Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSC toimii Oodi-konsortion palveluntuottajana. Käytännössä CSC:n Oodi-asiantuntijatiimi (ent. Oodi kehitys) vastaa Oodi-konsortion toimeksiannosta Oodi-järjestelmän versiotyöstä sekä kehittämis- ja integraatioprojekteista yhteistyössä Oodi-yliopistojen kanssa. Oodi-tiimi myös vastaa Oodi-konsortion konsortiohallinnosta sekä koordinoi Oodi-yhteistyötä konsortion yliopistojen välillä. 

 

Toimintatavat Oodi-yhteistyössä

CSC:n Oodi-tiimissä toimitaan konsortion päättämän toimintamallin mukaisesti.

CSC toimii Oodi-konsortion palveluntuottajana ja CSC:llä käytännön Oodi-työtä toteuttaa Oodi-tiimi. Konsortiosopimuksen ja palvelusopimuksen mukaisen palveluntuottajan roolin lisäksi CSC:llä on myös laajempi strategisen kumppanin rooli. CSC palveluntuottajana tukee sekä konsortion Oodi-järjestelmään liittyvää että korkeakoulujen muuta opintotietojärjestelmäkehittämistä. CSC on mukana vastuullisena koordinoijana useassa kansallisessa hankkeessa ja pystyy näin tarjoamaan tietoa kansallisen tason kehittämislinjauksista ja tukea niiden huomioimiseen kehittämistyössä. CSC pystyy myös tarjoamaan korkeakouluille erilaisia asiantuntija- ja järjestelmäkehittämisen tukipalveluja. CSC kilpailuttaa ja valvoo alihankkijoita, jotka toteuttavat teknisen kehittämistyön.

Korkeakoulujen asiantuntijat, kuten projektivastaavat ja Oodi-pääkäyttäjät, toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa CSC:n toimijoiden kanssa eri projekteissa, asiantuntijaryhmissä ja ovat myös tärkeä osa testausprosessia.

Konsortion toimielimet käyttävät työskentelynsä tukena toimintasuunnitelman työlistaa, jota ylläpidetään Confluencessa. Työlista on vuosittainen toimintasuunnitelma pilkottuna konkreettisiksi projekteiksi ja tehtäväkokonaisuuksiksi ja sisältää kaikki ne projektit, tehtäväkokonaisuudet sekä jatkuvat hallinnolliset tehtävät, joihin konsortio tarvitsee resursseja CSC:ltä ja sen alihankkijoilta/toimittajilta. Työlistan sisältämät työt on otsikoitu budjetissa käytettyä jaottelua vastaavasti. Toteutettavaksi päätetyt työt on aikataulutettu, niille on tehty resurssiarvio ja niiden etenemistä seurataan vuoden aikana työlistan kautta.

CSC:llä Oodi-ryhmän työtä koordinoi ja siitä raportoi konsortion työvaliokunnalle ja johtoryhmälle Oodi-projektipäällikkö (PP), joka myös ylläpitää työlistaa. PP toimii kiinteässä yhteistyössä työvaliokunnan ja korkeakoulujen projektivastaavien kanssa. Projektipäällikön vastuulla on osallistua konsortion toiminnan suunnitteluun ja budjetointiin, seurata ja valvoa budjetin toteutumista sekä raportoida mahdollisista ongelmatilanteista työvaliokunnalle. Projektipäällikkö valmistelee asiat CSC:n puolelta työvaliokunnan käsittelyyn ja toimii sekä työvaliokunnan että johtoryhmän sihteerinä.

Toimittajina 2017 toimivat:

  • Acenet Oy: mm. WinOodin ylläpito ja kehittäminen
  • Gofore Oy: WebOodin, WS-rajapintojen sekä ILPA:n ylläpito ja kehittäminen

  

  • No labels