Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteenveto 

Käsitteet ryhmiteltyinä tutkimuksen viitearkkitehtuurin mukaan

Tietomalliryhmän kuukausittain uusilla määritelmillä täydentyvä sivu.

Käsitteet

KäsiteMääritelmä

Tutkimuksen valmistelu

tutkimussystemaattista ja luovaa toimintaa, jonka tavoitteena on olemassa olevan tiedon lisääminen
tutkijahenkilö, joka ammattimaisesti tieteellisiä menetelmiä käyttäen tekee tutkimusta
tutkimus- ja kehittämistoimintajärjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja uusien sovellusten löytämiseksi tietoa käyttämällä. Kriteeri on, että tavoitteena on oltava jotain olennaisesti uutta. T&K toimintaan sisältyy tavallisesti perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö
tutkimusaihetieteellisesti tai yhteiskunnallisesti kiinnostava asia tai ilmiö, jota tutkimalla tähdätään uuden tiedon tuottamiseen, tieteellisen ajattelun muutokseen tai taloudellisten ja sosiaalisten innovaatioiden syntyyn
tutkimusideatutkimusaiheeseen perustuva omaperäinen sisällöllinen tai metodologinen oivallus tai kysymyksenasettelu
tutkimusongelmatutkimusaiheesta rajattu, tieteellisesti mielekäs kokonaisuus. Sisältää perustellun näkökulman tutkimusongelmaan ja voi olla hypoteesi, kysymys tai kuvailu
tutkimuskysymystutkimusongelmasta johdettu kysymys, johon tutkimuksessa haetaan vastauksia tutkimusmenetelmin
tutkimussuunnitelmadokumentaatio, jossa kuvataan tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus sekä saatavien tulosten suhde olemassa olevaan tietoon ja odotetut tuotokset
tutkimusrahoitustutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävissä oleva rahoitus, joka muodostuu organisaation omasta sekä ulkopuolelta saadusta rahoituksesta
kilpailtu tutkimusrahoitus rahoituksen myöntämisen perusteena ovat ennalta määrätyt kriteerit. Hakemus arvoidaan ja rahoitus myönnetään kriteerien ja muiden tavoitteiden perusteella parhaiksi katsotuille hakemuksille
yhteisrahoitteinenkahden tai useamman eri rahoittajan rahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta, hanke, tutkijatehtävä tai tutkimusympäristö
omarahoitteinenoman organisaation rahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta, hanke, tutkijatehtävä tai tutkimusympäristö
omarahoitusoman organisaation tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tutkijatehtävään tai tutkimusympäristölle osoittama rahoitus
rahoitusosuustutkimus- ja kehittämistoiminnan, hankkeen, tutkijatehtävän tai tutkimusympäristön rahoitukseen osallistuvien tahojen osuudet tutkimusrahoituksesta
kustannusmalliperiaatteet, joilla rahoittaja mitoittaa tutkimukseen myönnettävän rahoituksen
rahoitushakemusdokumentti, jolla haetaan rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan rahoittajilta
rahoittaja

tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittava julkinen tai yksityinen taho

Huom! Rahoittaja voi olla luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai muu organisaatio

rahoituksen tyyppitapa luokitella saatua rahoitusta. Luokitus voi perustua rahoittajiin, rahoitusosuuksiin tai toiminnan luonteeseen ym.
rahoitusmuoto

tapa rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Rahoitusmuotoja voivat olla esim. hankerahoitus, tutkijatehtävien rahoitus, ohjelmarahoitus, tutkimusinfrastruktuurirahoitus tai organisaatioiden rahoitus

Huom. rahoitusinstrumenttia käytetään synonyyminä. Suositellaan käytettäväksi termiä rahoitusmuoto

läpimenoprosenttirahoitusmyöntöjen määrä/rahallinen arvo suhteessa rahoitushakemusten määrään/rahalliseen arvoon
rahoituspäätös

