Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I denna del beskrivs olika åtgärder inom funktionen Förverkligande av antagningar för ansökan till andra stadiet. Vid eventuella problem kan ni ta kontakt till info@studieinfo.fi eller ringa ansökningstjänsten 029 533 1010.


Välj i övre menyn "Ansökan och antagningar" → "Förverkligande av antagningar" → "Ansökan ("GEA till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2019" → Ansökningsmål.

 Bedömning av språkliga färdigheter i yrkesutbildning
 Bedömning av tillräckliga färdigheter i undervisningsspråket

I den nya förordningen (699/2017) om antagningsgrunder för antagning av studerande inom yrkesutbildning definieras inte mera riksomfattande faktorer som visar på språkliga färdigheter, och det är inte längre förpliktat att använda det riksomfattande språkprovet.

Utbildningsanordnaren bedömer själv att sökanden har tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket. Eftersom riksomfattande språkprovskörningar inte längre görs, bestämmer utbildningsanordnaren själv på vilket sätt bedömningen av de språkliga färdigheterna sker. För att sökandena ska behandlas jämlikt, rekommenderas ändå att det tidigare riksomfattande språkprovet (tidigare använda språkprovsmaterial) används vid bedömningen av de språkliga färdigheterna.

Utbildningsanordnaren kan i förverkligandet av antagningar ange de sökande som inte har tillräckliga språkliga färdigheter. Om utbildningsanordnaren bedömer att sökanden inte har tillräckliga språkliga färdigheter, kan sökanden inte bli antagen till utbildningen.

 Att ange uppgift om språkliga färdigheter i systemet

Välj fliken "Ge poäng". Om utbildningsanordnaren bedömer att sökande inte har tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket, eller om det inte har gått att bedömma sökandens språkliga färdigheter (sökanden har inte deltagit i bedömningen), lagras "Nej" som uppgift i punkten "Onko hakija kielitaito riittävä?" (har sökanden tillräckliga språkkunskaper). Kom ihåg att lagra. Om utbildningsanordaren har bedömt att sökandens språkliga färdigheter i undervisningsspråket är tillräckliga, kan uppgiften "Ja" lagras.

Om sökandens språkliga kunskaper inte bedöms, behöver man inte heller lagra någon uppgift. Dvs. punkten kan lämnas tom. Om ingen uppgift lagras, dvs. fältet lämnas tomt ("Tom"), anses de språkliga färdigheterna vara tillräckliga. För varje sökande behöver man alltså inte lagra uppgift om språkliga färdigheter.

 Observera om bedömningen av de språkliga färdigheterna
 • Bedömning av tillräckliga språkkunskaper görs enligt ansökningsmål, dvs. tillräckliga språkkunskaper kan variera enligt ansökningsmål. Bedömningen av språkliga färdigheter överförs alltså inte till sökandens övriga ansökningmål.

 • Även utbildningsanordnaren bedömer att sökanden inte har tillräckliga språkliga färdigheter, bör alla sökande med ansökningsbehörighet kallas till inträdes- och lämplighetsprovet, om prov ordnas. Eftersom bedömningen av tillräckliga språkkunskaper görs enligt ansökningsmål, och det är möjligt att sökandens språkliga kunskaper vid ett lägre ansökningsmål som ingår i samma inträdesprovsgrupp bedöms som tilräckliga, är det viktigt att sökanden kallas till inträdes- och lämplighetsprovet, eftersom resultatet överförs till lägre motsvarande ansökningsmål.

 • Om utbildningsanordnaren bedömer att sökanden inte har tillräckliga språkliga färdigheter, kan sökanden inte bli antagen till ansökningsmålet.

 Att ordna prov och att spara provresultat
 Att printa ut brev med inträdesprovskallelser
 
 • Välj ansökan
 • Välj ansökningsmål
 • Välj fliken "Kallelser till inträdesprov"
 • Välj "Bilda provkallelser"
 •  - 1. Du kan använda en färdig mall genom att välja t.ex. i punkten "Oletuspohjan valinta" (Val av färdig mall) kryssa för "OPHn oletuspohja" (UBS' mall). 2. Du kan bilda ett eget brev genom att skriva en egen kallelse direkt i skrivfältet. 3. Du kan använda din organisations tidigare använda mall. Välj under "Valmispohjan valinta" (Val av färdig mall) punkten "Organisaation viimeisin" (Organisationens tidigare mall).
   - Märk, att alla som ska kallas till prov är valda, eftersom alla sökande ska kallas till inträdesprov.
 • Bilda provkallelserna genom att klicka på "Bilda brev med provkallelser".
 Att lagra inträdesprovsresultat
 • Välj ansökan
 • Välj ansökningsmål
 • Välj filken "Ge poäng"
 • Ange resultaten för sökande som deltagit och "Deltog inte" för sökande som inte deltog i provet. Det får inte finnas en statusanteckning "Inte angiven" för en enda sökande.
 • Kom ihåg att klicka på "Spara.
 Att printa ut provkallelser och spara provresultaten för dem som söker enligt prövning

Att printa ut provkallelser och att spara provresultaten  för dem som söker enligt prövning

 • Välj ansökan
 • Välj ansökningsmål
 • Välj fliken "Antagna enligt prövning"
 • Skriv ett meddelande i fältet, välj de sökande som ska kallas till prov genom att kryssa för rutan framför sökandes namn och klicka på "Bilda provkallelser".

