Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Anvisningar som hemuniversitet

 

Ansökan om flexibel studierätt (JOO)

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom möjligheten att inkludera studier från andra universitet, t.ex. en valbar (biämnes)studiehelhet eller enskilda kurser.

 

JOO-studierättigheten ger dig valmöjligheter:

 • genom möjligheten att bifoga lämpliga kurser från andra universitets kursutbud i din examen
 • och utnyttja expertis och specialiseringsbranscher vid andra universitet.

 

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). JOO-studierna är avgiftsfria för dig. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Ansökningstider

• Ansökningstiden för höstterminens studier är 1.3. - 31.3. kl. 15.45.

• Ansökningstiden för vårterminens studier är 1.9. - 2.10. klo 15.45.

Ifall tidsfristen inte infaller på en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag.

 

Obs: Ifall mottagaruniversitetets ansökningstid går ut före 30.4. eller 31.10. ska du fyll i ansökan i Joopas och meddela om den exceptionella ansökningstiden per e-post till mobilitetsservicen på adressen joo[at]helsinki.fi senast en månad innan mottagaruniversitetets ansökningstid går ut.

Anvisningar om hur man ansöker om flexibel studierätt, information om universitetens JOO-utbud och en JOO-ansökningsblankett: Se allmänna anvisningar  

Meddelande om beslutet skickas inom en månad efter ansökningstidens utgång.

 Ansökningar om flexibel studierätt (JOO-studier) godkänns enligt följande kriterier: 

 •  Du ska kunna inkludera JOO-studierna i den grund- eller påbyggnadsexamen som du närvaroanmält dig för.
 • JOO-studierna ska inte fördröja din utexaminering eller onödigt utvidga examen vid Helsingfors universitet.
 • Studierätt för JOO-studier beviljas endast för studier som inte kan genomföras vid Helsingfors universitet. Undantag är t.ex. möjligheten för studerande i engelsk- eller svenskspråkiga utbildningsprogram som vill genomföra kurser på engelska/svenska vid ett annat universitet, om motsvarande kurser vid Helsingfors universitet erbjuds endast på finska (t.ex. studier som ger behörighet och språkkurser).
 • Studiehelheter förordas endast för en helhet per examen (kandidat, magister, doktor).
 • JOO-studiehelhetens omfattning kan vara högst 60 studiepoäng.
 • Du ska ha minst 30 studiepoäng på ditt studieprestationsutdrag vid Helsingfors universitet. Ifall du inlett dina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska du ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieprestationsutdrag för den tidigare examen till ansökan.
 • hur dina studier vid Helsingfors universitet har framskridit, studieframgången, din studieplan (ISP) och dina motiveringar för studiernas nödvändighet. Om du planerar att genomföra en studiehelhet ska du försäkra dig om och vid behov kontrollera med det mottagande universitetet att studierna utgör en helhet.
 • Nätbaserade kurser eller kurser vid Öppna universitetet förordas inte som JOO-studier.
 • JOO-studier förordas inte om din studierättighet vid Helsingfors universitet är tidsbunden, t.ex. om du är en utbytesstuderande.

 

 Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten finns i Joopas-nättjänsten (kom ihåg att bifoga de bilagor som krävs). Länk till JOOPAS: det elektroniska JOO-ansökningssystemet 

 Obs. En del universitet använder inte Joopas-nätservicen utan enbart pappersblanketter. Du hittar en förteckning över universitet som använder pappersblanketter här: Allmänna anvisningar. Ifall du ansöker om JOO-studierätt med en pappersblankett ska du skanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den inom utsatt tid till joo@helsinki.fi.

 Till ansökan bifogas följande bilagor:

 1. Studieplan (ISP). Av studieplanen bör framgå vilka obligatoriska och valbara kurser du ämnar genomföra och har genomfört. Märk tydligt ut i studieplanen JOO-studiernas andel i de valbara studierna. Se exempel här. Ifall du bifogar en elektronisk ISP (eHOPS) bör ovannämnda innehåll framgå av den.
 2. Studieutdrag (inofficiellt från WebOodi räcker)
 3. Forskarstuderande ska bifoga ett godkännande för studieplanen av den ansvariga professorn.

 

Den förordade studierättighetens längd

JOO-studierättigheter och -bifall beviljas för högst två år och du kan endast genomföra de studier som studierätten gäller.

Införande av JOO-studier i hemuniversitetets register

Efter genomförda JOO-studier ska du lämna in ett studieutdrag för registrering av studierna till studentservicen i enlighet med fakultetens anvisningar om tillgodoräknande. Det är ditt ansvar att ansöka om tillgodoräknande.

Handläggarnas kontaktuppgifter

 Om du behöver mer information om JOO-studier och ansökan kan du kontakta Mobilitetsservicen:

 https://www.helsinki.fi/sv/studier/kontakta-oss/mobilitetsservice 

 

 

 

 • No labels