Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

JOO-studierätten begränsar sig till de studier för vilka rätten har beviljats. Information om vilka kurser som studierätten har beviljats för finns i den elektroniska ansökan i Joopas-systemet (www.joopas.fi). Om hemuniversitetet inte använder sig av det elektroniska ansökningssystemet skickas information om den beviljade studierätten per e-post.

Beslut som gäller enskilda kurser kan du ta del av genom att logga in i Joopas-systemet. Notera särskilt den tid för vilken studierätten har beviljats och vilka kurser studierätten gäller. Om det i anslutning till en kurs står ”beviljad” har du beviljats studierätt för kursen i fråga. Om det i anslutning till en kurs står ”icke beviljad” har du inte denna gång beviljats studierätt för kursen i fråga. I systemet kan du även ta del av motiveringar till varför du inte beviljats studierätt till en kurs.

Anvisningarna nedan berör sådana studerande som har beviljats studierätt. Dessa anvisningar gäller från och med att den studerandes JOO-studierätt har förts in i Aalto-universitetets studieregister. Detta sker i regel inom ungefär 1-2 veckor efter att beslutet om beviljade av studierätt har gjorts i Joopas-systemet. Om detta skickas ett separat e-postmeddelande.

Om du inte beviljades studierätt till en kurs som du ville delta i kan du ansöka om JOO-studierätt på nytt vid ett senare tillfälle. Du kan även på egen bekostnad genomföra kursen vid Aalto-universitetets öppna universitetet, ifall kursen erbjuds där. Studieutbudet vid Öppna universitetet kan du bekanta dig med på adressen http://avoin.aalto.fi/fi/ (på finska och engelska).

Användarkonto vid Aalto

För anmälan till kurser och tentamina behöver du ett användarkonto vid Aalto-universitetet. Eftersom du har beviljats studierätt har vi skapat en digital identitet för dig vid Aalto-universitetet. Du får ett e-postmeddelande om hur du kan aktivera din identitet och användarkonto.

Aalto-universitetets e-post och kalender kan användas med Aalto -användarnamn och lösenord, till exempel med Outlooks webbläsare Webmail (https://mail.aalto.fi).

Användare av Aaltos IT-tjänster förbinder sig till att iaktta den policy och de anvisningar som gäller användningen av användarkonto vid Aalto-universitetet.
IT-tjänster vid Aalto-universitetet

Studentnummer och närvarointyg

Ditt studentnummer vid Aalto-universitetet behöver du bland annat när du ska anmäla dig till kurser. Studentnumret är inte det samma som i ditt hemuniversitet. En del av högskolorna meddelar ditt studentnummer vid Aalto-universitetet i det e-postmeddelande som informerar om studierätten. Ditt eget studentnummer ser du även i WebOodi, i det övre hörnet till vänster under ditt namn, när du loggar in med ditt Aalto-användarkonto (se Aalto-användarkonto och WebOodi samt anmälan till kurser och tentamina).

Om e-postmeddelandet inte innehåller något studentnummer och du inte lyckas aktivera ditt användarkonto i det elektroniska systemet kan du hämta ut ett närvarointyg vid studerandeservicen under öppettiderna. Av närvarointyget framgår ditt studentnummer vid Aalto-universitetet och den studierätt som du har beviljats. Om du redan känner till ditt studentnummer och du inte heller av någon annan anledning behöver ett närvarointyg är det inte nödvändigt att hämta ut ett sådant.

Tillträde

Ytter- och mellandörrarna i en del av byggnaderna är elektroniskt övervakade och låsta i synnerhet utanför byggnadernas öppettider. För att ta dig in genom dessa dörrar behöver du ett personligt passerkort. En JOO-studerande kan få ett passerkort om det är nödvändigt för genomförandet av studierna.

  • Vid Handelshögskolan kan du vid behov få ett passertillstånd och -kort vid campustjänsterna. Ta med dig ett identitetsbevis och ett närvarointyg. Se ”Studentnummer och närvarointyg” för mer information om närvarointyget.
  • Vid Högskolan för konst, design och arkitektur kan du behöva passertillstånd och användarrättigheter för att få tillgång till utrymmen och utrustning vid institutionerna. Ett passertillstånd kan du få vid en undervisningsenhet.
  • Vid de tekniska högskolorna behöver JOO-studerande i allmänhet inga särskilda passertillstånd eller -kort. Om ett sådant behov uppstår får du mera information vid studerandeservicen vid högskolan i fråga.

