 op tai 300 op). Tämä ei kuitenkaan ole mikään maisterivaihe.

  Vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelijat valittiin aikanaan  suorittamaan suoraan ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelija, joka oli suorittanut jo alemman korkeakoulututkinnon vanhan tutkintoasetuksen voimassa ollessa, jatkoi opintojaan tutkintoasetuksen vaihduttua suoraan uudessa asetuksessa ylemmän tutkinnon opinto-oikeudessa, eli hänelle ei lisätty opinto-oikeuspariksi kandidaatin opinto-oikeutta. Kyseessä ei taaskaan ole valinta pelkkään maisterivaiheeseen.

  1. Unknown User (e100333)

   Kiitos huomiosta! Tuo onkin kieltämättä jäänyt suoraviivaisuudessaan vajaaksi. Eli OM-tieto vaatii jonkin koulutuskoodi-pohjaisen päättelyn tjms., sillä tietovarannossa ei muuta keinoa ole rajata "vain ylempään" johtavista opiskeluoikeuksista maisteriohjelmia pois. Aukotonta päättelyä tähän ei luultavasti koskaan saadakaan.

   Vanhan tutkintoasetuksen aikana aloittaneet ja heidän alemman kk-tutkinnon suorittaminen voikin sitten olla hankalampi ottaa kiinni. Tähän täytyy paneutua erikseen.

   1. Unknown User (e100333)

    Kysynpä, Aila, nyt sinulta mielipidettä. Voisiko lääketieteen alan OM-tiedon karsiminen olla aukottomasti pääteltävissä koulutuskoodin kautta siten, että kun koulutuskoodi on jokin (772101,772201,775101,775201) OM-muuttuja jää arvoon 0(=ei maisteriohjelma)?

    Koulutuskoodit etsin Tilastokeskuksen sivun http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/ kautta niin, että seurasin linkkejä:
    "7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus" (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2013/7.html)
    "77 Ylempi korkeakouluaste" (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2013/77.html)
    "772 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste" (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2013/772.html)
    ja
    "775 Lääkäreiden erikoistumiskoulutus" (http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2013/775.html)

    Erikoistumiskoulutuksen otin mukaan ihan varmuuden vuoksi. Ko. koulutuskoodit ovat kuitenkin ylempiä kk-tutkintoja.

    Pitäisikö olla muita?

 3. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004

  "14 §

  Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa

  Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa."

   

  Aila: siis yliopisto voi järjestää. Pitää varmaan tarkistaa kaikilta näitä tutkintoja järjestäviltä yliopistoilta, suoritetaanko jossain yliopistossa myös alempi tutkinto. OY:ssa ei.

  Erikoislääkäri 775101 ja erikoishammaslääkäri 775201 ovat ammatillisia jatkotutkintoja, niille ei kuulu opiskelumuoto=2.

  1. Unknown User (e100333)

   Kiitos vastauksesta!

   Ei ratkaise siis kunnolla oikeastaan mitään. Täytyy tutkia muita mahdollisuuksia, vaikka jo vähän ounastelenkin, ettei tietovarannossa nyt olevin tiedoin oikein muita tietoja ole käytettävissä.

 4. Unknown User (psane@csc.fi)

  Lisätään puuttuva äidinkieli puutetarkistuksiin

 5. Unknown User (psane@csc.fi)

  TK:n puolesta äidinkieli voi olla tuntematon, samoin OKM:lle

   

 6. Unknown User (psane@csc.fi)

  Opintoalat VIRTA-120 VIRTA-120 - Getting issue details... STATUS

 7. Unknown User (psane@csc.fi)

  Opintoala95-tiedoille ei ole tarvetta, saadaan koulutuskoodeista TK:n puolelta

 8. Unknown User (psane@csc.fi)

  Tikettiä  VIRTA-459 - Getting issue details... STATUS avataan selkokielelle siltä osin miten se vaikuttaa poimintaehtoihin

 9. Kun Virrassa on myös avoimien tiedot, vääristää se minusta 1. vuoden opiskelijan edellisten lukukausien opintopistesummaa ja kaikkien avoimessa ennen tutkinto-opinto-oikeuden saamista opiskelleiden kokonaisopintopistesummaa (31.7.-tilanteesta).

  Jos opiskelija on suorittanut keväällä 2014 avoimessa esim. 10 op ja aloittanut tutkinto-opiskelijana syksyllä 2014, tulee hänen opintopistesummakseen keväältä 10op, vaikka uutena opiskelijana sen pitäisi ilmeisesti olla 0. En tiedä miten opintopistesummatietoa käytetään uusien opiskelijoiden osalta, sillä heitä ei lasketa mukaan 55 op -laskennassa. Voi olla, että tämä vääristymä ei haittaa.

