Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Maanantaina 6.2. klo 9.30–11.00
Paikka: HY, Porthania P444 (Yliopistonkatu 3)
Etäyhteys: https://connect.funet.fi/tuha

Paikalla:

 • Mari Riipinen, Turun yliopisto, puheenjohtaja

 • Anneli Ahvenniemi, Aalto-yliopisto
 • Laura Himanen, Tampereen teknillinen yliopisto

 • Leena Huiku, Aalto-yliopisto

 • Eva Isaksson, Helsingin yliopisto
 • Aija Kaitera, Helsingin yliopisto
 • Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto

 • Anne Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu

 • Marko Peura, Helsingin yliopisto
 • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Pasi Sihvonen, Helsingin yliopisto

 • Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto

 • Walter Rydman, CSC (koordinaattori)

Este:

 • Tua Hindersson-Söderholm, Svenska Handelshögskolan

 • Eeva Nyrövaara, Helsingin yliopisto

 • Floora Ruokonen, Helsingin yliopisto, (tilalla Pasi Sihvonen, HY)

 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto

 

Asialista

 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja asialistan hyväksyminen
  1. Anne Lehto korvaa Tua Hindersson-Söderholmin SYN:n edustajana koordinaatioryhmässä.

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  Todettiin, että edellisen kerran kokoonnuttiin suunnittelukokoukseen, jonka tuloksia olivat toimintasuunnitelma ja uutiskirje.

 3. Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät (liite)
  Keskusteltiin OKM:n lähettämästä nimeämispyynnöstä. Yleisesti oltiin tyytyväisiä siihen, että TUHA-verkoston asiantuntemusta on haluttu hyödyntää ryhmien jäseniä nimettäessä. Henkilöitä mietittäessä pyrittiin varmistamaan laaja-alainen asiantuntemus sekä strategiselta että operatiiviselta kannalta katsottuna. Lisäksi otettiin huomioon vastuun jakautuminen laajasti. Päädyttiin ehdottamaan UNIFI:lle henkilöitä seuraavalla tavalla:
  1. Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johtoryhmä: Aija Kaitera (HY) ja varajäsenenä Mari Riipinen (TY)
  2. Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä:
   TUHA: Anne Sunikka (AY), varajäsenenä Seliina Päällysaho (SeAMK);
   ORCID: Yrjö Lappalainen (TTY), varajäsenenä Jukka Englund (HY);
   tutkimushallinnon edustaja: Timo Taskinen (JY), varajäsenenä Pirjo Rauhala (TaY)
  3. Päätettiin perustaa omat postituslistat molempien ryhmien asioille valmistelutyyppisesti. Listojen kautta ryhmien jäsenet voivat keskustella laajemmin yhteisön kanssa ja hankkia käsiteltäviin asioihin laajempia näkemyksiä.
  4. Ryhmissä käsiteltävät asiat ovat sellaisia, jotka saattavat vaatia myös juridista asiantuntemusta. Siksi olisi hyvä, jos yliopistojen juristeja olisi käytettävissä konsultointiin.
  5. Walter kysyy suostumusta heiltä, joiden suostumus ryhmän jäseneksi ei vielä ole tiedossa ja välittää sen jälkeen nimet UNIFIlle TUHA-verkoston ehdotuksena.

 4. UNIFIn verkostotapaaminen 17.1.
  UNIFI järjesti verkostotapaamisen tiistaina 17.1. tunnistamilleen yliopistojen välisille yhteistyöverkostoille. Tapaamisen tarkoituksena oli pohtia verkostojen välisiä sekä verkostojen ja UNIFIn välisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Tapaamiseen osallistuivat TUHA-verkoston (Mari & Walter) lisäksi OHA-forum, FUCIO, kv-päälliköiden verkosto sekä Sivistystyönantajat ja CSC. Kutsuttuna oli myös hallintojohdon yhdistys, mutta sieltä ei edustajia päässyt paikalle. Keskustelussa tutustuttiin aiempiin esimerkkeihin onnistuneesta yhteistyöstä sekä mietittiin tulevaa. Päätettiin, että UNIFI pyrkii erilaisten OKM:n nimeämispyyntöjen yhteydessä kysymään myös verkostojen ehdotusta ennen omaa esitystään. Lisäksi sovittiin säännöllisen yhteydenpidon jatkamisesta UNIFIn ja verkostojen välillä. UNIFI toivotti edelleen tervetulleeksi myös verkostojen toiminnasta esiin nousevat asiat tai yhteistyöehdotukset.