Rahoittajan dokumentti siitä, myöntääkö se rahoitushakemuksessa suunniteltuja kustannuksia vastaavaa rahoitusta

Huom. yksilöivänä tunnisteena on yleensä hankenumero

rahoitusmyöntörahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä
rahoitusnumero

rahoitusmyönnön yksilöivä tunniste

 Huom. Tunniste voi olla rahoittajan tai tutkimusorganisaation antama. Voi olla myös päätösnumero

budjettilaskelma projektin tuloista ja menoista
kustannuslaskelmaselvitys projektin tekemiseen tarvittavien resurssien käytöstä rahassa laskettuna
rahoitussuunnitelma (taloushallinnon näkökulma)selvitys projektin odotettavista olevista tuloista sekä kokonaiskustannuksista
rahoitussuunnitelma (hankesuunnitelma)sisältää kustannuslaskelman ja selvityksen siitä, mistä lähteistä rahoitus saadaan
tutkimusresurssitutkimusprojektin käytettävissä olevat aineelliset, taloudelliset, sosiaaliset ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen

Resursseja ovat esimerkiksi henkilöiden työaika, käytettävissä infrastruktuuri ja rahoitus
rahoitushakemuksen arviointiriippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä rahoitusorganisaation pyynnöstä useimmiten nimettömänä tehtävä arviointi, jonka tavoitteena on selvittää täyttääkö hakemus rahoittajan asettamat vaatimukset
pätevyyden arviointiriippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä pyynnöstä tehtävä arviointi henkilön pätevyydestä esimerkiksi tehtäväntäytön tai tutkijanuralla etenemisen yhteydessä
tutkimusinfrastruktuuritarkoittaa keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja tutkimuksen palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa
tiedeyhteisöyhteisö, joka muodostuu tutkijoista. Tiedeyhteisöllä voidaan tarkoittaa maailmanlaajuista kaikki tieteenalat kattavaa yhteisöä tai tieteenalakohtaisia yhteisöjä. Tiedeyhteisöön kuuluvat henkilöt tekevät tieteellistä tutkimusta, osallistuvat tieteelliseen keskusteluun ja vertaisarviointiin
tutkimusorganisaatio

päätöksellä tai sopimuksella syntynyt organisaatio, jossa tehdään tutkimusta

Huom. esim. yliopisto, tutkimuslaitos, tutkimusverkosto, tutkimusryhmä ja tutkimusalue

tutkimusekosysteemidynaaminen tutkimusympäristöjen muodostama yhteistyöverkosto, johon tutkimusorganisaatioiden ohella kuuluu tyypillisesti myös muita toimijoita. Tutkimusekosysteemi muovautuu ilmiöpohjaisesti globaalien, monisyisten ja vaikeiden ongelmien ratkaisemiseksi
tutkimusympäristömuodostuu yhden tai useamman tutkimusorganisaation keskitetyistä, hajautetuista tai virtuaalisista toiminta- ja yhteistyömalleista sekä osaamisesta ja tutkimusinfrastruktuureista. Sisältää usein myös tutkimustoiminnan yleiset edellytykset paikkakunnalla, esimerkiksi yhteistyömahdollisuuksia
tutkimuskonsortiouseamman tutkimusorganisaation sopimuksella muodostettu kokonaisuus tiettyä hanketta varten
tutkimusverkostotutkimusta tekevien toimijoiden yhteenliittymä, joka tavoittelee tiettyyn aihepiiriin liittyvää tiedonvaihtoa, tiedon levittämistä ja osaamisen kasvattamista. Verkosto luo mahdollisuuksia yhteistyöprojektien ja uusien tutkimusideoiden syntymiseen
tutkimusalue

tietyn tutkimusaiheen tai aiheiden ympärille muodostettu kokonaisuus, jonka piiriin kootaan tutkimusorganisaation tutkimusta tekeviä toimijoita. Sen muodostaminen perustuu usein tutkimusorganisaatioon tekemiin strategisiin valintoihin tutkimuksen painopisteistä