WebOodi samt anmälan till kurser och tentamina

Den studerande ska anmäla sig till kurser och en del av tentamina. JOO-studierätt innebär inte att du är befriad från de anmälningskrav som gäller kurser och tentamina vid Aalto-universitetet. I regel sker anmälan via WebOodi. Kurserna och en del av tentamina har särskilda anmälningstider som varierar en aning från högskola till högskola. Information om anmälningstider och -sätt som gäller enskilda kurser finns i WebOodi. En del av kurserna har en deltagarkvot och/eller på en del av kurserna kan det vara en inträdestentamen. En beviljad JOO-studierätt är ingen garanti för att den studerande får delta i kursen.

WebOodi loggar du in i med hjälp av ditt Aalto-användarkonto på adressen https://oodi.aalto.fi/a/etusivu.html?Kieli=2. Kursbeskrivningarna kan du se i WebOodi även utan att vara inloggad.

Kursernas upplägg och kursbeskrivningar

Kursbeskrivningarna innehåller information om de lärandemål, metoder och prestationskrav som gäller för kursen. Kursbeskrivningarna hittar du i WebOodi. I anslutning till kursbeskrivningen finns även information om undervisningstider och -platser samt om tentamina som ingår i kursen och som fastställts i förhörsordningen. 

Mer detaljerad information om kurserna hittar du på kursernas egna sidor i lärmiljön MyCourses: https://mycourses.aalto.fi/?lang=sv.

Läsårsanmälan

En JOO-studerande ska inte göra läsårsanmälan vid Aalto-universitetet. Tidigare har även JOO-studerande anmält sig närvarande, men från och med 1.8.2018 ändras detta förfarande.

Registrering av studieprestationer i hemuniversitetets studieregister

JOO-studieprestationer som har genomförts vid Aalto-universitetet förs in i Aalto-universitetets studieprestationsregister. Den studerande ansvarar själv för överförandet av JOO-prestationerna till hemuniversitetets studieregister enligt hemuniversitetets anvisningar.

Du kan avgiftsfritt beställa ett officiellt elektroniskt studieprestationsutdrag via WebOodi. När du har beställt filen kan du ladda ner den på din dator från WebOodi efter cirka 15 minuter. Ett elektroniskt studieprestationsutdrag är ett dokument i pdf-format, där den elektroniska underskriften säkerställer utdragets ursprung och integritet. Den elektroniska underskriften ersätter den för hand gjorda underskriften och stämpeln.

Det ska vara möjligt att använda sig av det elektroniska studieprestationsutdraget i alla situationer där det på papper utskrivna och stämplade studieprestationsutdraget används. Om det ställe där studieprestationsutdraget behövs inte godkänner ett elektroniskt underskrivet dokument kan du begära ett undertecknat och stämplat studieprestationsutdrag vid Aalto-universitetets studerandeservice.

Behöver du ett intyg över att de studier du har genomfört bildar en biämneshelhet i enlighet med Aalto-universitetets examensfordringar?

Handelshögskolan: du kan begära att dina studieprestationer sammanställs till ett biämne i ditt studieprestationsutdrag genom att e-posta HelpDesk. Ange ditt studienummer vid Aalto-universitetet i ditt meddelande.

Övriga högskolor vid Aalto: Du kan vända dig till en person som ansvarar för studieärenden vid högskolan eller institutionen.

Studierådgivning

Rådgivning som gäller enskilda kurser (inklusive tentamina) ges av de som håller kurserna. Allmän rådgivning som gäller JOO-studier får du vid studerandeservicen. Rådgivning som gäller enskilda ämnen ges vid institutionen i fråga.

Kontaktuppgifter och tilläggsinformation

Tilläggsinformation om JOO-studier och studier vid Aalto-universitetet för du vid de enskilda högskolornas studerandeservice. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Aalto som måluniversitet.

 

  • No labels