Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietomalliselvitystyöryhmän tehtävät ja osakokonaisuudet

Työtehtävät liittyvät kahteen toisistaan riippuvaan kokonaisuuteen. Avointen tutkimusaineistojen metatieto ja ontologia -kokonaisuudessa keskitytään tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen, tutkimusaineistojen metatietoihin, sekä ontologioiden hyödyntämiseen osana tutkimusaineistojen metatietoja. Tutkimusaineistojen hallintoprosessit ja toimintaympäristön kuvaus -kokonaisuudessa kuvataan tutkimustietonaineistojen metatietojen julkaisuputket ja määritellään toimintaympäristö, jossa tutkimusaineistojen metatietoja ja ontologioita sovelletaan.

Tulevissa kokouksissa käsitellään tarkemmin yksitellen alla olevia tehtävia. Työskentelyn tuloksena syntyy ehdotuksia edistettävistä kehityspoluista tutkimustietoaineistojen ja niiden metatietojen julkaisuprosesseihin ja uudelleenkäyttöön liittyen, sekä konkreettisia laajennoksia Minimimetatietomalliin ja soveltamisohjeita määritysten käyttöönottoon. Käsiteltäviä asioita ja niissä syntyviä tuotoksia tarkennetaan yksitellen, tarvittaessa myös työryhmän sisäisissä pienryhmissä.

Tutkimustietoaineistojen hallintoprosessit ja toimintaympäristön kuvaus

I. Tutkimusaineistojen metatietojen avaaminen

Selvitetään tutkimusaineistojen metatietojen avaamiseen liittyvien toimintojen ja palveluiden väliset keskinäiset suhteet.

 • Kuvaus toimijoiden rooleista ja ylläpidettävästä toiminta-arkkitehtuurista
  • Kuka voi kehittää metatietomalleja ja luokituksia ja missä ne ylläpidetään?
  • Kuvaus tietoaineistojen metatietoihin liittyvistä tietokokonaisuuksista ja niiden linkityksestä tutkimusaineistojen tuottamisen eri vaiheisiin
 • Kuvaus kansallisista palveluista
 • Korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden omat palvelut
  • esimerkkinä Pure ja Radar.

Tuotokset:

 • Huomiot ja lisäykset Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirjaan >> 20.1.2015 mennessä
  • käsikirja on tarkoitettu tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille ja rahoittajille sekä kansalaisille auttamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyntämisessä ja edistämisessä
 • Huomiot ja lisäykset ATT-tiekarttaan
  • tiekartta 1.0 julkaistaan 25.11.2014

Tilannekatsaus 26.2.2015:

 • tuotetut kuvaukset siirretään ATT-Palvelut-työryhmälle jatkokäsittelyyn

 

II. Toimintaympäristön liittyminen kansainväliseen tutkimuskenttään

Kevyt tilannekatsaus mitä muualla tapahtuu:

 • Palvelut
  • Eudat
   • Selvitetään Eudat II yhteensopivuutta (B2Share jne.)  
  • OpenAire
   • Zenodo ja vastaavien palveluiden suhde kansallisiin (IDA/Etsin)

 • Mallit
  • DataCite (OpenAire)
  • EuroCRIS
   • Tutkimusaineistot CERIF mallissa
  • RDA - Reseach Data Alliance
  • Joinup
   • ADMS, DCAT
     

Tuotokset:

 • Kansainväliset referenssit ATT-tiekarttaan ja tutkijan käsikirjaan. Viittaukset ja lähteet.
 • Yhteiset linjaukset käytettävistä standardeista.