 5. Verkoston seminaari 19.4.2017
  1. Tutkimustietovarannon tunnettuus. Johto- ja Ohjausryhmille materiaalia jonka pohjalta lähteä liikkeelle
   1. Pyritään toteuttamaan ux-asiantuntijan työpaja. Mitä käytettävyys on oikeasti?
   2. MyData näkökulma. Nyt datat on käytettävissä. Kuinka niitä käytän. Antti Poikola mainittiin nimenä.
   3. Puheenvuoro tietosuoja-asetuksesta. Yritetään saada ensisijaisesti Immo Aakkula puhumaan, jollei hänelle käy niin tatti-ryhmästä joku toinen.
   4. Käyttäjänäkökulma keynotena. Lauri Aaltonen, Kulmala, (miten digitaalinen tutkimusympäristö vaikuttaa työhön. miten sen pitäisi vaikuttaa). Mikko Tolonen.
    Positiiviset ja negatiiviset asiat. Professoriliitto? Aallossa Keijo Heljanko mielenkiintoinen (EUDAT).
   5. Kysytään AAPAn ja FUCIOn kiinnostusta työpajan järjestämiseen ja kutsutaan heidät joka tapauksessa mukaan. Annetaan vapaat kädet.
   6. ORCID omana työpajanaan. Mietitään tarkemmin sisältöä, kenties tunnisteet yleisemmin?
   7. Kokeillaan ensimmäistä kertaa posterien pyytämistä. KV-rankingit. Mitä muuta?
   8. Infra-asiat esimerkkinä, jos ollaan ehditty tehdä riittävästi taustatöitä. Myös ajatuksena yleisemmin mitä tietovarannoilla ja niiden välisillä yhteyksillä voidaan saavuttaa.
   9. Järjestetään taas paikka jatkoille. Missä?