Att spara provresultaten för dem som söker enligt prövning
 • Välj ansökan.
 • Välj ansökningsmål.
 • Välj fliken "Antagna enligt prövning"
 • Ange för sökande antingen "Godkänd" eller "Icke godkänd". Märk att sökande enligt prövning med annan orsak än "utbildning avlagd utomlands" eller "avbruten läroplikt (inget avgångsbetyg)", också kan bli antagna till ett ansökningsmål oberoende av poäng. Det finns således sökande som har underkänts via antagning enligt prövning, men godkänts via poängräkningen.
 Att godkänna och ge ut antagningsresultatet
Observera att  antagningsresultaten får publiceras först efter det att Utbildningsstyrelsen har gett lov.

 

 Att godkänna antagningsförslaget
Du bör först godkänna antagningsförslaget för att kunna bilda breven med godkännande. Det är inte heller möjligt att lagra uppgifter om mottagande förrän antagningsförslaget är godkänt.
 • Välj ansökan.
 • Välj ansökningsmål.
 • Välj fliken "Resultat av antagningsräkningen".
 •  - Kontrollera att resultatet är riktigt (Observera att också sökande enligt prövning ingår i listan). 
 • Om resultatet är riktigt, kan du välja filken "Placeringsresultat".
 • Klicka på "Godkänn antagningsförslaget" och "Spara".

   -  Du kan nu börja bilda adresslappar och brev för godkända sökande.

   -  Observera att efter att du godkänt antagningsförslaget kan sökande se sitt antagningsresultat i gemensam ansökan i tjänsten Min Studieinfo (inloggning sker via Studieinfo.fi och kräver mobilcertifikat, nätbankskoder eller ett elektroniskt ID-kort).

 
 Att printa ut och skicka brevet med godkännande
 • Välj ansökan.
 • Välj ansökningsmål.
 • Välj fliken "Placeringsresultat".
 • Bilda breven för godkända genom att välja punkten "Bilda brev med godkännande".
 •  - 1. Du kan välja en färdig mall genom att t.ex. välja ”OPH:n oletuspohja” (UBS' mall) under punkten ”Valmispohjan valinta” (Val av färdig mall). 2. Du kan också bilda ett eget brev och skriva kallelsen direkt i skrivfältet. 3. Alternativ tre innebär att du kan bearbeta din egen organisations tidigare mall genom att välja "Organisaation viimeisin" (Organisationens tidigare mall) under punkten ”Valmispohjan valinta” (Val av färdig mall).
 • Bilda brev för godkända genom att klicka på "Bilda brev med godkännande":
 • Du får adresslappar för sökande under punkten "Bilda adresslappar för godkända sökande".
 • Kom ihåg, att UBS svarar för utskickandet av efterhandledningsbreven.

 
 Att spara uppgifter om mottagande och anmälan

Sökande kan ta emot en studieplats via e-postlänken eller genom att antingen meddela läroanstalten att de tar emot studieplatsen eller via tjänsten Min Studieinfo i Studieinfo.fi (kräver inloggning). Om sökande tar emot eller annullerar sin studieplats via e-postlänken eller Min Studieinfo -tjänsten, registreras mottagningsuppgiften automatiskt i administratörens tjänst i Studieinfo. De övriga sökandes uppgifte om mottagande av studieplatser bör registreras manuellt i administratörens tjänst.


Att spara uppgifter om mottagande
 • Välj ansökan
 • Välj ansökningsmål
 • Välj fliken "Placeringsresultat"
 • Ange för sökande som godkänns "Mottagit" eller "Annullerat". 
 •  - Märk, att du kan välja ”Uppgift om anmälan” efter att du har angett VASTAANOTTANUT i "Uppift om mottagande". Uppgifterna om mottagande och anmälan ska sparas för samtliga sökande som tagit emot sin studieplats.

Att spara uppgifter om anmälan
 • Välj ansökan
 • Välj ansökningsmål
 • Välj fliken "Placeringsresultat"
 • Ange uppgift om anmälan för sökande som tagit emot sin studieplats, antingen "Närvarande" (hela läsåret)" eller "Frånvarande (hela läsåret)". De övriga menyalternativen används huvudsakligen inom högskolesektorn. Kom ihåg att spara uppgifterna.
 • No labels