Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mira Tiilikainen on Pro gradu -tutkielmassaan Opintojärjestelmä sähköisenä palveluna tutkinut opiskelijoiden Oodin (WebOodin) käyttöä Oulun yliopistossa. Tutkielma on julkaistu 21.4.2008. Tiilikainen on tutkinut WebOodin käyttöä sekä sisäänkirjautumislokien että kyselytutkimuksen avulla.

Taustatietoa:

Oulun yliopisto on ollut mukana Oodi-yhteistyössä alusta alkaen (1995) ja WebOodi otettiin Oulun yliopistossa käyttöön 2002. Oulussa opiskelee tällä hetkellä reilut 16 000 opiskelijaa. Käyttäjätunnuksia WebOodiin on myönnetty lähes 30 000 kpl. Oodi-yliopistojen yhteenlaskettu opiskelijamäärä vuonna 2006 oli 106 000.

WebOodi tarjoaa julkisesti nähtäville kurssitiedot ja opinto-oppaat sekä ilmoitusluonteista tietoa. Opiskelija ilmoittautuu yliopistoon ja kursseille WebOodin kautta. Opiskelijakohtaisesti näytetään myös opintosuoritukset, kurssikohtainen palaute sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Opintosuunnitelmaa ei vielä käytetä Oulun yliopistossa. 

Käytön jakaantuminen lokitietojen perusteella:

Tiilikainen toteaa vuoden 2006 ja 2007 aineiston perusteella, että WebOodin käyttö jakautuu kohtalaisen tasaisesti koko kalenterivuodelle. Vähiten järjestelmää käytetään lomakausina kuten joulu- ja kesäkuussa. Käytön piikit ajoittuvat seurantajakson aikana selkeästi lukukausien loppuun toukokuulle ja joulukuun alkuun. Suurin päivittäinen sisäänkirjautumismäärä saavutettiin 10.12.2007 kirjautumisten ollessa 7661 kappaletta. Suurin kuukausittainen käyttäjämäärä (143733) saavutettiin tarkastelujakson aikana 05/2007.

WebOodin päivittäinen käyttö on selkeästi painottunut virka-aikaan kello kahdeksan ja kuudentoista väliselle ajalle. Iltaisin WebOodin käyttö jatkuu kohtalaisena aina puoleen yöhön saakka. Kaikkiaan 62% ohjelmiston kaikista sisäänkirjautumista tapahtuu virka-aikana. 35% sisäänkirjautumista tapahtuu virka-ajan päättymisen jälkeen ennen puolta yötä, ja puolen yön ja virka-ajan alkamisen välisten sisäänkirjautumisten osuus on 4%.

Viikonpäivät maanantaista torstaihin ovat käyttäjämäärältään hyvin lähellä toisinaan kun taas perjantaista sunnuntaihin oleva aikaväli on hiljaisempaa aikaa WebOodin käytössä.
WebOodiin tehtiin seurantajakson aikana 1 996 870 onnistunutta sisäänkirjautumista. WebOodin käyttäjistä vuonna 2007 puolet oli naisia ja puolet miehiä. Käyttäjät käyttivät koko seurantajakson aikana WebOodia keskimäärin 113 kertaa. Naiset käyttivät WebOodia keskimäärin 61 kertaa vuodessa ja miehet 66 kertaa vuodessa. Nämä luvut kertovat, että käyttäjät ovat kirjautuneet WebOodiin keskimäärin kerran joka viidentenä päivänä. Yksittäinen käyttäjä kirjautui WebOodiin enimmillään 1477 kertaa vuodessa vuoden 2007 aikana.

WebOodia käytetään kuukauden jokaisena päivänä päivän jokaisena tuntina, vaikka käyttö virka-ajan ulkopuolella onkin huomattavan paljon vähäisempää suhteessa käyttöön virka-aikana. Vuonna 2006 Oulun yliopistossa oli 16041 opiskelijaa. Näistä opiskelijoista 14969 eri opiskelijaa kirjautui WebOodiin 1.1.2006 – 31.12.2006 välisenä aikana. Näin ollen WebOodin käyttöaste vuonna 2006 oli lähestulkoon 92%. Vuonna 2007 Oulun yliopistossa oli 15793 opiskelijaa, joista 15518 kirjautui WebOodiin. WebOodin käyttöaste vuonna 2007 kohosi huomattavasti ollen yli 98%:iin.

Kyselytutkimuksen tulokset:

Mira Tiilikaisen kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 284 henkilöä. Kysely oli julkinen 27.2.2008 – 7.3.2008. Yksikään vastanneista ei vastannut, että ei olisi käyttänyt WebOodia koskaan, joten kyselyn vastauksista ei hylätty yhtään.