Huom. Käytetään joskus samassa merkityksessä kuin tutkimusryhmä

tutkimusryhmäjoukko tutkijoita jotka ovat organisoituneet saman tutkimusaiheen ympärille ja jolla on tutkimusryhmän johtaja ja resurssit. Tutkijat voivat kuulua yhteen tai useampaan tutkimusorganisaatioon
tutkimusryhmän johtaja

tutkija, joka itsenäisesti suuntaa tutkimusta, johtaa tutkimusryhmää ja jolla on käytössään riittävät resurssit tutkimustyön suorittamiseksi. Ohjaa tohtorikoulutettavia ja/tai mentoroi tutkijatohtoreita

laitostiedekuntaan kuuluva koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava hallinnollinen yksikkö / organisaatiotaso, joka kokoaa yhteen yhden tai muutaman lähitieteenalan toiminnot

Tutkimuksen toteutus

avoin tiede

tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on tutkimustuotosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä

 Huom. Avoin tiede sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi

avoin TKI-toimintatarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä organisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja pyrkii siihen, että projekteissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä
avoin tietodigitaalista materiaalia, jota kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta käyttää, muokata ja uudelleen jakaa. Materiaalin tulee olla kokonaisuudessaan saatavilla käyttökelpoisessa ja muokattavassa muodossa internetin kautta ja sen tulee olla lisensoitu niin, että sen käyttöä, muokkausta ja uudelleenjakelua ei rajoiteta
avoin datatarkoitetaan tutkimukselle, julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä dataa, joka on avattu ulkopuolisille vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi
käyttöikeuslisenssit

lisenssejä, joilla tekijät voivat jakaa osan tekijänoikeuksistaan ja antaa muille käyttäjille oikeuksia lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää julkaisuja, tutkimusdataa, tutkimusmenetelmiä ja lähdekoodeja lisenssissä määriteltyjen oikeuksien mukaisesti

 Huom. Esimerkiksi CC-lisenssit, opensource, MIT-lisenssit, GNU, jne.

hanke

tavoite on tuottaa uutta tietoa ja vastata tutkimuskysymykseen tai -ongelmaan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle ei aseteta useinkaan tarkasti määriteltyjä lopputavoitteita eikä edellytetä niin tiukkaa onnistumisen ja lopputavoitteiden seurantaa kuin projektilta. Tulokset voivat olla yllättäviä ja ennakoimattomia. Voi koostua useasta osahankkeesta.

 Huom! Arkikielessä käytetään synonyymeinä tutkimushanketta ja tutkimusprojektia

projekti

työ, joka tehdään projektisuunnitelmassa määritellyn tavoitteen aikaansaamiseksi. Työn onnistumista arvioidaan tarkkaan määriteltyjen tavoitteiden ja kriteerien avulla. Työllä on alku- ja loppupäivämäärä, budjetti ja tarvittavat resurssit.

Kokoaa yhteen tutkimusaiheen tutkimiseksi saadun ulkopuolisen rahoituksen (projektille voi kohdistua useita rahoituspäätöksiä), organisaation oman rahoituksen, tutkimusta tutkimusaiheen parissa tekevät tutkijat sekä käytettävät tutkimusinfrastruktuurit. Projekti voi muodostua useasta osaprojektista.

 Huom! Projekti voi olla luonteeltaan esim. tutkimus-, taide-, kehitys-, koulutus- tai implementointiprojekti

tutkimusohjelmalaaja, pitkäkestoinen kokonaisuus, joiden avulla organisaatio tukee ja kehittää tutkimuksessa tärkeinä pitämiään aiheita
tutkimuksen tukiorganisaation toimintaa, asiantuntijatyötä ja palveluita, joilla tuetaan tutkimusta
tutkimusmenetelmäsuunnitelmallinen ja dokumentoitu menettelytapa tehdä tutkimusta sekä koota ja työstää tutkimusaineistoa tavalla, joka tuottaa tutkimustuloksia
tutkimusaineistotutkimuksessa tuotettava ja/tai käytettävä materiaali, jota analysoimalla pyritään vastaamaan asetettuun tutkimuskysymykseen
tutkimuksen tietoaineisto

tutkimusjärjestelmän tuottamia tietoaineistoja sekä julkisen sektorin tuottamia, pääosin viranomaistehtävän hoitamista varten keräämiä ja hallinnoimia tietovarantoja, tietoja ja tietokantoja, kuten rekisteri- ja tilastoaineistoja

