Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds 

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. Studenten måste vara anmäld som närvarande vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet.

Syftet med flexibel studierätt är att utvidga universitetets (hemuniversitetets) studieutbud, utöka valmöjligheterna och stöda studiegången. För studenterna erbjuder den flexibla studierätten en möjlighet att foga lämpliga studier från andra universitet till sin examen och att utnyttja andra universitets experter och specialområden för sina studier.

Ansökan om flexibel studierätt vid ett annat finländskt universitet lämnas in i ansökningssystemet Joopas. Vid Helsingfors universitet är det Mobilitetsservicen som beviljar JOO-studierätt. Studenten får besked om beslutet från Joopas-systemet cirka 1 månad efter att ansökningstiden gått ut. JOO-studierna är avgiftsfria.  


Joo-studierätt beviljas inte till följande studier:  

 • Behörighetsgivande studier för lärare
 • ExpREES - Russian and Eastern European study programme
 • Fördjupade studier i allmän och vuxenpedagogik
 • Fördjupade studier i hushållsvetenskap
 • Grund- och ämnesstudier i psykologi
 • Grund och ämnestudier i biologi
 • Språkcentrums ersättande prov i arabiska, danska, estniska, portugisiska
 • Språkcentrums ersättande prov i engelska och i det andra inhemska språket (svenska)
 • Språkcentrums ersättande prov i modersmålet (finska, svenska)
 • Språkcentrums kurser som examensförordningen förutsätter i ett främmande språk (engelska) och i det andra inhemska språket (svenska)
 • Språkcentrums kurser som examensförordningen förutsätter i modersmålet (finska, svenska)
 • Studier i Magisterprogrammet i urbana studier och planering
 • Ämnesstudier i geografi

Ansökningstider för JOO-studier

För kandidat och magister studerande som söker till Helsingfors universitet ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

 • 1.4–30.4. (kl. 15.45): ansökan till studier under nästa läsår (höst- och vårterminen)
 • 1.10–31.10. (kl. 15.45): ansökan till studier under nästa termin (vårterminen)

Om den sista ansökningsdagen inte är en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag. Försenade ansökningar behandlas inte.

Obs! Den sökande ska själv kontrollera behandlingstidtabellen för förordande vid sitt hemuniversitet och beakta den tid som det tar att behandla ansökan vid hemuniversitetet (både elektronisk ansökan och pappersansökan). Ansökan måste överföras från den sökandes hemuniversitet till Helsingfors universitet före ansökningstidens utgång.

För forskarstuderande som söker till Helsingfors universitet är ansökningstiden fortlöpande, men kom ihåg att ansöka innan kursen börjar. Behandlingstid är fyra veckor.


Studieutbudet

Helsingfors universitet har inga särskilda studieguider för JOO-studerande. Information om studieutbudet vid Helsingfors universitet finns på följande websidorna: Undervisningsutbud och Valfria studier

Obs! Om du ansöker flexibel studierätt till kurser från två olika fakulteter vid Helsingfors universitet, lämna in två separata ansökningar. Du kan alltså inte kombinera till exempel humanistiska fakultets och Språkcentres kurser på samma ansökning.Kriterier för beviljande av studierätt

JOO-studierätt kan beviljas endast för studier som hör till undervisningsutbudet vid Helsingfors universitet och som förordas av den sökandes hemuniversitet.

JOO-studierätt beviljas på basis av följande kriterier:

 • Studenten har inte rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.
 • JOO-studierätten beviljas för att genomföra studier eller studiehelheter som inkluderas i en examen som avläggs vid en annan högskola.
 • Hemuniversitetet förordar studierna och tidtabellen.
 • Omfattningen av / innehållet i den sökandes tidigare studier, studieframgången och motiveringarna till varför JOO-studierna är nödvändiga. Om ditt hem universitet inte har krävt studieutdrag för JOO-ansökan kommer Helsingfors universitet att be komplettering av din ansökan via ansöknings-portalen.
 • Det mottagande utbildningsprogrammets undervisningsresurser i förhållande till antalet studenter som ansöker om tidsbegränsad studierätt.

Obs! Även om JOO-studierätt beviljas är det inte en garanti för att studenten kan gå kursen (kursen kan t.ex. ha en inträdestentamen, ett nivåprov, antagning enligt prioritetsordning, eller kvotering där deltagarna antas i anmälningsordning). För att JOO-studierätt ska kunna beviljas måste studenten ha tillräckliga grundkunskaper för att kunna gå kursen. Om det inte finns en särskild kvot för kursen, beror beviljandet av studierätt bl.a. på om högskolans lokalresurser och utrustning möjliggör antagning av JOO-studerande och om det finns plats på kursen.

Studier vid Helsingfors universitets öppna universitet hör inte till JOO-avtalet.


Tid för vilken studierätt beviljas

JOO-studierätt beviljas alltid för viss tid (högst två år) och studenten har endast rätt att genomföra de studier för vilka studierätten har beviljats. Om studentens hemuniversitet förordar JOO-ansökan för kortare tid än två år gäller hemuniversitetets beslut. JOO-studierätten upphör om studenten utexamineras från sitt hemuniversitet.


Inlämning av den förordade ansökan

Ansökan görs med det elektroniska ansökningssystemet Joopas, om den sökandes hemuniversitet använder sig av det systemet. I annat fall görs ansökan på pappersblankett. (Universitet som använder pappersblankett: Allmänna anvisningar )

En elektronisk ansökan överförs automatiskt till Helsingfors universitet efter att ha behandlats vid den sökandes hemuniversitet, förutsatt att ansökan eller delar av den har förordats.  


Inlämning av pappersansökan till Helsingfors universitet

Den förordade ansökan på pappersblankett och ett officiellt studieutdrag ska skannas in och de skannade dokumenten ska skickas per e-post till Helsingfors universitets mobilitetsservice på adressen: joo@helsinki.fi.

I rubrikfältet ska det stå ”JOO-ansökan” och den fakultet vars studier ansökan gäller.


Att inleda JOO-studier

Sökande till JOO-studier vid Helsingfors universitet får besked om beslutet cirka 1 månad efter ansökningstidens utgång. Studenten får ett e-postmeddelande från Joopas-tjänsten när beslutet om JOO-studierätt har fattats. Studenten ser beslutet genom att logga in i Joopas med sitt eget användarnamn.

Om studierätt har beviljats, får studenten e-post om hur studenten ska inleda sina JOO-studier (instruktionerna innehåller viktig information om kursanmälningar, it-behörigheter med mera). Det är skäl att läsa anvisningarna noggrant.


Överförande av JOO-studieprestationer till hemuniversitetes register

Tillgodoräknandet och överföringen av studieprestationer till hemuniversitetets studieregister sker enligt hemuniversitetets anvisningar. Det går att begära ett officiellt studieutdrag hos Studentservicen över JOO-studier som genomförts vid Helsingfors universitet.

Det är på studentens eget ansvar att se till att uppgifterna om JOO-studieprestationerna förs in i studieregistret vid hemuniversitetet.


Handledarnas kontaktuppgifter

Mobilitetsservicens kontaktuppgifter och öppettider finns här: https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/yhteystiedot/liikkuvuuspalvelut • No labels