Child pages
 • AMK 3.9. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

AMK-käsikirja 2016 on lukittu.

3.9 Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus

Tiedonkeruulomake AMK 9, opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus:

Huom. koulutusala korvattu OKM:n ohjauksen aloilla.

3.9.1 Kerättävät tiedot

Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuksissa kerätään tiedot sekä ammattikorkeakoulun henkilökunnan vierailuista ulkomaille sekä ulkomaalaisista korkeakouluista Suomeen tehtävistä opettaja- tai asiantuntijavierailuista. Tiedonkeruussa kerätään tiedot myös osana koulutusvientiä syntyneistä liikkuvuusjaksoista.  Vierailuksi lasketaan vain tutkimus- tai asiantuntijatyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esimerkiksi pelkkää konferenssiosallistumista ei lasketa vierailuksi.

Kuvaus

Tiedot kerätään lyhyistä ja pitkistä vierailuista. Lyhyen vierailun minimimäärä on 1 vuorokausi (24h), 25h–48h on 2 vuorokautta jne. Pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden (30 vrk) tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Lähtevän henkilöstön vierailun alku ja loppu lasketaan matkajärjestelmään tai vastaavaan merkitystä matkan alkamisajankohdasta. Saapuvan henkilöstön osalta vierailun kesto lasketaan kohdekorkeakoulussa vietetyn ajan mukaan, jolloin minimivierailuaika on 8 tuntia (=yksi työpäivä). Yksittäisiä vierailuluentoja ei kirjata.

Tiedot kerätään vierailukohtaisena, joten yhdellä henkilöllä voi olla useita vierailuja kalenterivuoden aikana. Vierailu merkitään sille kalenterivuodelle, jona se on alkanut. Ao. tilanteessa henkilöstä kirjataan niin monta riviä kuin henkilöllä on liikkuvuusjaksoja

3.9.1.1 Henkilötunnus

Kuvaus

Henkilön suomalainen henkilötunnus tai ulkomaiselle henkilölle annettu väliaikainen henkilötunnus (väliaikaisen henkilötunnuksen kahdeksas merkki, eli loppuosan ensimmäinen merkki on 9, esim. 010170-9XXX). Jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta, jätetään tyhjäksi.

Tiedon muoto

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128, esim. 121280-781F.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128

3.9.1.2 Tehtävänjaottelu

Kuvaus

Tehtäväjaottelu ilmoitetaan aina sen mukaan mihin toimintaan liikkuvuus liittyy. Esimerkiksi jos opetushenkilökuntaan kuuluva osallistuu TKI-toiminnan liikkuvuuteen, ko. henkilö ilmoitetaan opettaja- ja henkilöstöliikkuvuudessa TKI-toiminnan henkilökuntaan kuuluvana.

Tehtäväjaottelu: 1. opetushenkilökunta, 2. TKI-toiminnan henkilökunta, 3. Muu henkilökunta. Pakollinen tieto Suomesta lähtevälle henkilöstölle. Saapuvalle henkilöstölle tehtäväjaottelua ei ilmoiteta.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo.

Koodi             Selite

1                    Opetushenkilökunta
2                    TKI-toiminnan henkilökunta
3                    Muu henkilökunta

3.9.1.3 Sukupuoli

Kuvaus

Henkilön sukupuoli. 1 = mies, 2 = nainen ja 9=ei tietoa.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen sukupuoliluokituksen mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1 (Miehet).

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sukupuoli/001-1970/index.html

3.9.1.4 OKM:n ohjauksen ala

Kuvaus

OKM:n ohjauksen ala johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti liittyy, vaihtoehtoisesti ohjauksen ala -tiedon voi ilmoittaa henkilön vastuualueen suurimman ohjauksen alan mukaisesti. Ohjauksen ala merkitään luvun 4.2 luokituksen mukaisena. Pakollinen tieto.

 • Saapuvalla henkilöstöllä OKM:n ohjauksen ala aina koodiston mukainen
 • Lähtevän opetushenkilöstön, TKI-henkilöstön tai muun henkilöstön OKM:n ohjauksen ala aina koodiston mukainen
   

Tiedon muoto

OKM:n ohjauksen ala -luokituksen mukainen 1- tai 2-numeroinen koodi (esim. 11). Luokitus löytyy luvusta 4.2.

3.9.1.5 Liikkuvuusohjelma

Kuvaus

Liikkuvuusohjelma johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti kuuluu. Ei pakollinen tieto. Koodisto on sama kuin opiskelijaliikkuvuustiedonkeruussa.

Tiedon muoto

Kaksinumeroinen koodi alla olevan koodiston mukaisesti.

01 Erasmus+
02 Nordplus
03 Korkeakoulun oma (kahdenkeskinen tai monenkeskinen) sopimus
04 ISEP
05 Tempus
06 CIMO:n ohjelmat ja stipendit (esim. CIMO Fellowships, FIRST, North South South, Kahdenvälisen vaihdon apurahat)
07 Pohjoismaiden ministerineuvoston apurahaohjelma Baltiaan ja Venäjän lähialueille
08 Muut EU-ohjelmat (esim. EU-US, EU-Kanada, EU-Kiina, Alfa)
10 ASLA/Fulbright
11 Muu opiskelijavaihto-ohjelma
12 IAESTE
13 Opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen harjoittelijavaihto (AIESEC, FIMSIC, Nordpraktik ym.)
14 CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelma
15 Muu harjoittelijavaihto-ohjelma
16 Free mover -opiskelu tai -harjoittelu
99 Tuntematon