Synonyymejä: tausta-aineisto, pohja-aineisto,

Huom! voivat olla fyysisiä tai digitaalisia tietoaineistoja
raakadataaineistojen keruun yhteydessä syntyvää, jalostamatonta alkuperäismateriaalia, jota muokkaamalla, käsittelemällä ja analysoimalla tuotetaan tutkimuksen aineisto
 
synonyymi: primaaridata
tutkimustulosratkaisu tutkimuskysymykseen
konferenssin järjestäminen

asiantuntija- tai luottamustehtävä, joka liittyy konferessien ja vastaavien pienempien tapahtumien sisällön suunnitteluun, arviointiin, organisointiin ja koordinointiin

Huom! Asiantuntija- tai luottamustehtävä voi olla ohjelmatoimikunnan tai järjestelytoimikunnan jäsenyys tai konferenssin toteuttaminen

opinnäytteen ohjausopiskelijan opastus ja neuvonta opinnäytteen sisällöllisissä, metodologisissa ja käytännöllisissä asioissa
koulutuksen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus

toimintaa, jossa määritellään yhden tai laajemman kurssikokonaisuuden oppimistavoitteet, kohderyhmät, opetusmenetelmät ja opintokokonaisuuteen kuuluvat vaatimukset ja järjestetään toteutus

Huom. Voi olla yksittäinen kurssi tai koulutusohjelma

Tutkimustuotosten tuottaminen

tutkimustuotosyksilöitävissä oleva ilmentymä, joka välittää tietoa tehdystä tutkimuksesta ja siinä syntyneistä tuloksista
tieteellinen tuotostutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa tiedeyhteisölle
ammatillinen tuotos

tutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa ammattiyhteisölle

suurelle yleisölle tarkoitettu tuotostutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa suurelle yleisölle
avoin julkaiseminentarkoittaa koko julkaisun saattamista tietoverkkoon käytettäväksi ilmaiseksi ja esteettömästi käyttöikeuslisenssien määrittelemällä tavalla
rinnakkaistallentaminenjulkaisun tallentaminen alkuperäisestä julkaisijasta riippumattomaan julkais­­­uarkistoon avoimesti saataville
julkaisuarkistojulkaisujen tallentamiseen ja avoimeen verkkojulkaisemiseen soveltuva järjestelmä ja sen ympärille rakennetut palvelut
OAI-rajapinta

rajapintakuvaus metatietojen haravoimiseksi tietovarannosta

 Huom! Lyhenne OAI tulee sanoista Open Archives Initiative

APC-maksu

kirjoittamaksu, jonka avoimesti saatavilla olevan lehden kustantaja voi artikkelista periä. Osa avoimuuden periaatteella toimivista lehdistä rahoittaa toimintansa muulla tavoin

 Huom. APC on lyhenne sanoista Article Processing Charge

käännöstyöjulkaisun kääntäminen kielestä toiseen siten, että tehdyt muutokset kuvataan uudessa tai muokatussa esipuheessa
konferenssiabstraktikonferenssiesitelmän tai -posterin tiivistelmä, joka kertoo millaisia menetelmiä on käytetty ja millaisia tuloksia on saatu ja millaisia tulkintoja ja päätelmiä niistä on tehty
konferenssiesitelmätutkimusalan konferenssissa tai seminaarissa pidetty ohjelmaan sisältyvä esitelmä
posterijuliste, jossa esitellään tutkimustuloksia konferenssien ja muiden tapahtumien yhteydessä
kutsuttu esitelmä

