Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antalet platser inom småbarnspedagogiken (på svenska)


Tietoluettelon määritelmä

Varhaiskasvatuspaikkojen määrällä tarkoitetaan sitä lukumäärää lapsista, jotka voivat maksimissaan samanaikaisesti olla toimipaikassa. Sillä ei tarkoiteta määrää toimipaikan kirjoilla olevista lapsista. Yksi varhaiskasvatuspaikka voi olla jaettu esimerkiksi kahdelle osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevalle. Varhaiskasvatuspaikkojen määrään vaikuttavat myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten ikä sekä toimipaikassa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevän henkilökunnan määrä. Lasten ja henkilökunnan välisestä suhdeluvusta säädetään asetuksessa varhaiskasvatuksesta.


Toimipaikan varhaiskasvatuspaikkojen määrällä tarkoitetaan siis ns. "kattomäärää” lapsista, jotka voivat olla yhtäaikaisesti varhaiskasvatuksessa toimipaikassa, kun tilan kapasiteetti, suunniteltu lasten määrä ja toimipaikkaan resursoitu kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön määrä otetaan huomioon. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä koskee nimenomaan toimipaikkaa, eli ei esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmiä.

Ohessa kysymyksiä ohjaamaan toimipaikan varhaiskasvatuspaikkojen määrän määrittelyä:

  1. Mikä on tilan asettama kapasiteetti sille, kuinka monta lasta voi yhtäaikaisesti olla varhaiskasvatuksessa toimipaikassa?
  2. Mikä on toimipaikan suunniteltu lasten määrä?
  3. Mikä on suunniteltu toimipaikassa työskentelevän kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön määrä?

Toimipaikan varhaiskasvatuspaikkojen määrä ei voi ylittää tilan maksimikapasiteettia. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä ilmoitetaan kokonaislukuna, sillä kyseessä on lukumäärä lapsista, jotka voivat samanaikaisesti olla varhaiskasvatuksessa toimipaikassa. Jos varhaiskasvatuspaikkojen määrä on esimerkiksi 4,5, Vardaan tallennetaan kokonaisluku 5.

Jos tilan kapasiteetti, toimipaikan suunniteltu lasten määrä, tai suunniteltu kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön määrä muuttuu pidempiaikaisesti, vaikuttaa tämä myös varhaiskasvatuspaikkojen määrään. Tässä tapauksessa muutostieto viedään Vardaan. Vardaan ei kerätä varhaiskasvatuspaikoista toteumatietoa, eli esimerkiksi tietoa paikkamäärän vaihtelusta, joka johtuu tilapäisistä ja lyhytaikaisista lasten tai henkilöstön määrän muutoksista toimipaikassa.


Antalet platser inom småbarnspedagogiken  


Uppgiftsförteckningens definition:

Antalet platser inom småbarnspedagogiken avser det antal barn som maximalt kan finnas samtidigt på verksamhetsstället. Det avser inte antalet barn som är registrerade på verksamhetsstället. En plats inom småbarnspedagogiken kan till exempel vara delad på två barn som deltar i småbarnspedagogiken på deltid. Antalet platser inom småbarnspedagogiken påverkas även av åldern på barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt antalet anställda som har fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter vid verksamhetsstället. Bestämmelser om relationstalet mellan barn och anställda finns i förordningen om småbarnspedagogik.


Med antalet platser inom småbarnspedagogiken avses alltså det högsta antalet barn som samtidigt kan finnas på verksamhetsstället med beaktande av lokalkapaciteten, det planerade antalet barn som ska delta i småbarnspedagogik samt antalet anställda med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som det reserverats resurser för. Antalet platser inom småbarnspedagogiken berör uttryckligen verksamhetsstället, inte till exempel grupperna inom småbarnspedagogiken.

Nedan följer några frågor utifrån vilka antalet platser kan bildas:

  1. Vilken är lokalens gräns i fråga om antalet barn som samtidigt kan delta i småbarnspedagogik?
  2. Vilket är det planerade antalet barn som ska delta i småbarnspedagogik på verksamhetsstället?
  3. Vilket är det planerade antalet anställda med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter vid verksamhetsstället?

Antalet platser inom småbarnspedagogiken kan inte överskrida verksamhetsställets maximala kapacitet. Antalet platser inom småbarnspedagogiken anges som heltal, eftersom det är frågan om hur många barn som samtidigt kan delta i småbarnspedagogik på verksamhetsstället. Om antalet platser inom småbarnspedagogiken är 4,5 ska man i Varda införa heltalet 5.

Om det sker långvariga förändringar i lokalkapaciteten, det planerade antalet barn eller det planerade antalet anställda med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter inverkar de också på antalet platser inom småbarnspedagogiken på verksamhetsstället. I sådana fall ska de ändrade uppgifterna föras in i Varda. I Varda ska man inte föra in uppgifter om sådana förändringar i till exempel antalet platser, som beror på kortvariga eller tillfälliga ändringar i antalet barn eller anställda.
  • No labels