Avointen tutkimusaineistojen metatieto ja ontologiat

I. Minimimetatietomallin kehittäminen

Käsiteltäviä aiheita Minimimetatietomallin laajentamiseen

 • Aineistojen versiointi
  • muutettu >> erikseen aineiston tunniste ja aineiston versiotunniste
 • Käyttöehtojen metatiedot
  • ei käsitellä
 • Tutkimusaineistojen linkittäminen hanke ja julkaisurekistereihin sekä datanhallintasuunnitelmiin

Etsimen kehitysehdotukset (tarkentuvat myöh.):

 • Reference (referencing, isReferencedBy: katso http://www.dlib.org/dlib/january11/starr/01starr.html)
  • Viittaukset ja riippuvuudet julkaisuihin ja muihin resursseihin
  • muutettu >> mahdollista viitata toiseen aineistoon
 • Citation (DCMI citation)
  • Suositeltu viittaustapa
  • lisätty
 • Jakelijan monitulkintaisuus: Minimimetatietomallissa sanotaan, että metatiedon katalogiin lisännyt henkilö on automaattisesti jakelija, toisaalta jakelija määritellään tiettyyn rooliin, jota em. ei välttämättä ole.
  • kesken

Oikeuksien hallinnan -työryhmä:

 • Agent-roolit: tekijät, omistajat, oikeuksien haltijat, jakelijat
 • rajoitukset (esim. salassapito määräaikoineen)

Tuotokset:

Tutkimusaineistojen tietomalli

II. Sisällön kuvailemiseen tarkoitettujen kuvailutietojen rakenteistaminen ontologioiden avulla

 • Ontologioiden ja kansallisen ontologiapalvelun hyödyntäminen
  • SKOS sanaston/luokituksen hallinnollinen ylläpitoprosessi (päivitys-, laajennus- ja ylläpitokäytännöt

Esimerkkejä SKOS sanasto/luokituksia:

 • Auktoriteettitiedot (organisaatioyksiköiden ontologia vai osaksi auktoriteettitietokantaa?)
 • Aineiston ryhmittely ja muuttujatiedot (erikoisontologian tuottaminen?)
 • Aineistojen laatutekijät-luokittelu (erikoisontologian tuottaminen?)

Tuotokset:

Ohje SKOS sanasto/luokitus muodostamisesta ATT käsikirjaan. Kohderyhmänä tutkimusalan asiantuntijat jotka vastaavat tutkimusaineistojen tallentamisesta ja tietoarkkitehtuurin kehittämisestä. Esimerkiksi miten tuotetaan laatutekijöiden luokitus SKOS muodossa? Miten luokitusta käytetään tietomallissa?

Tilannekatsaus 26.2.2015:

 • Kansalliskirjasto tuottaa ohjeistusta ontologioihin ja FINTO-palvelun käyttöön liittyen, pyydetään esittelyjä tarvittaessa
 • edistetään tarvittaessa

III. Minimimetatietomallin ja ontologioiden soveltaminen käytännössä (tutkimusaineistojen metatietojen mallinnusmenetelmä)

Sovellusprofiilimenetelmän kehittäminen Minimimetatietomallin laajentamiseen tieteenalakohtaisesti

 • Menetelmän kuvaus suomeksi
  • Miten tuotetaan tiedealakohtaisia metatietoja ja luokituksia yhtenäisellä tavalla?
   • Minimimetatietomallin laajentaminen
   • Tiedealakohtaisen profiilien muodostaminen
   • Sanastojen ja luokitusten mallintaminen ja julkaisu erikoisontologiana?
 • Dublin Core ja ISO MLR -näkökulmat sovellusprofiilien ja SKOS-menetelmän hyödyntämiseen
 • Ehdotus yhteisestä tietoarkkitehtuurista sovellusprofiilien kehittämiseen ja ylläpitoon

Tuotokset:

 • Ohje siitä miten tutkimusaineistojen tietomallia sovelletaan tietojärjestelmässä.
 • Ohje sovellusprofiilin muodostamisesta, eli siitä miten muodostetaan yhdenmukainen dokumentaatio tietomallin käytöstä.
 • Määritellään liitteenä kohdan I sovellusprofiilissa.

Tilannekatsaus 26.2.2015:

 • työ jatkuu, tarkastellaan myös liitosta käynnissä olevaan semanttisen yhteentoimivuuden välineistön kehittämiseen ("ohje" sisäänrakennettuna työkaluun)

 

 

.

 

 

 

 

 • No labels