  Jos tämä sama opiskelija hyväksiluetuttaa nämä avoimessa tekemänsä suoritukset, tulevat nämä suoritukset jatkossa Virtaan kahtena: avoimen suorituksina ja tutkinto-opinto-oikeuteen liittyvinä hyväksiluettuina suorituksina. Siten tulevina vuosina tällä opiskelijalla on opintopistesumma 10op liian suuri. En tiedä mihin Tilastokeskus käyttää kokonaisopintopistesummaa, joten voi olla, että tämäkään vääristymä ei haittaa.

  Ennenhän Tilastokeskukselle menevät tiedot laskettiin vain yliopiston opiskelijarekisterin tiedoista, joka, ainakin Jyväskylän yliopistossa, on JY:n avoimen rekisteristä erillinen rekisteri.

  Halusin vain nostaa nämä esille, jotta Tilastokeskus tietojen käyttäjänä on asiasta tietoinen. Onko tietoa seuraako Tilastokeskuksen väki tätä viestiketjua vai kannattaisiko viesti laittaa heille suoraan sähköpostilla?

  1. Unknown User (psane@csc.fi)

   Moi

   En usko että kukaan tilastokeskukselta aktiivisesti seuraa tätä keskustelua joka on siis lähinnä oikeastaan tämän confluence-sivun kommentti-osio. En osaa suoraan sanoa miten TK noissa tapauksissa toimii, mutta tosiaan varmasti kysymällä suoraan heiltä (ts. Anna Loukkolalta) asia selvinnee, ainakaan siis opintopistetiedonkeruissa hyväksiluettuja opintoja ei lasketa.

 10. Jenni Kokko 15.10.

  "Jos tämä sama opiskelija hyväksiluetuttaa nämä avoimessa tekemänsä suoritukset, tulevat nämä suoritukset jatkossa Virtaan kahtena: avoimen suorituksina ja tutkinto-opinto-oikeuteen liittyvinä hyväksiluettuina suorituksina. Siten tulevina vuosina tällä opiskelijalla on opintopistesumma 10op liian suuri."

  Ei kai näin voi tehdä? Nuohan ovat yliopiston sisäisiä hyväksilukuja, joista on sovittu jo Virran alkuaikoina, että niitä ei tehdä. Normaalisti kai avoimessa yliopistossa tehty suoritus liitetään sellaisenaan tutkintoon ilman hyväksilukuja. 

  1. No noin meillä on tehty, kun avoimen suoritukset on tehty ennen kuin opiskelijalla on ollut tutkinto-opinto-oikeus jossain tiedekunnassa. Jos opiskelija suorittaa tutkinto-opinto-oikeuden ollessa voimasssa opintoja avoimessa, ei niitä hyväksilueta vaan ne siirtyvät sellaisenaan. Mutta silloin siis opiskelijalla on (tiedekunnan puolella) joku opinto-oikeus, johon suoritukset voivat siirtyä. Onko meillä ongelma vain siinä, että näemme tiedekuntien ja avoimen opintorekisterit erillisinä?

   1. Joo, näin varmaan on että nuo erilliset opintorekisterit on tuossa ongelmana. Suurimmalla osalla noita rekistereitä ei liene erillisinä. Tuo käytäntöhän saattaa tuottaa suuretkin määrät kahteen kertaan tilastoituja suorituksia. VY:llä ainakin on avoimessa yo:ssa kandi-putkia, joissa opiskelijat suorittaa avoimessa yo:ssa lähes kaikki kanditutkintoon myöhemmin sisältyvät opinnot, ja sitten heillä on mahdollisuus päästä sisään tutkinto-opinto-oikeuteen, josta he valmistuvat kandiksi. Tuolla JY:n mallilla näille opiskelijoille tulisi hyväksiluettuja opintoja yli 100op, jotka ensin tilastoidaan avoimen suorituksina ja myöhemmin uudestaan tutkinto-opintoina. En toki tiedä, että onko JY:llä tällaisia tapauksia, jolloin ei olisi kyse niin suurista op-määristä.

    1. Kukas tämän pystyy nyt ratkaisemaan? Meillä olisi vielä tämä päivä aikaa säätää Virtaan meneviä tietojamme, jotta ne olisivat oikein Tilastokeskuksen poiminnassa. 55 op -laskentaan tämä tuplautuminen ei tosiaan vaikuta, koska 55 op -laskennassa ei lasketa opintopistesummaa 1. vuoden opiskelijoilta.

     1. Nähdäkseni tuo teidän tilanne tämän TK-ajon kanssa on nyt sama kuin muillakin. Ainakin Oodi-yliopistot ovat aina toimittaneet suoritustiedot sillä tavalla kuin teilläkin nyt menee, eli tänä syksynä tutkinto-opiskeluoikeudessa aloittanella opiskelijalla saattaa olla suorituksia jo viime lukuvuodelta. Tämän ei siis pitäisi olla TK.lle uusi tilanne. Päällekkäisyyksiä tulee ehkä enemmänkin Kota-tilastojen kanssa, joita voi miettiä myöhemmin. Itse en uskaltaisi mennä enää mitään suurempia muutoksia tekemään ennen TK-ajoa, ettei tule enemmän vahinkoa kuin hyötyä... (big grin)