3.9.1.6 Kansalaisuus

Kuvaus

Henkilön kansalaisuus tilastovuoden lopussa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Jos henkilöllä on kaksoiskansalaisuus (esim. Suomi-Espanja), niin henkilölle merkitään Suomen kansalaisuus. Pakollinen tieto saapuvalle henkilöstölle.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 724 (Espanja).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.9.1.7 Kohdemaa (lähtevät) tai lähtömaa (saapuvat)

Kuvaus

Liikkuvuusjakson kohdemaa tai saapuvan henkilöstön osalta lähtömaa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Pakollinen tieto.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 056 (Belgia).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.9.1.8 Liikkuvuuden kesto

Kuvaus

Liikkuvuusjakson kesto päivinä. Pakollinen tieto kaikille liikkuvuusjaksoille.

Tietojen raportoinnissa liikkuvuusjaksot jaetaan lyhyisiin ja pitkiin tässä ilmoitetun keston mukaisesti. Pitkäkestoinen opettaja/asiantuntijavaihdon jakso on vähintään yksi kuukausi (30 vuorokautta). Lyhytkestoinen opettaja/asiantuntijavaihdon jakso on yhdestä päivästä (24 tuntia) kuukauteen. Vaihdon pituuden määrää ulkomailla oleskelun kesto, ei pidettyjen opetustuntien määrä. Saapuvalla henkilöstöllä vaihdon pituuden määrää korkeakoulussa vietetty aika. Kyseessä on kaksi vaihtoa, mikäli opettaja/asiantuntija palaa välillä varsinaiseen työskentelymaahansa.

Lyhyen vierailun minimimäärä on 1 vuorokausi, lähtevällä henkilöstöllä (24 h), 25h–48h on 2 vuorokautta jne. Pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Lähtevän henkilöstön vierailun alku ja loppu lasketaan matkajärjestelmään tai vastaavaan merkitystä matkan alkamisajankohdasta.

Saapuvan henkilöstön osalta vierailun kesto lasketaan kohdekorkeakoulussa vietetyn ajan mukaan, Saapuvan henkilön vierailu kirjataan tiedonkeruuseen silloin kun liikkuvuusjakso on vähintään 8h (kokonainen työpäivä). Yksittäisiä luentoja ei kirjata.

Tiedon muoto

Lukuarvo kokonaislukuna (päivien lukumäärä)

3.9.1.9 Liikkuvuuden suunta

Kuvaus

Liikkuvuuden suunta (alla olevan koodiston mukaisesti):

1 = lähtevä
2 = tuleva

Tiedon muoto

1-numeroinen koodi.

 

Edellinen - Seuraava:
 • No labels

7 Comments

 1. Tässä tiedonkeruun kohdassa lähtevälle henkilötyypille Muu henkilö (ryhmä 3) merkitään erittelemätön ohjauksen ala, mutta henkilöstötiedonkeruussa hänellä on pakollinen vastuualue-/laitoskoodi, josta johdetaan ohjauksen ala tai alajaottelu. Olisiko tarkoituksenmukaista, että olisi samalla logiikalla? Lisäksi lähtevä opetus- tai tk-henkilöstöön kuuluva voi toimia useammalla ohjauksen alalla ja tämän ohjeen mukaan näyttäisi siltä, että on merkittävä vain yksi sen sijaan, että johdettaisiin kuten henkilöstötiedonkeruussa. Onko kuvaus kohdassa 3.1.9.8 ajan tasalla - eikö esim. liikkuvuusjakson kesto päivinä ole pakollinen kaikille vaihdoille (tekstissä mainittu pitkät vaihdot).

 2. Anonymous

  Miten lyhyen liikkuvuusjakson kesto on tarkoitus laskea? Tieto ilmoitetaan päivinä mutta lasketaanko kokonaisina vuorokausina (24h). Vai ensimmäisen vuorokauden jälkeen alkavina vuorokausina. Esimerkiksi vaihto maanantai - perjantai, onko neljä vai viisi päivää?

   

  1. Edellisen kommentin postaaja oli Sirpa Louhemäki Laureasta

 3. KV asiantuntijamme esittämä kysymys jonka välitän tässä: "Saapuvien osalta voisi kysyä tarkennusta siitä miten kesto käytännössä lasketaan. Kyselemmekö saapuvan vierailijan taksikuitteja kotoa lentokentälle vai tilastoidaanko vain siitä hetkestä jolloin saapuu kampukselle. Yhden päivän saapuvista vierailijoista ei tule 24 h täyteen ellei siinä huomio koko matka-aikaa."

   

 4. Anonymous

  Komppaan aiempaa kommentoijaa. Samoja tarkennuksia kaivataan täällä saapuvien liikkuvuuden keston käytännön laskentaan. On tärkeä määritellä, mistä lasketaan tuo 24 h erityisesti saapuvien osalta. Onko se Suomessa oloaika, paikkakunnalla oloaika vai konkreettisesti korkeakoulussa vietetty aika?

   

 5. Anonymous

  Pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Voisiko kirjoittaa näkyviin auki, että kuukausi tarkoittaa x vuorokautta, niin on kaikilla sama.

 6. Ovatko liikkuvuusohjelmat nuo, mitkä ovat kohdassa 3.9.1.5 Liikkuvuusohjelma ? Vai muuttunevatko ohjelmat samaksi, mitkä ovat nyt käytössä opiskelijoilla?