Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Mikä on Varda?

Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, Kela sekä Tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja. Tietovarannon tiedoista muodostetaan myös summatasoisia raportteja mm. kuntien käyttöön. Tietovarannon tietojen hyödyntämisen lupakäytännöistä vastaa Opetushallitus.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy vastaa Vardan toteutuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Miksi Varda?

Varda-tietovarannon avulla tuotetaan yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vardan kautta viranomaistahot saavat ajantasaista tietoa esimerkiksi henkilöstön määristä ja koulutustaustasta sekä lasten määristä varhaiskasvatuksen eri palveluissa. Tämän myötä myös ennakointi- ja suunnittelutyö helpottuvat.

Mitä tämä tarkoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjille?

Vardaa rakennetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen järjestäjien kuten kuntien, varhaiskasvatuksen tietojärjestelmätoimittajien sekä viranomaistahojen kanssa. Varda kerää tiedot suoraan varhaiskasvatuksen järjestäjien omista tietojärjestelmistä, jonne tiedot kerätään muutenkin. Hankkeessa määritellään olemassa olevien käytänteiden perusteella yhtenäiset tiedon kirjaamistavat, jotta tietoa olisi helpompi hyödyntää. Tiedon ja käsitteiden ollessa yhteismitallisia, varhaiskasvatuksen tietovarannon tietojen vertailu mahdollistuu.

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä on tärkeä rooli Varda-tiedon laadun tuottamisessa: Varda-tietomallin määrittelemät tiedot tulee tuottaa varantoon yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaisesti, jotta hyödynnettävästä tiedosta muodostuu mahdollisimman laadukasta, yhteismitallista ja ajantasaista. 

Varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittämistyön tavoite on vähentää kunnissa tehtävän manuaalisen tieton kirjaamisen tarvetta. Tavoitteena on, että Vardan myötä varhaiskasvatuksen järjestäjien ei tarvitse lähettää tietoja erikseen usealle eri viranomaistaholle vaan viranomaiset hakevat tarvitsemansa tiedot suoraan varannosta. Keskitettynä ratkaisuna Varda laskee tiedontuotannon kustannuksia.

Vardan aikataulu

Varhaiskasvatuksen tietovarantopalvelua sekä palveluun kopioitavien tietojen sisältöä ja hyödyntämistä ohjaava lainsäädäntö on sisällytetty osaksi uutta varhaiskasvatuslakia, joka tulee voimaan 1.9.2018.Tutustu varhaiskasvatuslain (540/2018) sisältöön täällä.

Itse varannon tuotantokäyttö ja tiedonsiirto alkaa puolestaan vuoden 2019 alusta lukien neljässä siirtymävaiheessa.

 

 

 

  • No labels