Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 37 Next »

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Koko Aalto-yliopiston opetustarjonta ei ole perustason JOO-opiskelijoille avoin. Tarjottavat JOO-opinnot ilmoitetaan noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fimobility/Muiden+yliopistojen+opiskelijoille. Tarjonnan laajuus vaihtelee korkeakouluittain. Vain tarjonnassa ilmoitettuihin opintoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia.

Tohtorikoulutettavilla haku on jatkuva, mutta on suositeltavaa noudattaa hakuaikoja. Käytännössä opinto-oikeutta kannattaa hakea jo kurssia edeltävällä lukukaudella, mutta viimeistään kuukautta ennen kurssin ilmoittautumisajan alkua. Tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea opinto-oikeutta kaikille Aalto-yliopiston opetustarjontaan kuuluville kursseille.

Aalto-yliopiston Avoimeen yliopistoon ei ole mahdollista anoa JOO-oikeutta.

Hakuajat JOO-opintoihin

Aalto-yliopisto noudattaa kiinteitä JOO-hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa.

Huhtikuu 1.–30.4.: haku seuraavan lukuvuoden (syksy ja kevät) opintoihin.
Lokakuu 1.–31.10.: haku seuraavan lukukauden (kevät) JOO-opintoihin.

Poikkeukset: Edellä mainitut hakuajat eivät päde muutamiin ohjelmiin, joilla on omat hakuaikansa. Hakijan tulee ohjelman hakuaikana jättää erillinen hakemus ohjelmaan ja lisäksi JOO-hakemus. Jos hakija valitaan ohjelmaan, hänelle myönnetään JOO-oikeus. Katso tarkempia tietoja ohjelmista ja mahdollisia tarkentavia ohjeita https://into.aalto.fi/display/fimobility/Poikkeavat+hakuajat+JOO-opinnoissa.

Tohtoriopiskelijoilla JOO-haku on jatkuvaa.

Opinto-oppaat

Aalto-yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita. Kurssikuvaukset ja opintokokonaisuuksien rakenteet löytyvät joko tutkinto-opiskelijoiden opinto-oppaista, jotka ovat luettavissa Aalto-yliopiston opiskelijoiden portaalissa into.aalto.fi (kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle) tai Aalto-yliopiston sivuaineoppaasta (http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2016/fi/).

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, ja vain Aalto-yliopiston tarjonnassa oleviin ja kotiyliopiston puoltamiin opintoihin voidaan myöntää oikeuksia. Jotta oikeus voidaan myöntää, tulee kurssin mahdollisessa kiintiössä olla tilaa ja opiskelijalla tulee olla riittävät pohjatiedot kurssin suorittamiseen. Mikäli kurssille ei ole erillistä kiintiötä, opinto-oikeutta myönnettäessä arvioidaan mm. antavatko korkeakoulun tila- ja laiteresurssit mahdollisuuden JOO-opiskelijoiden hyväksymiseen ja onko kurssilla tilaa. Joissain tapauksissa opinto-oikeuden myöntäminen perustuu hakijoiden työnäytteiden osoittamiin valmiuksiin.

Myönnetty opinto-oikeus ei vielä takaa kurssille pääsyä esimerkiksi, mikäli kurssilla on karsiva alkutentti, etusijajärjestys tai osallistujakiintiö eli osallistujat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

On mahdollista, että vaikka opiskelija hakee sivuopintokokonaisuuden suorittamista, hänelle ei voida myöntää JOO-oikeutta kaikille kursseille kerralla. Opiskelija voi hakea puuttuviksi jääneisiin opintoihin JOO-oikeutta myöhemmin normaalien JOO-hakuaikojen ja -tarjonnan puitteissa. Opiskelija voi myös tehdä puuttuvia suorituksia Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät kuitenkaan kuulu JOO-sopimuksen piiriin, vaan opiskelija maksaa kurssimaksut itse. Lisätietoa Avoimesta yliopistosta, sen tarjonnasta ja hakuajoista on Avoimen yliopiston verkkosivuilla http://avoin.aalto.fi/fi/.

