Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koko HE 44/2012 on luettavissa Finlexistä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 §:n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia, ammattikorkeakoululakia sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakumenettelyyn ja opiskelijavalintaan korkeakouluopintoihin pääsyn sujuvoittamiseksi. Esityksen mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haettaisiin korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa ja ammattikorkeakoulujen neljä sähköistä hakujärjestelmää ja yliopistojen yksi sähköinen hakujärjestelmä yhdistettäisiin yhdeksi korkeakoulujen hakujärjestelmäksi. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan osa haettavista opiskelupaikoista voitaisiin varata henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta.

---

Otteita hallituksen esityksestä:

Korkeakoulut luovuttavat tietoja lakiin perustuen useille viranomaisille. Näitä lakiin perustuvia tietojen luovutuksia ovat muun muassa tilastolakiin (62/1994) perustuva opiskelija- ja tutkintotietojen luovuttaminen Tilastokeskukselle yhteiskunnallisia oloja ja niiden kehittymistä kuvaavien tilastojen laadintaa varten, opintotukilakiin (65/1994) perustuva opiskelija- ja tutkintotietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitokselle opintotukiasioiden käsittelyä varten, valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) mukainen opiskelijatietojen luovuttaminen kansaneläkelaitokselle opiskeluajalta karttuvan eläkkeen määrittämiseksi sekä työttömyysturvalain (1290/2002) ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukainen tietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle työmarkkinatuen sekä työttömyyspäivärahan saamisedellytysten käsittelyä varten. Yliopistot luovuttavat opiskelijoistaan tietoja myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:n mukaista opiskelijaterveydenhuoltoa varten.

Pykälän 3 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voisi tuottaa tietovarannossa ylläpidettyjen korkeakoulujen rekisterien kokonaisuudesta laissa määritellyn käyttötarkoituksen edellyttämiä tietoaineistoja. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on yliopistolain 51 §:n ja ammattikorkeakoululain 40 §:n mukaan oikeus saada määräämänsä koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja muut seurannan ja ohjauksen edellyttämät tiedot. Nykyisin opetus- ja kulttuuriministeriö kerää korkeakouluilta tietoja muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä, suoritetuista opintopisteistä, julkaisuista, toimipisteistä, yliopistojen täydennyskoulutuksesta, tutkinnon osien suorituksista avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin hakeneista opiskelijoista, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista, opettaja- ja tutkijavierailuista, tiloista, harjoittelukoulujen toiminnasta ja taloudesta. Tietoaineistojen tuottamiseen ei tarvittaisi erillistä toimeksiantoa korkeakoululta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kuitenkin informoida korkeakouluja siitä, mitä aineistoja se rekisterien tietosisällöstä tuottaa, esimerkiksi päättäessään tietovarannon tietosisällön päivittämisen ajankohdista 6 c §:n mukaisesti. Tietovarannosta voitaisiin ottaa tieto muun muassa korkeakoulujen tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista ja opiskelijamääristä, tutkinnoista ja opintosuorituksista sekä tuottaa näistä tilastoja korkeakoululaitoksen ohjauksen tarpeisiin. Nykyisin opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tällaisia tietoja edellä mainituilla erillisillä tiedonkeruilla ja osin tiedot saadaan Tilastokeskuksen kautta.

  • No labels