kutsusta pidetty esitelmä tieteellisessä tai taiteellisessa tapahtumassa

 Huom. keynote, plenary

julkinen esitelmätiedeyhteisön ulkopuolella pidetty asiantuntemukseen perustuva esitelmä
julkaisujulkaisukanavassa ilmestynyt kirjallisessa muodossa oleva tutkimustuotos
väitöskirjaosa tohtorin tutkintoa. Julkisesti puolustettu tutkimustyö, joka julkaistaan väitöskirjana
artikkeliväitöskirjatohtorin tutkinnon opinnäyte, joka koostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä, jo julkaistuista tai julkaistavaksi lähetetyistä, tieteellisistä artikkeleista sekä yhteenveto-osasta
monografiaväitöskirjatohtorin tutkinnon opinnäyte, joka julkaistaan monografiana
opinnäytetyö tai tutkielma, jossa tutkinnon (opintojen) loppuvaiheessa oleva opiskelija soveltaa oppialansa tietoa ja metodeja valitun tutkimusaiheen ratkaisussa ja perehtyy laajasti alan teoriaan ja aiempaan tietämykseen opettajan ohjauksessa
artikkelijulkaisukanavassa ilmestynyt itsenäinen, rajattua aihetta käsittelevä julkaisu, jolla on vähintään yksi vastuullinen tekijä
alkuperäisartikkeliartikkeli, joka koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista
katsausartikkeliartikkeli, joka perustuu keskeiseen jo aiemmin julkaistuun aineistoon ja jonka tavoitteena on luoda synteesi valitusta aihepiiristä
konferenssijulkaisujulkaisu, joka koostuu konferenssissa pidettyihin esityksiin pohjautuvista ja julkaistavaksi hyväksytyistä artikkeleista
monografiajulkaisu, joka on kertaluontoinen ja itsenäinen tuotos

kokoomateos

julkaisu, joka koostuu eri kirjoittajien kirjoittamista artikkeleista

Vaihtoehtoinen termi: antologia

raporttijulkaisu, joka perustuu tutkimukseen, selvitykseen tai kehitystyöhön ja joita käytetään esimerkiksi päätöksenteon tarpeisiin
työpaperituo tutkimuksen alustavat tulokset tutkimusyhteisön arvioitavaksi. Tulokset julkaistaan yleensä muussa julkaisukanavassa myöhemmin. Julkaisukäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain, ja joillakin aloilla työpapereita pidetään tärkeinä julkaisukanavina
tietotekninen tuotostutkimuksen tuotos, joka voi olla ohjelmisto, ohjelma tai skripti
ohjelmistokahdesta tai useammasta ohjelmasta muodostuva kokonaisuus
ohjelma

tietokoneen toimintaa ohjaava sarja käskyjä sekä niihin liittyvä ohjelmadata

skriptikomentokielellä kirjoitettujen peräkkäin toteutettavien komentojen muodostama kokonaisuus
tietokanta

digitaalisessa muodossa oleva rakenteinen tietojen kokoelma, jota yksi tai useampi tietojärjestelmä käyttää ja päivittää. (TEPA)

taiteellinen julkaisuyhden tai useamman tekijän taiteelliselle näkemykselle perustuvan toiminnan seurauksena syntyvä julkinen tulos, jonka julkaisemisesta on päättänyt lähinnä taiteellisin perustein joku muu kuin tekijä itse
taiteenalataiteellisen toiminnan ala

Taiteenaloja ovat esimerkiksi:
Arkkitehtuuri, elokuva, esittävä taide, kirjallisuus, muotoilu, musiikki, nykytaide

