Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tieteellinen julkaiseminen

Kuvaus: Yhteis

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Julkaisusuunnitelma

 • Julkaisukanavien tunnistaminen

 • Julkaisustrategia

 • Julkaisusuunnitelma rahoitushakemuksessa

 • Kirjan julkaisukulujen arviointi ja rahoitus

 • Open access -kustannusten arviointi ja rahoitus

Julkaisemiseen liittyvä neuvonta

 • Plagiaatintunnistusjärjestelmä

 • Tieteellisen julkaisutoiminnan ja tekijänoikeuskäytäntöjen ohjaus ja

  neuvonta

 • Julkaisueettisten periaatteiden ylläpito

 • Lehtien kirjoitusohjeet

 • Julkaisufoorumi

Tutkimuksen tuloksista ja vaikuttavuudesta tiedottaminen

 • Jakelukanavien ja kohderyhmien tunnistaminen
 • Tiedotteiden levittäminen ja ylläpito
 • Tutkimusta esittelevien tilaisuuksien organisointi (esim. Science Slam, tiedepäivät)
 • Tapahtumien järjestämisen tuki

Avoimeen saatavuuteen liittyvä neuvonta

 • Lehtien open accessiin liittyvä neuvonta
 • Rinnakkaistallentamisen mahdollistavat toiminnot
 • Julkaisuarkiston ylläpito

Julkaisun viimeistely

 • Julkaisun kirjoittaminen

 • Kielentarkastus

 • Kuvien käsittely painokelpoisiksi

 • Lähdeluettelon tekeminen

 • Posterin painaminen

Julkaisemiseen liittyvä neuvonta

 • Plagiaatintunnistusjärjestelmä

 • Tieteellisen julkaisutoiminnan ja tekijänoikeuskäytäntöjen ohjaus ja

  neuvonta

 • Julkaisueettisten periaatteiden ylläpito

 • Lehtien kirjoitusohjeet

 • Julkaisufoorumi

Julkaisun viimeistelyn tuki

 • Julkaisun taittopalvelut (omat sarjat)
 • Julkaisujen taiton tuki (muut)
 • Kielentarkastuspalvelu

Kustantajan kanssa asiointi

 • Neuvotteleminen (kirja)kustantajan kanssa

 • Käsikirjoituksen lähettäminen lehteen/kustantajalle

 • Vertaisarviointi ja siihen reagoiminen

 • Vertaisarvioijana toimiminen

 • Julkaisupäätöksen vastaanottaminen

 • Kustannussopimuksen allekirjoittaminen

Julkaisemiseen liittyvä neuvonta

 • Plagiaatintunnistusjärjestelmä

 • Tieteellisen julkaisutoiminnan ja tekijänoikeuskäytäntöjen ohjaus ja

  neuvonta

 • Julkaisueettisten periaatteiden ylläpito

 • Lehtien kirjoitusohjeet

 • Julkaisufoorumi

Tiedonvälitys ja viestintä

 • Julkaisusta ja tutkimustuloksista tiedottaminen

 • Rinnakkaisjulkaiseminen

 • Rinnakkaistallentamisehtojen selvittäminen ja lupien

  pyytäminen

 • Viitetietojen kirjaaminen tutkimustietojärjestelmään

 • Viitetietojen vieminen tutkijayhteisöpalveluihin

Tutkimustietojärjestelmä

 • Tutkimustietojärjestelmän/julkaisurekisterin ylläpito, neuvonta ja julkaisuluetteloiden/CV:eiden ajo
 • Tutkijaprofiilien ylläpito ja tuki
 • Julkaisutietojen tarkistus

Tutkimuksen tuloksista ja vaikuttavuudesta tiedottaminen

 • Jakelukanavien ja kohderyhmien tunnistaminen
 • Tiedotteiden levittäminen ja ylläpito
 • Tutkimusta esittelevien tilaisuuksien organisointi (esim. Science Slam, tiedepäivät)
 • Tapahtumien järjestämisen tuki

Avoimeen saatavuuteen liittyvä neuvonta

 • Lehtien open accessiin liittyvä neuvonta
 • Rinnakkaistallentamisen mahdollistavat toiminnot
 • Julkaisuarkiston ylläpito

Tutkijan näkyvyyspalvelut

 • Tutkijan/tutkimusryhmien omien www-sivujen ylläpito
 • Tutkijatunnisteiden tuki
 • Koulutus tutkijan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa (altmetriikka, tutkijayhteisöpalvelut)

Tutkijatunnisteiden luominen ja ylläpito

 • Tunnisteiden luominen (ORCID, ResearcherID jne.)
 • Oman profiilin ylläpito tutkimustietojärjestelmässä
 • Oman profiilin ylläpito tutkijayhteisöpalveluissa (ResearchGate, Mendely, academia.edu jne.)