Myönnettävän opinto-oikeuden opintopistemäärä

Opiskelijalle voidaan myöntää kerrallaan (eli per hakukerta) opinto-oikeus enintään 30 opintopisteen suorittamiseen. Mikäli opiskelija hakee kokonaisuutta, jonka esitietovaatimuksena tai -suosituksena on kyseisen aineen peruskurssi (tai vastaava), voidaan myöntää korkeintaan 30+esitietovaatimukset. Poikkeuksen muodostaa myös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatus, johon voidaan kerrallaan myöntää maksimissaan 60 op.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään aina määräaikaisena. Tavallisesti 18 opintopistettä tai vähemmän suorittavan JOO-opiskelijan opinto-oikeuden kesto on yksi vuosi. Yli 18 op suorittavalle kesto on kaksi vuotta. Kuitenkin jos opiskelijan kotiyliopisto on puoltanut JOO-hakemusta lyhyemmäksi ajaksi, noudatetaan sitä. JOO-oikeus päättyy, jos opiskelija valmistuu kotiyliopistostaan.

Aalto-yliopiston eri kouluihin eri hakemus

Aalto-yliopistossa on kuusi korkeakoulua. Yhdellä hakemuksella voi hakea ainoastaan yhteen Aalto-yliopiston korkeakouluun. Jos opiskelija hakee opintoja useammasta korkeakoulusta, jokaiseen korkeakouluun täytetään oma hakemus.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Haettaessa käytetään sähköistä JOO-hakujärjestelmää, mikäli opiskelijan kotiyliopisto käyttää sähköistä järjestelmää. Nämä yliopistot käyvät ilmi Joopas-palvelun etusivulta. Muussa tapauksessa käytetään paperista JOO-hakemusta. Sähköinen hakemus siirtyy hakijan kotiyliopiston käsittelyn jälkeen automaattisesti Aalto-yliopistoon, mikäli hakemusta tai sen osia on puollettu. Hakemuksen tulee olla siirtynyt kotiyliopistosta Aalto-yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

Paperisen hakemuksen toimittaminen Aalto-yliopistoon

Puollettu paperinen hakemus sekä virallinen opintosuoritusote toimitetaan siihen Aalto-yliopiston korkeakouluun, johon opinto-oikeutta haetaan. Postitse lähetettävän hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Kuoreen merkitään, että kyseessä on JOO-hakemus.

Toimitusosoitteet:

 • Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 21210, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 16200, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 15400, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 13000, 00076 Aalto
 • Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Oppimispalvelut, PL 31000, 00076 Aalto

Huomioi hakiessasi kotiyliopiston käsittelyyn kuluva aika sekä sähköisen että paperisen hakemuksen osalta!

JOO-opiskelun aloittaminen

Aalto-yliopistoon JOO-opintoihin hakeneet saavat tiedon opinto-oikeuspäätöksestä yleensä noin reilun kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. Mikäli opinto-oikeus myönnetään, opiskelijalle lähetetään erikseen ohjeet JOO-opiskelun aloittamisesta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla. Siirtoa varten tarvittavan virallisen opintosuoritusotteen saa maksutta korkeakoulun opiskelijapalveluista aukioloaikoina.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu:

 • Opintokoordinaattori Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • puh. 050 564 5495

Kauppakorkeakoulu:

 • Suunnittelija Aino Salminen
 • aino.2.salminen(at)aalto.fi
 • puh. 050 413 6414

Kemian tekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Kaisa Honkala
 • kaisa.honkala(at)aalto.fi
 • puh. 050 511 2079

Perustieteiden korkeakoulu

 • Opintokoordinaattori Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • puh. 050 408 4540

Sähkötekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Annika Salama
 • annika.salama(at)aalto.fi
 • puh. 050 560 7436

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Suunnittelija Tiina Pylkkönen
 • tiina.pylkkonen(at)aalto.fi
 • puh. 050 433 0736
 • No labels