Julkaisu ja levittäminen

julkaisukanavaväline, jonka kautta julkaisu tavoittaa lukijat ja johon pääsemiseksi sen on saatava julkaisupäätös julkaisukanavan haltijalta
julkaisufoorumisuomalainen tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusjärjestelmä
tieteellinen lehtijulkaisukanava, joka ilmestyy säännöllisesti, on suunnattu tieteelliselle lukijakunnalle ja sisältää eri kirjoittajien kirjoittamia artikkeleita
tieteellinen julkaisu

tieteelliselle yleisölle suunnattu julkaisu, joka välittää uutta tietoa ja jota muiden tutkijoiden pitää voida todentaa, arvioida ja käyttää, ja jonka tarkoituksena on edistää tiedettä

HUOM. tieteellinen julkaisu voi olla vertaisarvioitu tai ei

HUOM. on otettava jotenkin huomioon ne tieteelliset julkaisut, jotka nyt jäävät määritelmän ulkopuolelle, koska niillä ei ole vertaisarviontikäytäntöä

alkuperäisjulkaisutieteellinen julkaisu, joka koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista
katsausjulkaisutieteellinen julkaisu, joka perustuu keskeiseen jo aiemmin julkaistuun aineistoon ja jonka tavoitteena on luoda synteesi valitusta aihepiiristä
tieteelliselle yleisölle suunnattu julkaisutuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa tiedeyhteisölle
ammatilliselle yleisölle suunnattu julkaisutuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa ammattiyhteisölle
suurelle yleisölle tarkoitettu julkaisutuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa suurelle yleisölle
esiintyminen mediassatutkijan tai tutkimusryhmän asiantuntemuksen, tutkimustulosten tai -toiminnan näkyminen tiedeviestinnässä
sosiaalisen median aktiviteettitutkijan tietoverkkoon tallentama kirjoitus, video, kuva tai äänite, joka liittyy omaan tutkimustoimintaan
vierailu

oman asiantuntemuksen kasvattamiseksi ja jakamiseksi, osaamisen kehittämiseksi sekä yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseksi tapahtuva tutkijan tai taiteilijan väliaikainen siirtyminen oman kotiorganisaation ulkopuolelle

Huom. kohteena esimerkiksi yliopistot, taiteilijaresidenssit, tutkimuslaitokset

vierailun isännöintisaapuvan vierailun mahdollistaminen ja sen avulla oman organisaation osaamisen, yhteistyöverkostojen ja -mahdollisuuksien parantaminen. Isäntä voi olla henkilö tai organisaatioyksikkö
vertaisarviointitiedeyhteisön sisäinen laadunarviointiprosessi, jossa arvioijat ovat saman tieteenalan riippumattomia asiantuntijoita
toimituskunnan jäsenyys

lehden tieteenalan asiantuntijoista koostuva ryhmä, jotka on pyydetty toimintaan mukaan ja jonka tehtävänä on arvioida lehteen tarjottuja käsikirjoituksia, toimia neuvonantajana lehden toimituspolitiikkassa ja -linjassa, tunnistaa erityisnumeroihin soveltuvia aihealueita sekä houkutella uusia kirjoittajia

 Huom. asiantuntijan rooli voi olla päätoimittaja, toimittaja tai toimituskunnan jäsen

julkaisun käsikirjoituksen vertaisarviointisaman alan riippumattoman asiantuntijan useimmiten nimettömänä tehtävä käsikirjoituksen arviointi, joka tehdään julkaisukanavan haltijan pyynnöstä

Huom. lehtiartikkelin, konferenssiartikkelin tai kirjan käsikirjoitusten arviointi 
väitöskirjan tarkastusriippumattoman asiantuntijan arvio siitä, täyttääkö väitöskirjaksi aiottu tutkimus tieteellisen tai taiteellisen väitöskirjan laatuvaatimukset. Asiantuntija voi toimia esitarkastajana tai vastaväittäjänä
julkaisun tekijyys

julkaisun tekijöitä ovat henkilöt ja tahot, jotka julkaisussa mainitaan tekijöiksi

