Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kansallisen varhaiskasvatuksen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo mm. säästöjä toimintaa ja vähentää varhaiskasvatuksen erilliskyselyiden määrää esim. varhaiskasvatustoimijoille. Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää

  • viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa
  • varhaiskasvatustoimijoiden omassa toiminnassa
  • varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa

Vardan tietojen luovuttaminen Opetushallituksen luovutuspalvelun avulla

Opetushallitus ylläpitää varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelua, jolla tietovarannossa olevia tietoja yhdistetään ja tarjotaan keskitetysti henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan nähtäväksi käyttöliittymän avulla sekä luovutetaan tietojen saamiseen oikeutetuille. Henkilön oikeus saada tietoja nähtäväksi koskee hänen omia tietojaan tai sen tietoja, jonka laillinen edustaja hän on.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla viranomaisen lakiin tai laissa säädettyyn tehtävään perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla, salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään.

Viranomaiset saavat palvelusta tietoja ohjelmointirajapinnan avulla. Opetushallitus voi avata rajapinnan sellaiselle viranomaiselle, jolla tämän tai muun lain nojalla on oikeus käsitellä tietoja. Viranomaisen on tietoja pyytäessään ilmoitettava Opetushallitukselle tietojen käyttötarkoitus ja muut tiedon luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Opetushallitus vastaa tutkimusluvan antamisesta tietovarannon tietojen luovutusta varten. Tällä hetkellä Vardasta ei luovuteta tietoja tieteellistä tutkimusta varten. Vardan tietojen käytöstä tieteelliseen tutkimukseen voi olla yhteydessä Vardan asiakaspalveluun: varda@opintopolku.fi.

Tietovarannosta ei ole mahdollista tehdä luovutuksia suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten edes henkilön itsensä suostumuksella.

Tietojen luovutukset Vardasta viranomaistehtävien hoitamiseksi:

  • Tällä hetkellä Vardasta ei luovuteta tietoja viranomaisten tehtävien hoitamiseen
  • Tietoja tullaan luovuttamaan Kelalle vuodesta 2020 lähtien (arvio testauksen aloittamisesta: syksy 2019) - lastenhoidon tuen käsittely (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996))

Varhaiskasvatustoimijat (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat) voivat tarvittaessa luovuttaa varhaiskasvatustietoja omasta operatiivisesta varhaiskasvatuksen järjestelmästään.

Varhaiskasvatustietojen raportointi ja tilastointi

Opetushallitus tuottaa tietovarantoon tallennetuista tiedoista vuosittain varhaiskasvatuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin, tutkimuksen ja muun seurannan sekä ohjauksen tietoaineistoja.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennetuista tiedoista koostetaan vuosittainen tilastoraportti Opetushallituksen Vipunen-palveluun. Varhaiskasvatuksen vuositilasto tuotetaan 31.12. tilanteen pohjalta. Opetushallitus vastaa vuositilaston tietojen luovutuksesta Tilastokeskukselle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jotka voivat käyttää vuositilaston tietoja varhaiskasvatuksen kansallisessa ja kansainvälisessä raportoinnissa. Vuositilaston tietoja täydennetään Vardan huoltaja- ja henkilöstötiedoilla, kun tiedot ovat Vardassa kattavasti saatavilla.

Opetushallitus voi tietoaineistoja laatiessaan yhdistää tietovarannon tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon (KOSKI-palvelu) tallennettuihin tietoihin sekä korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (Virta) tallennettuihin tietoihin. Opetushallitus voi tietoaineistoja laatiessaan yhdistää tietovarannon tietoja myös muun viranomaisen tietoihin asianomaisen viranomaisen luvalla. Yhdistettyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa edelleen.

Lisätietoja

  • No labels