Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
I denna del beskrivs olika åtgärder inom funktionen Förverkligande av antagningar för tilläggsansökan till gymnasieutbildning. Vid eventuella problem kan ni ta kontakt till info@studieinfo.fi eller ringa ansökningstjänsten 029 533 1010.

Välj i övre menyn "Ansökningar och antagningar" → "Förverkligande av antagningar" → "Ansökan" (välj ansökningsperiodens ansökan i menyn) → ansökningsmål. Utbildningsanordnarna handhar själv om antagningen i tilläggsansökan.

 Administrering av antagning

Antagningsräkningarna utförs på fliken "Administrering av antagning" (1.). Det enklaste sättet är att utföra alla olika antagningsskeden (provkallelser och provresultat, beslut om antagning på basis av prövning samt antagningsräkningen) på en gång. Detta sker genom att använda knappen "Utför alla antagningsskeden" (2.) i administrering av antagningar. Man behöver alltså inte skilt utföra varje räkningskörning. Räkningskörningen räcker högst några minuter. Om ni inte har sökande med provkallelser eller sökande enligt prövning, kan ni efter att ha utfört alla antagningskeden passera antagningsskeden för prov och antagning enligt prövning, och gå direkt till fliken "Placeringsresultat" (3.) (punkten "Antagning" i anvisningarna).

 Provkallelser

Provkallelserna bildas på fliken "Kallelse till inträdesprov".  Välj en färdig mall ur menyn "Val av färdig mall" (Valmispohjan valinta). Vid utskrivning av inträdesprovskallelser används UBS’ standardbotten (aktiveras då man väljer UBS’ standardbotten (”Oph:n oletuspohja”) som brevbotten vid utskrivning av brev. Det går att bearbeta UBS’ standardbotten före utskrivning av breven. Det går inte att lagra egna brevbotten, men om läroanstalten har bearbetat brevbottnet i förra årets ansökan, går det även att välja läroanstaltens senast använda botten (”Organisaation viimeisin”), som går att bearbeta.


Provkallelserna bildas genom att trycka på "Bilda provkallelser" och adresslapparna genom att trycka på "Bilda adresslappar".

 Att lagra provresultat

Provresultaten lagras på fliken "Ge poäng". För sökande som deltagit i inträdes- och lämplighetsprovet anges provresultatet (0-10 poäng). För sökande som deltagit i provet, behövs inte skilt anges uppgift om deltagande, eftersom uppgiften "Deltagit" bildas automatiskt när provresultatet har angetts. För sökande som inte deltagit i provet anges endast "Deltog inte". Kom ihåg att klicka på knappen ”Spara” när du är färdig.

 Sökande enligt prövning

Besluten om antagning på basis av prövning lagras på fliken "Antagna enligt prövning". I fältet "Status: enlig prövning" anges antingen "Godkänd" eller "Icke godkänd" för"Hyväksytty" för sökande enligt prövning.


Sökande som har antingen "Inlärningssvårigheter" eller "Sociala skäl" som skäl för sökande enligt prövning är även med i antagningen enligt sina poäng. Dvs. de kan bli antagna även om de inte blivit antagna enligt prövning.


Sökande som har antingen "Utbildning som avlagts utomlands" eller "Ej fullgjord läroplikt (inget avgångsbetyg)" som sin utbildningsbakgrund kan bli antagna endast enligt prövning.

 Antagning

När ev. provresultat samt beslut om antagning enligt prövning är lagrade, bör antagningarna utföras på nytt. Knappen "Utför alla antagningsskeden" bildar ett antagningsförslag enligt antagningsgrunderna. Om ni inte har sökande med provkallelser eller sökande enligt prövning, och redan har utfört alla antagningskeden, behöver ni inte göra det på nytt.

 

 Godkännande av antagningsförslaget

Välj fliken "Placeringsresultat". Kontrollera först att antagningspoängen och antagningsuppgifterna är korrekta. I placeringsresultaten syns sökande som är godkända enligt prövning som först och efter dem övriga sökande i ordning enligt sina poäng (godkända/på reserv/underkända o.s.v.). Klicka på "Godkänn antagningsförslaget" för att godkänna antagningsförslaget. När antagningsförslaget är godkänt, aktiveras punkten "Kan publiceras" för varje sökande. Sökandens antagningsuppgift är nu publicerad och sökande kan även se sitt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo, om sökanden använder tjänsten.

 Publicering av antagningsresultat

När antagningsresultatet är godkänt och antagningsuppgifterna publicerade, går det bilda antagningsbrev och adresslappar för godkända sökande. Välj en färdig mall ur menyn "Val av färdig mall" (Valmispohjan valinta). Vid utskrivning av antagningsbrev används UBS’ standardbotten (aktiveras då man väljer UBS’ standardbotten (”Oph:n oletuspohja”) som brevbotten vid utskrivning av brev. Det går att bearbeta UBS’ standardbotten före utskrivning av breven. Det går inte att lagra egna brevbotten, men om läroanstalten har bearbetat brevbottnet i förra årets ansökan, går det även att välja läroanstaltens senast använda botten (”Organisaation viimeisin”), som går att bearbeta.


Antagningsbreven bildas genom att trycka på "Bilda brev med godkännande" och adresslapparna genom att trycka på "Bilda adresslappar för godkända".

 Att lagra uppgift om mottagning och anmälan

Sökande kan ta emot studieplatsen genom att antingen meddela det direkt till läroanstalten eller via tjänsten Min Studieinfo (kräver inloggning). Om sökande tar emot eller annullerar studieplatsen via Min Studieinfo -tjänsten, registreras mottagningsuppgiften automatiskt i administratörens tjänst i Studieinfo. De övriga sökandes uppgifter om mottagande av studieplatser registreras manuellt i administratörens tjänst.


Ange "Mottagit" eller "Annullerat" som uppgift om mottagning för godkända sökande. Uppgift om mottagning bör anges för samtliga godkända.

Ange uppgift om anmälan för alla sökande som tagit emot sin studieplats. Som uppgift om anmälan anges antingen "Närvarande" (hela läsåret)" eller "Frånvarande (hela läsåret)". De övriga menyalternativen används huvudsakligen inom högskolesektorn. Kom ihåg att klicka på knappen ”Spara” när du är färdig.

 Att godkänna från reservplats.

I tilläggsansökan används ingen automatisk placering, som lyfter upp nya sökande om någon annullerar sin plats. Om en godkänd sökande annullerar sin studieplats, kan man lyfta upp sökande från första reservplats genom att utföra antagningarna på nytt med knappen "Utför alla antagningsskeden".

  • No labels