Tutkimustietojärjestelmä

 • Tutkimustietojärjestelmän/julkaisurekisterin ylläpito, neuvonta ja julkaisuluetteloiden/CV:eiden ajo
 • Tutkijaprofiilien ylläpito ja tuki
 • Julkaisutietojen tarkistus

Tutkijan näkyvyyspalvelut

 • Tutkijan/tutkimusryhmien omien www-sivujen ylläpito
 • Tutkijatunnisteiden tuki
 • Koulutus tutkijan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa (altmetriikka, tutkijayhteisöpalvelut)

YVV - Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Kuvaus: Yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella tai -vaikuttamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tieteellisen tiedon ja osaamisen siirtämistä yliopistoista/korkeakouluista/tutkimuslaitoksista muun yhteiskunnan käyttöön ja hyödynnettäväksi. Toisaalta tällä ymmärretään myös muualta yhteiskunnasta yliopistoihin/korkeakouluihin/tutkimuslaitoksiin päin tulevat signaalit esimerkiksi laajempien tutkimuskysymysten osalta.

Se osa YVV:stä, joka liittyy tulosten taloudelliseen hyödyntämiseen, on käsitelty kokonaisuuden innovaatiot (taloudellinen hyödyntäminen) yhteydessä. Taloudellista hyödyntämistä on esimerkiksi yritysyhteistyö ym.

Vuorovaikutustyön suunnittelu (pääprosessi)

Kuvaus: Lähtöoletuksena on, että tutkimustuloksia on jo olemassa.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Yleistajuistaminen

Viestintäkoulutus (ei tiet. kirjoittaminen vaan populaari) ”kirjallisen ilmaisun tuki”

Kansalliskielille kääntäminen

Käännöspalvelut

Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumien järjestämisen tuki

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kanavien käyttö

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kanavien tunnistaminen

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kuvaaminen rahoitushakemuksessa

 

Kohdeyhteisöjen tunnistaminen

 

Julkaisukanavien tunnistaminen

 

Henkilökohtainen persoona esillä (työnimi) (pääprosessi)

Kuvaus: Tutkija on itse suorassa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa laittaen oman persoonansa peliin.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Esiintyminen tiedotusvälineissä

Talon omat asiantuntijat –rekisteri

"Käytetyt asiantuntijat" –rekisteri

Tulosten esitteleminen seminaareissa ja luennoilla

Viestintäkoulutus

AV-koulutus (myös sisältö)

Esitteleminen sosiaalisessa mediassa

Koulutus tutkijan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa (altmetriikka, tutkijayhteisöpalvelut)

Tekijänoikeuskoulutus

Taiteelliset performanssit / esitykset

 

Opettaminen

 

Tieteellisen tiedon levittäminen (pääprosessi)

Kuvaus: Tutkija siirtää tutkimustietoa muille kuin oman alansa tutkijoille. Suuri yleisö tai muu kohderyhmä voidaan olla myös aktiivisesti mukana tiedon luomisessa (esimerkkeinä perinteinen tiedekeskus tai uusi sosiaalinen media).

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Julkaiseminen suurelle yleisölle

 

Julkaiseminen ammattiyhteisölle

 

Julkaisujen rinnakkaistallentaminen

Oikeudet, teknologiatuki, tiedotus ja markkinointi (hyödyt, edut)

Osallistamalla levittäminen

teknologiavalmiuksien ylläpito

alustojen tarjoaminen

rekisterit (keihin ottaa yhteyttä, ketkä ottaa mukaan)

 

Viestintä tutkimuksen tuloksista ja vaikuttavuudesta

Lobbaus (pääprosessi)

Kuvaus: Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Osallistuminen niihin piireihin, joissa päätöksiä valmistellaan tai tehdään ja joissa tieteellinen tieto on osa päätöspohjaa.

Tutkijan / tutkimusryhmän toimintaHallinnon prosessi tai palvelu

Toimiminen yhteiskunnallisessa asiantuntija- tai luottamustehtävässä

Talon omat asiantuntijat –rekisteri

Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen

--””—

Neuvottelutaitojen koulutus; kokoustekniikka

 

Yhteiskuntasuhteiden kehittäminen

 


Tieteellisen julkaisutoiminnan ja tekijänoikeuskäytäntöjen ohjaus ja

neuvonta

 • No labels