Kyselyn tulokset osoittivat selvästi, että  keskeiset sähköisen palvelun laadulliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat palvelun käyttöön, koettiin WebOodissa hyvinä. Kyselyssä kysytyt laadulliset seikat ja niiden arvostus WebOodissa todennäköisesti vaikuttavat osaltaan WebOodin laajaan käyttöön.

Kyselyn perusteella yksikään keskeinen osa-alue ei haittaa WebOodin käytön laajuutta, ja silti WebOodin sisäänkirjautumislokien perusteella voidaan todeta, että käyttö on satunnaista ja selvästi ajallisesti keskittynyttä. Käyttäjille todennäköisesti riittäisi, että palvelu olisi käytettävissä esimerkiksi virka-ajan lisäksi iltaisin puoleen yöhön saakka, koska tämä ajanjakso kattaa 96% palvelun käytöstä. On tosin huomattava, että ympärivuorokautisen palvelun tarjoamisesta ei synny lisäkustannuksia eikä palvelun saatavuuden rajoittaminen olisi mielekästä.

Kyselyn tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että vaikka WebOodin käyttöaste on todella korkea (98%), eivät sen käyttäjät silti koe olevansa täysin tyytyväisiä siihen. Suurin osa käyttäjistä kokee WebOodin turvallisena ja luotettavana mutta tarjolla olevan tiedon riittämättömyys näyttää otannan mukaan olevan suurimpia ongelmia. Myös ulkoasu kaipaisi kyselyn mukaan parannusta. Pakollisena palveluna WebOodin käyttöaste kohoaa korkeaksi mutta tyytyväisyys siihen ei välttämättä ole jokaisella kyselyn osa-alueella huippuluokkaa. Toisaalta sähköisen palvelun laadun tärkeimpinä pidettäviin kokonaisuuksiin – varsinkin turvallisuus ja luotattavuus - kyselyyn vastaajat olivat tyytyväisiä.

Luottamuksellisuus

Kyselyyn vastanneista WebOodin käytön turvalliseksi koki 88%. Ainoastaan 1% kyselyyn vastanneista koki käytön epäturvallisena. 89% käyttäjistä koki WebOodin luotettavana, 3% kokien WebOodin turvattomana. 

Peräti 89% WebOodin käyttäjistä kokee olevansa tyytyväinen WebOodiin palveluna. Kuitenkin 7% käyttäjistä kokee olevansa tyytymätön WebOodiin, joten käyttäjien joukosta löytyy sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä WebOodin käyttäjiä.

Asiakastyytyväisyys 

Kyselyyn vastanneista henkilöistä 57% oli osittain sitä mieltä, että WebOodi tarjoaa riittävästi tietoa. Ainoastaan 19% vastanneista oli täysin samaa mieltä, että WebOodi tarjoaa riittävästi tietoa. Yhteensä 17% vastanneista koki, että WebOodi ei tarjoa riittävästi tietoa.

Koettu arvo
 
WebOodin käyttäjistä 43% koki ulkoasun tukevan jossain määrin WebOodilla tehtävää toimintaa 40% ollessa täysin samaa mieltä väittämän "WebOodin ulkoasu tukee WebOodilla tehtävää toimintaa" kanssa. 10% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että WebOodin ulkoasu ei tue sillä tehtävää toimintaa.

Ulkoasu
 
WebOodin käyttäjäkyselyyn vastanneista henkilöistä lähes puolet on sitä mieltä, että WebOodin toiminnassa ei ole ollut ongelmia. 38% kyselyyn vastanneista on osittain sitä mieltä, että toiminnassa ei ole ollut ongelmia. 14% vastanneista puolestaan kokee WebOodin käytössä olleen ongelmia. Tukipalveluihin saakka ongelmista ei tiedoteta.

Käyttövarmuus

92% WebOodin käyttäjistä on sitä mieltä, että WebOodi toimii riittävän nopeasti, kun taas 6% käyttäjistä kokee Weboodin liian hitaaksi. Lienee perusteltua todeta, että WebOodi toimii palveluna riittävän nopeasti.

Vasteaika
 
Ainoastaan 12% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että WebOodi tarjoaa riittävät personointimahdollisuudet. 23% käyttäjistä oli sitä mieltä, että WebOodi tarjoaa osittain riittävät personointimahdollisuudet, kun taas 30% käyttäjistä oli sitä mieltä, että WebOodi ei tarjoa riittäviä personointimahdollisuuksia.

Personointi

Ainoastaan 12% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että WebOodi tarjoaa riittävät personointimahdollisuudet. 23% käyttäjistä oli sitä mieltä, että WebOodi tarjoaa osittain riittävät personointimahdollisuudet, kun taas 30% käyttäjistä oli sitä mieltä, että WebOodi ei tarjoa riittäviä personointimahdollisuuksia.

Lähde:Opintojärjestelmä sähköisenä palveluna
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Pro gradu -tutkielma
Mira Tiilikainen
21.4.2008

  • No labels