 6. Ajankohtaiset asiat ja työryhmien kuulumiset
  1. Julkaisumetriikka
   1. Hahmottamisvaihe meneillään. Toimintaa käynnistetään. Mietitään kuinka saadaan tavoitettua ne metriikkaa tekevät henkilöt tavoitettua, jotka eivät vielä ole listalla mukana. Toiminta muotoutuu alussa pitkälti ryhmän vetäjän näkemyksen mukaan. Aiemmin on vaihdettu kokemuksia eri yliopistojen välillä (HY, AY, OY) ja havaittu olevan tarvetta yhteydenpidolle.
  2. Tohtorikoulutusverkosto:
   1. Kokoukset maalis- ja kesäkuussa. Hyvien käytäntöjen jakaminen eri yliopistojen välillä. Verkoston yksi tavoitteista on, että yliopistot toimisivat tohtorikoulutuksen osalta suunnilleen samalla tavoin koko maassa. Verkosto on vahva tuki yksittäisille toimijoille eri yliopistoissa. Tutkimusetiikan verkkokurssit ovat lähteneet hyvin käyntiin ja osallistuminen ollut laajaa. Niiden ohella valmistellaan avoimen tieteen verkkokursseja, joiden osalta on ollut teknisiä ongelmia oppimisalustan kanssa. Seuraavaksi verkostossa tarkastellaan tohtorikoulutuksen palvelurakennetta yliopistoissa.
  3. TUPO-ryhmä
   1. Toiminta on viettänyt hiljaiseloa.
  4. Tutkimuksen arviointi
   1. Ryhmä on keskustellut paljon yliopistojen profiloinnista. Tutkimuksen kansallisesta arvioinnista on keskusteltu Akatemian näkökulmasta. Sen toiminta sisältää hyvin paljon erityyppistä arviointia ja olisi kiinnostavaa pystyä hyödyntämään näitä tuloksia yliopistoissa nykyistä paremmin.
  5. Tutkimusinfrastruktuurit
   1. Aktiivisempi vaihe käynnissä. Seuraava kokous tulossa 9.2, jossa käsitellään infrastruktuurien kansallista luokittelua ja keskustellaan yleisemmin kokonaisuudesta.
  6. Tietomallityöryhmä
   1. Työ etenee. Tällä hetkellä noin 110 käsitettä valmiina. Todettiin, että otetaan Akatemiaan yhteyttä määriteltäessä tutkimushanketta, tutkimusohjelmaa, projektia jne.
  7. Tutkimusaineistot
   1. Ryhmällä ollut hiljaiseloa, mutta puheenjohtajisto tavannut keskenään. Tämän kevään teemana avoin tiede ja liiketoimintamahdollisuudet eli mitä on syytä ottaa huomioon, jos halutaan kaupallistaa tutkimustuloksia, -aineistoja jne. Seuraavan kerran tavataan 19.4.
  8. ORCID-yhteistyöryhmä
   1. Yhteistyöryhmän kokouksissa on suuri osaanotto (yli 40 osallistujaa). Toisaalta mukana ovat yliopistot, ammattikorkekaoulut ja sektoritutkimuslaitokset. Akatemia pilotoi ORCIDin käyttöä, mutta tunnuksia ei ollut Virrassa. Verkkosivut on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. HY:llä ORCIDin käyttö levinnyt ja jo lähes parilla tuhannella on suora profiilin päivitys käytössä PUREsta. Yhteistyöryhmä vähentää kokouksiensa määrää, kun käynnistysvaiheeseen nähden ei tarvitse tavata yhtä usein.
  9. FINN-Arma
   1. Tutkimuspalvelupäivät Jyväskylässä 24.-25.8.2017. Verkkosivuilla jo tiedot. Ohjelmaa suunnitellaan.
   2. AMK:lle ollaan lähettämässä kyselyä, jossa selvitetään mahdollisia yhteistyöaiheita. Loppukeväästä järjestetään kyselyn pohjalta työpaja ja tuloksia esitellään tutkimuspalvelupäivillä.
  10. AMK-TKI
   1. Edellisessä kokouksessa keskusteltiin paljon yhteistyöstä FINN-Arman kanssa. Tilastokeskuksen kanssa keskustellaan ja pyritään yhdenmukaistamaan tiedonkeruita AMK:ien välillä.
  11. Julkaisutiedonkeruu
   1. Taidealan alatyöryhmä on perustettu ja kokoontunut. Tarkoituksena on ryhtyä suunnittelemaan taidealan julkaisujen viemistä VIRTAan tiedonkeruiden yhteydessä sekä laatia ehdotus kerättävistä tiedoista.

 7. KV-rankingit
  Tietojen määrittely ryhmän kanssa on saatu valmiiksi ja kaikki työhön osallistuneet ovat sen hyväksyneet. Seuraavaksi työn tulokset toteutetaan raportteina extraVipuseen. Tavoitteena on edelleen rankingeihin kuluvan työajan vähentäminen ja toisaalta rankingeihin toimitettavien suomalaisten yliopistojen tietojen yhteismitallisuus.

 8. Tiedoksi ja muut asiat
  1. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ja CSC:n sopimus vuonna 2017 toimitettavasta palvelukokonaisuudesta ("KTPO-sopimus"), liite.

 9. Kokouksen päätös
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.
 • No labels