Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uppgifter om personalen (på svenska)

Vardaan tallennetaan tiedot seuraavista varhaiskasvatuksen parissa työskentelevistä työntekijöistä, jotka ovat vakituisessa tai määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatustoimijaan:

 • päiväkodin johtajat
 • kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevät henkilöt (sis. TE-toimiston myöntämällä palkkatuella em. tehtävissä työskentelevät työntekijät)
 • kasvatukseen ja hoitoon osallistuvat lapsi- tai lapsiryhmäkohtaiset avustajat

Yksityiset perhepäivähoitajat ja muut varhaiskasvatusalan yrittäjät tallentavat omat tietonsa Vardaan työntekijätietoina, jos työskentelevät yrityksessä jossain edellä mainitussa työtehtävässä.

Vardaan ei tallenneta tietoja seuraavista varhaiskasvatuksen parissa työskentelevistä henkilöistä:

 • pelkästään varhaiskasvatuksen hallinnollisissa tehtävissä työskentelevä henkilöstö
 • pelkästään avoimen varhaiskasvatustoiminnan parissa työskentelevä henkilöstö
 • pelkästään esiopetuksessa työskentelevä henkilöstö
 • harjoittelijat ja oppisopimuskoulutuksessa olevat henkilöt  
 • työvoimakoulutuksessa olevat henkilöt
 • työkokeilussa olevat henkilöt


Vardaan tallennetaan summatason tiedot seuraavista varhaiskasvatuksen parissa työskentelevistä työntekijöistä:

 • varhaiskasvatustoimijan tilapäinen kuten henkilöstöpalveluyrityksen kautta hankkima kasvatus- opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevä henkilöstö (kts. tilapäisen henkilöstön tietosisällöt tietoluettelosta)

Tietovarantoon tallennetaan seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tietosisällöt:

 1. nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
 2. toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä;
 3. henkilön työsuhde sekä henkilön työaika;
 4. suoritettu tässä laissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto;
 5. osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Lisätietoa


Kysymyksiä ja vastauksia

Ilmoitetaanko Vardaan myös sijaistiedot? *

Mikäli sijainen työskentelee varhaiskasvatustoimijalla määräaikaisena työntekijänä, Vardaan tallennetaan vaaditut tiedot henkilötasolla. Mikäli sijainen työskentelee esimerkiksi henkilöstöpalveluyrityksen kautta varhaiskasvatustoimijalla, tallennetaan tiedot summatasolla kohdassa tilapäinen henkilöstö. Katso erikseen ohjeistus yksityisen perhepäivähoitajan sijaisten tietojen tallentamisesta Vardaan. 

Tarvitseeko yksityisen perhepäivähoitajan sijaisen tietoja tallentaa Vardaan? *

Yksityinen perhepäivähoitaja tallentaa tiedon sijaisesta tilapäisen henkilöstön tietoihin. Näin toimitaan, esimerkiksi jos yksityinen perhepäivähoitaja sopii sijaisjärjestelyistä toisen perhepäivähoitajan kanssa tai hankkii sijaiseksi hoitajan muuta kautta, kuten MLL:n tai kunnan kautta.

Uppgifter om personalen

I Varda ska man föra in uppgifter om följande personer som arbetar inom småbarnspedagogiken och som är anställda hos aktören inom småbarnspedagogik i ett stadigvarande eller tidsbundet tjänste- eller arbetsförhållande.

 • daghemsföreståndare
 • personer med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter (inkl. personer som arbetar med förutnämnda uppgifter och som är anställda med lönesubvention som beviljas av arbets- och näringsbyrån)
 • assistenter som deltar i fostrings- och vårduppgifter som berör enskilda barn eller grupper.

Uppgifter om följande personer som arbetar inom småbarnspedagogiken ska inte föras in i Varda:

 • personal som enbart arbetar med administrativa uppgifter inom småbarnspedagogiken
 • personal som enbart arbetar inom öppen småbarnspedagogisk verksamhet
 • personal som enbart arbetar inom förskoleundervisning
 • praktikanter och personer som deltar i läroavtalsutbildning  
 • personer som deltar i arbetskraftsutbildning
 • personer som deltar i arbetsprövning

I Varda ska man föra in kvantitativa uppgifter (antal) om följande personer som arbetar inom småbarnspedagogiken:

 • tillfällig personal som arbetar med fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter, såsom personal som anlitas från ett personaluthyrningsföretag (se uppgifter om tillfällig personal i uppgiftsförteckningen)

Följande uppgifter ska föras in i Varda om personalen inom småbarnspedagogik:

 1. namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter;
 2. verksamhetsställe och i lagen om småbarnspedagogik avsedd arbetsuppgift;
 3. anställningsförhållande och arbetstid;
 4. avlagd examen som ger behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik;
 5. deltagande i fortbildning.


Ytterligare information


 • No labels