Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Nimi

Opetushallitus

Osoite

PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

vaihde 029 533 1000, kirjaamo[at]oph.fi

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite

PL 380 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki

vaihde 029 533 1000, kirjaamo[at]oph.fi

3 Rekisterin nimi

Opintopolun opiskelijavalintarekisteri (QA-ympäristö)

Rekisterikokonaisuus, joka koostuu seuraavista:

 • Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun perusopetuksen jälkeisen koulutuksen hakurekisteri
 • Korkeakoulujen hakurekisteri
 • Osoitepalvelun yhteystietorekisteri
 • Käyttäjähallinnan virkailijarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitäminen perustuu L1058/1998, 2.2 § ja VnA 805/2008, 1.2 §

Muut henkilötietojen käsittelyä ohjaavat lait: henkilötietolaki (HetiL, 523/1999), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), laki Opetushallituksesta (182/1991), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), lukiolaki (629/1998), Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä (294/2014); yliopistolaki (558/2009), ammattikorkeakoululaki (351/2003), Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (293/2014)

Rekisterien tarkoituksena on testata anonymisoidulla henkilödatalla seuraavia asioita:

 • opinnoista ja opiskelijavalinnoista tiedottaminen
 • koulutukseen hakeutuminen, opiskelijavalinnan ja opiskelupaikan vastaanottamisen järjestäminen sekä koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalinnan seuraaminen
 • opiskelijoiden valintaa, valintojen kehittämistä ja opintojen järjestämistä varten tarpeellisten tietojen antaminen yliopistoille, ammattikorkeakouluille, ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjille sekä perusopetuksen lisäopetuksen järjestäjille
 • koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen
 • seuranta- ja arviointitietojen tuottaminen hakijoista ja opiskelijoista
 • muut opiskelijoiden valitsemista varten tarpeelliset toiminnot

5 Rekisterin tietosisältö

L1058/1998, 3 §:

a) Hakurekisterien tietosisältö

Hakijaa koskevat tiedot (henkilötiedot anonymisoituna)

 • hakijan nimi, henkilötunnus tai muu vastaava yksilöivä tunnistetieto (esim. oppijanumero), kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot
 • hakutoiveet
 • koulutukseen hakemista koskevat tiedot
 • valintaperusteiden ja oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaiset tiedot:
  • hakijan koulutus-, tutkinto- ja työkokemustiedot
  • tieto hakijan ammatinvalintaan vaikuttavista terveydellisistä seikoista (kyllä/ei -tieto)
  • hakijan harrastustoimintatiedot
 • valinnan tulosta koskevat tiedot (valintakoetulokset sekä muut valintaan liittyvät tiedot mm. valintapisteet)
 • opiskelupaikan vastaanottamista ja oppilaitokseen ilmoittautumista koskevat tiedot
 • hakijan suostumus tai kielto valintatuloksen julkaisemisesta Internetissä
 • hakijan suostumus tai kielto nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen koulutusta koskevaa tiedottamista ja markkinointia varten

b) Osoitepalvelun yhteystietorekisterin tietosisältö (henkilötiedot anonymisoituna)

 • Koulutuksen ja opetuksen järjestäjien yhteyshenkilöiden tiedot
 • nimi, työsähköpostiosoite, työpuhelinnumero

 

c) Käyttäjähallinnan virkailijarekisterin tietosisältö (henkilödata anonymisoituna)

 • virkailijoita koskevat tiedot: kutsumanimi, asiointikieli, henkilötunnus, käyttäjätunnus, (työ)organisaatio, tehtävänimike

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tuotannossa säännönmukaiset tietolähteet L 1058/1998, 4 § mukaiset:

 • rekisteröidyn täyttämät hakulomakkeet ja niiden liitteet
 • perus- ja lisäopetuksen järjestäjät
 • lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • yliopistot, ammattikorkeakoulut ja kahden tai useamman yliopiston yhteiset rekisterit, jotka on muodostettu opiskelijoiden valintaa varten
 • Väestörekisterikeskus (VRK)
 • Ylioppilastutkintorekisteri
 • työ- ja elinkeinoviranomaiset

QA-ympäristössä ei ole em. säännönmukaisia tietolähteitä vaan sinne kopioidaan kaikki tuotantoympäristön data henkilötietojen osalta anonymisoituna.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

QA-ympäristöstä ei ole säännönmukaisia luovutuksia

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Opetushallituksen opiskelijavalintarekisterin tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen virkailija voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään. Salassa pidettävien ja henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen suojauksesta huolehditaan.

A Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on suojattu Opetushallituksen virkailijan tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, säännöllisesti vaihdettavin salasanoin sekä tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet.

10 Tarkastusoikeus

QA:lla ei ole oikeaa henkilödataa, jota voisi tarkistaa

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

QA-ympäristössä ei ole oikeaa henkilödataa, jota voisi korjata

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

QA-ympäristössä ei ole oikeaa henkilödataa

 • No labels