Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 70§ ja 76§ mukaan kunnat ja kuntayhtymän tallentavat Vardaan henkilöstöään koskevat tiedot sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot 1.9.2019 alkaen.

Tietosisältö

Tietovarantoon tallennetaan seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot:

  1. nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
  2. toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä;
  3. henkilön työsuhde sekä henkilön työaika;
  4. suoritettu tässä laissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto;
  5. osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Henkilöstötietojen lisäksi tietovarantoon tallennetaan myös seuraavat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot:

  1. nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
  2. varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo;
  3. varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko;
  4. maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Näiden tietojen tarkemmat määrittelyt tuotetaan tietoluettelon seuraavaan versioon, joka julkaistaan kevään 2019 aikana.

Henkilöstötietojen selvitys

Opetushallitus lähetti henkilöstötiedoista kunnille ja kuntayhtymille selvityksen joulukuussa 2018. Selvityksessä kuntaa tai kuntayhtymää pyydetään määrittelemään, mistä kunnan käytössä olevasta tietojärjestelmästä mikäkin Vardaan tuleva henkilöstötieto löytyy. Jos tietoa ei löydy, selvityksessä kysyttiin myös, mihin tietojärjestelmään tieto voitaisiin tallentaa. Kuntien ja kuntayhtymien vastauksia hyödynnetään henkilöstöhallinnon järjestelmäintegraatioiden määrittelytyössä.

Selvitykseen vastaamisen tueksi on tuotettu alustava luettelo Vardaan tulevista henkilöstötiedoista: Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tietosisällöt - alustava määrittelyiden luettelo

Alustavassa luettelossa kuvatut tiedot tarkentuvat selvityksessä saatujen vastausten ja kommenttien pohjalta

Aikataulu

Käyttöönoton tarkempi aikataulu julkaistaan tällä sivulla keväällä 2019.

Lisätietoa

  • No labels