Huom. tekijänä voi olla myös ryhmä (group author)

julkaisun vastuullinen tekijätekijä, jonka vastuulla on yhteydenpito toimituksen kanssa julkaisun korjaamiseen ja hyväksymiseen liittyvissä asioissa
affiliaatiotekijän organisaatio tai organisaatiot, joissa tutkimuksen tuotos on pääosin tehty ja jotka mainitaan julkaisemisen yhteydessä
sitaattisuora lainaus toiselta tekijältä
lähdeviitelähteenä käytetyn julkaisun merkintä lähdeluettelossa, joka sisältää riittävät tiedot julkaisun identifioimiseen ja jäljittämiseen

Tulosten arvottaminen

asiantuntija- tai luottamustehtävä

akateeminen, yhteiskunnallinen tai yksityisen sektorin tehtävä, johon henkilö on nimitetty tai valittu vaalilla asiantuntemuksensa perusteella ja joka on sivutoiminen ja määräaikainen

Huom. Tehtävä voi olla esim. akateemisessa yhteisössä, rahoitusorganisaatiossa, yrityksessä, julkishallinnossa, seurassa tai verkostossa

asiantuntijalausunto

pyydetty riippumattoman arvioijan asiantuntemukseen perustuva arvio akateemisista tai yhteiskunnallisista toiminnoista, pätevyyksistä tai hankkeista

toiminnan arviointiriippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä pyynnöstä tehtävä arviointi, jonka tavoitteena on selvittää arvioitavan yksikön tai sen toiminnan taso
altmetriikka

laaja-alainen käsite, joka kuvaa tutkimuksessa syntyvän digitaalisen aineiston saamaa vastaanottoa tietoverkon avoimissa palveluissa

Huom. altmetriikan avulla seurataan, paljonko aineistoa verkossa katsotaan, ladataan, suositellaan, arvioidaan tai siitä keskustellaan

bibliometriikkajulkaisutoiminnan tilastollinen analyysi

Huom. bibliometristä analyysiä voidaan käyttää yhtenä menetelmänä arvioitaessa tutkimuksen tuottavuutta ja laatua sekä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
H-indeksi

luku, jonka tavoite on arvoida tutkijan julkaisutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Se lasketaan tutkijan julkaisujen lukumäärän ja julkaisujen saamien viittausten lukumäärän perusteella. Julkaisut järjestetään suuruusjärjestykseen eniten viittauksia saaneiden julkaisujen mukaan ja lasketaan, missä kohtaa julkaisujen järjestysnumero kohtaa viittausten määrän

Huom. alun perin tutkijakohtaiseksi tunnusluvuksi kehitetty indeksiluku, jota on ryhdytty käyttämään myös yksiköiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen

G-indeksiluku, jonka tavoite on arvioida tutkijan julkaisutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. H-indeksistä johdettu indikaattori, jossa otetaan huomioon julkaisujen kumulatiivinen viittausmäärä. Luku, jossa kumulatiivinen viittausten määrä kohtaa järjestysluvun toisen potenssin, kun julkaisut asetetaan viittausten määrän mukaiseen järjestykseen
Top10luku, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osa yksikön julkaisuista kuuluu maailman eniten viittauksia saaneeseen noin kymmeneen prosenttiin samalla tieteenalalla, samana ajanjaksona ja samassa julkaisutyypissä

Esimerkiksi indikaattorin arvo 14,29 tarkoittaa sitä, että yksikön julkaisuista 14,29% kuuluu maailman eniten viittauksia saaneeseen 10%:iin
tieteenalanormalisoitu viittausindikaattoriluku, joka kuvaa yksikön tutkimuksen vaikuttavuutta ja joka määritetään vertaamalla yksikön tuottamien julkaisujen saamien viittausten määrää koko maailman keskiarvoon samalla tieteenalalla, samana ajanjaksona ja samassa julkaisutyypissä

Esimerkiksi indikaattorin arvo 1.35 tarkoittaa sitä, että yksikön julkaisuihin viitataan 35% enemmän kuin alalla kansainvälisesti keskimäärin

