Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I denna del beskrivs olika åtgärder som anknyter till funktioner för utbildningsutbudet i ansökan till andra stadiet. Vid problem kan ni skicka e-post till kontakt(at)studieinfo.fi eller ringa ansökningstjänsten tfn. 029 5331010.

Uppdatering av kopierade uppgifter om utbildningsutbudet

Efter att Utbildningsstyrelsen har bildat en ansökan och kopierat utbildningsutbudet, ska utbildningsanordnarna kontrollera och uppdatera uppgifterna om sina egna utbildningar och ansökningsmål.

1 Hämta den egna läroanstaltens utbildningsutbud

 Hämta organisationens utbildningar och ansökningsmål

I fönstret ”Upprätthållande av utbildningar och ansökningsmål” syns uppgifterna om den organisation, vars användarrättigheter du har. I fönstrets vänstra spalt (1.) visas en organisationshierarki, ur vilken du kan välja önskad organisation. Du kan välja organisationen antingen genom att klicka på organisationens namn, och därefter ser du i sökresultatlistan i högra kolumn den valda organisationen och dess eventuella underorganisationer. Du kan också redan i den vänstra kolumnen direkt välja rätt nivå för den organisation du vill behandla.

Du kan specificera organisationssökningen genom att skriva i sökfältet till vänster (2.) organisationens namn eller en del av det, FO-numret eller den femsiffriga Statistikcentralskoden för läroanstalten och därefter klicka på Sök. Du kan dessutom avgränsa sökningen med organisationstypen och läroanstaltstypen. Du kan söka nuvarande, nedlagda eller planerade organisationer genom att aktivera rutorna ”Visa också nedlagda” eller ”Visa också planerade. Sökvillkoren töms när du trycker på ”Töm”. Den organisation du valt syns också överst i fönstret. Klicka på ”Avlägsna val av organisation”, om du vill återgå till det ursprungliga organisationsvalet enligt dina egna användarrättigheter. 

Du kan söka utbildningar och ansökningsmål i den organisation du har valt genom att skriva i övre kantens sökfält (3) utbildningens eller ansökningsmålets namn, eller en del av namnet och därefter klicka på ”Sök”. Med ”Status”, ”utbildningens inledningsår” och ”utbildningens inledningsperiod” kan du avgränsa sökresultatet. Tryck på ”Sök” efter att du valt ett sökvillkor. Du kan tömma sökvillkoren genom att trycka på ”Töm”.

Sökresultaten fördelas på flikarna Utbildning (4) och Ansökningsmål (5). Siffran i flikens namn visar hur många träffar som hittades. Resultaten i fönstret visas i samma ordning som organisationens uppbyggnad.

Sökresultatet visar lämpliga organisationer i hierarkiform. Genom att välja triangeln (6) till vänster om organisationens namn öppnar programmet en lista över utbildningar och ansökningsmål som lagrats under organisationen. Du kan granska uppgifterna om utbildningarna och ansökningsmålen genom att trycka på menyikonen framför namnet och välja funktionen ”Granska”, eller direkt trycka på utbildningens eller ansökningsmålets namn.

(Klicka på bilden för större format)

2. Kontrollera och uppdatera uppgifterna

  • har något förändrats sedan förra året (utbildningar och ansökningsmål)
  • är uppgifterna om utbildningarna uppdaterade (utbildningen)
  • inledningsdatum för utbildningarna (utbildningen)
  • uppdatering av nybörjarplatserna (ansökningsmålet)
3. Spara utbildningsutbudet
 Grunda en ny utbildning

Att grunda och lagra en ny utbildning

OBS! Du behöver inte genomföra denna åtgärd ifall läroanstalten inte har nya utbildningar och/eller ansökningsmål utöver det på förhand kopierade utbildningsutbudet.

Att grunda en utbildning påbörjas i fönstret Upprätthållande av utbildningar och ansökningsmål under fliken ”Utbildningar”. Välj i organisationshierarkin i vänster kolumn (1) den organisation, där du vill spara utbildningen och tryck på ”Grunda ny utbildning” (2).

I det fönster som öppnas ska du välja utbildningstyp "Yrkesinriktad grundexamen (enligt reformen)" eller "Gymnasieutbildning"; menyn visar den utbildning som är möjlig inom organisationen).

Då du trycker på ”Fortsätt” visas en blankett för grundande av en ny utbildning.

Uppgifterna under fliken ”Basuppgifter” bör sparas först, varefter fliken ”Beskrivande information” blir aktiv.  De olika fälten i blanketten presenteras närmare under punkten ”Uppdatera uppgifter om utbildningsutbudet”. Spara utbildningen som utkast eller som färdig. OBS! Endast utbildningar som har sparats som färdiga publiceras det datum då Utbildningsstyrelsen genomför en masskörning.

 Grunda ett nytt ansökningsmål

Grunda ett nytt ansökningsmål

För att kunna grunda ett ansökningsmål bör det först ha grundats en utbildning. Välj först i den vänstra kolumnen den organisation, till vilken du vill grunda ett ansökningsmål (1). Påbörja uppdateringen av ansökningsmålet genom att välja den utbildning, för vilken du vill göra ett ansökningsmål (1).  Kryssa för utbildningen (2) och tryck på ”Grunda nytt ansökningsmål”, som aktiveras ovanför sökresultatlistan (3). Du kan alternativt välja den önskade utbildningen och trycka på ”Grunda nytt ansökningsmål” i slutet av sammanfattningsvyn. Använd helst det förstnämnda sättet, om du grundar ett ansökningsmål bestående av flera utbildningar.

Välj utbildningar till ansökningsmålet


Om du har valt flera utbildningar kontrollerar systemet om det är möjligt att grunda ett gemensamt ansökningsmål för dem. I fönstret visas ett meddelande med en lista över de valda utbildningarna och information om eventuell motstridighet mellan utbildningarna. Genom att trycka på ”Fortsätt” får du fram en blankett för grundande av ansökningsmålet.

Börja med att spara uppgifterna under fliken ”Basuppgifter". Därefter aktiveras flikarna ”Urvalsprov” och ”Bilagor”.

 Publicera utbildning och ansökningsmål

Publicera utbildning eller ansökningsmål

Du kan publicera en utbildning eller ett ansökningsmål med status Färdig genom att trycka på menyikonen till vänster om utbildningens eller ansökningsmålets namn. Välj ”Publicera”.


Publicera utbildning 1

Publicera utbildning 2

 Ta bort utbildning eller ansökningsmål

Du kan ta bort en utbildning eller ett ansökningsmål genom att först välja den utbildning eller det ansökningsmål under flikarna "Utbildningar" eller "Ansökningsmål", som du vill radera. Tryck på menyikonen framför utbildningen eller ansökningsmålet och välj "Ta bort".

Ta bort utbildning 1

 

Systemet kontrollerar att du med säkerhet vill radera utbildningen eller ansökningsmålet.

Ta bort utbildning 2

En utbildning eller ett ansökningsmål kan endast raderas ifall deras status är Utkast eller Färdig.

 

 

 

 

 

  • No labels