Huom. käytetään myös epävirallista nimitystä crown-indikaattori
tutkimuksen vaikuttavuustutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta aikaansaatu muutos yhteiskunnassa ja/tai tutkimusympäristössä ja/tai tiedeyhteisössä
tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuustutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta yhteiskunnassa aikaansaatu kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen tai poliittinen muutos
viittaus

julkaisulle syntyvä merkintä, kun tutkija käyttää sitä omassa työssään ja kirjaa julkaisun lähteeksi lähdeluetteloon (citation)

Huom. viittausten määrä ja siitä johdetut indikaattorit ovat lukuja, joka voivat liittyä julkaisuun, julkaisukanavaan, tieteenalaan, tutkijaan, organisaatioon tai maahan

ansio tutkimustoiminnassa

tutkimuksessa tehdyn työn synnyttämiä tutkimustuotoksia ja meriittejä

Tuotoksia ovat esim. julkaisut, patentit, tutkimusdata. Meriittejä ovat esim. esitelmät, arviointityö, konferenssien järjestäminen

meriittitutkimuksessa tehdyn työn synnyttämään asiantuntemukseen perustuvat tehtävät, pätevyydet ja tunnustukset
pätevyystaito tai osaaminen, joka henkilöllä voi olla tai jota voidaan edellyttää työtehtävissä tai muissa yhteyksissä. Pätevyydelle voi olla myös määritykset, joiden täyttyminen osoitetaan suoritetuilla opinnoilla, näyttökokeella tai tutkinnon suorittamisella tai todetaan vertaisarvioinnilla
palkinto tai huomionosoitustieteellisistä, taiteellisista tai tutkimuksellista ansioista tai uran perusteella myönnetty tunnustus

Tutkimuksen hyödyntäminen

patenttiyksinoikeus käyttää keksintöä. Keksinnön käytöllä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia (PRH)
innovaatiomarkkinoille tuotu uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu) tai prosessi, uusi markkinointimenetelmä tai organisatorinen menetelmä liiketoimintakäytännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa
keksintöolemassa olevan ongelman uusi ja yllättävä ratkaisu, joka on sovellettavissa käytäntöön tai uusi laite, menetelmä tai parannus olemassa olevaan. Se saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen. Keksintöön voidaan hakea patenttia tai hyödyllisyysmallia (PRH)
keksintöilmoitus

korkeakoulu- tai työsuhdekeksintölain mukainen keksijän tekemä kirjallinen ilmoitus keksinnöstä työnantajalleen

spin-offkorkeakoulusta tai tutkimuslaitoksesta alkunsa saanut yritys, jonka perustavat yrittäjiksi siirtyneet tutkijat tutkimusorganisaatiossa syntyneen liike-idean pohjalta ja jonka tavoitteena on kaupallistaa uudet innovaatiot tai osaaminen
standardiyhteisesti sovittu määrittely, miten jokin asia tulisi tehdä. Standardit mahdollistavat yhteistoiminnan, tehostavat valmistusprosesseja ja helpottavat viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardeja laativat kansalliset ja kansainväliset organisaatiot (SFS)
tavaramerkki

tavaramerkit ovat kuvio- tai sanamerkkejä, jotka erottavat tietyn yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Se voi olla nimi, logo tai kuvio, esine, etiketti, muoto, väriyhdistelmä tai jopa haju tai äänimerkki (PRH)

lisenssilisenssi eli käyttöoikeus tarkoittaa oikeudenhaltijan immateriaalioikeudella suojattuun teokseen myöntämää oikeutta hyödyntää suojan kohdetta. Käyttöoikeus voi olla myös rinnakkainen, jolloin alkuperäisellä tekijällä tai keksijällä tai jollakin muulla käyttäjällä on vastaava tai toisen sisältöinen käyttöoikeus samaan kohteeseen. Mikäli käyttöoikeus on yksinomainen, teosta tai keksintöä ei saa hyödyntää kukaan muu kuin käyttöoikeuden haltija (PRH)