Blog

Hei,

 

VIRTA-yhteyshenkilöiden viime kokouksen (4.9) muistio ja tallenne löytyvät täältä: https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2018_9_4+yhteyshenkiloiden+kokous

 

Tärkeimmät kokouksesta:

 • Menneitä tapahtumia: Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä 5.9.2018, VIRTA-Koski työpaja 27.8.2018, KOTA-seminaari 28.-29.8.2018
 • Kelan edistymisen seuranta
  • aikataulu: CSC lähettää vastaustiedoston Kelalle pe 21.9. klo 12 mennessä
  • korkeakoulujen tärkeää huolehtia, että lukuvuodelle 2017-2018 kohdistuvat suoritukset kirjataan korkeakoulun rekisteriin ja tuodaan VIRTAan kattavasti ja ajoissa
  • korkeakoulun sisänen aikataulu on hyvä suunnitella ja tiedottaa siten, että VIRTA-tiedot ovat päivitettynä jo hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen Kela-aineiston muodostamista
  • tietojen tarkistuksessa voi hyödyntä Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun tarkistustiedostoa
  • opintopistetietoja edellisenä lukuvuonna  tkopisk2018_KK.csv vielä kirjoilla olevien kohdalla
 • Kela opiskelutiedot (läsnäolotiedot lukuvuosi 2018-19, valmistuneet, keskeyttäneet 1.4.2017 -)
  • aikataulu: CSC lähettää opiskelijatiedot Kelalle ti 18.9.2018 klo 12 mennessä. Korkeakoulujen toivotaan päivittävän tietonsa ajan tasalle hyvissä ajoin (2-3 pv) ennen aineiston poimintaa VIRTAsta
 • Tilastokeskuksen tiedonkeruu & 55 op suorittaneiden laskenta: ei muutoksia poiminnassa
  • Tilastokeskuksen puutetarkistustiedosto  tkopisk2018_KK_tarkistus.csv
 • Opintosuoritus luokittelulla 15 " sisältää kotimaista harjoittelua"
  • ko. luokittelulla olisi hyvä jo tuoda suorituksia Virtaan, jotta pystytään ennakoimaan mahdollista tulevaa tiedonkeruuta
  • Jos tuo jo luokittelulla 7 (suoritus on kotimainen harjoittelu), ei tarvitse tuoda laajempaa luokittelua 15: Uutta 15 arvoa käytetään niihin suorituksiin, jotka ovat vain osittain kotimaista harjoittelua.
 • Rekisterinpitäjätiedot
  • täydentäkää korkeakoulunne tiedot taulukkoon, mikäli vielä puuttuvat
 • Valvira-asioita käsitellään seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa 25.9.2018

 

Seuraava VIRTA-Opintotietopalvelun yhteyshenkilöiden kokous pidetään tiistaina 25.9 klo 9.30-11.00.

 

Lisäksi uusia raportteja on nyt julkaistu extra-vipusen puolella:

Vipusessa julkaistaan myöhemmin Lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat-raportti.

 

Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet -työpaja 20.9.

 

KOTA-seminaarin VIRTA-osiossa esitellyn poiminnan käsittelyä jatketaan korkeakoulujen, OKM:n ja CSC:n yhteisessä työpajassa  torstaina 20.9. klo 10.30-12.00 etäyhteydellä. Kalenterikutsu tilaisuuteen on lähetetty VIRTA-yhteyshenkilöiden verkostolle – välittäkää kutsua eteenpäin korkeakoulussanne. Luonnosversion pohjalta nousseet kysymykset pyydetään ennakkoon joko työpajan confluencesivulle https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2018_9_20+Tavoiteajassa+tutkinnon+suorittaneet-tyopaja tai osoitteeseen virta@csc.fi

 

 

Ystävällisin terveisin,
VIRTA-opintotietopalvelu

Mari Pihamaa

Tiedoksi VIRTA-yhteyshenkilöille

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 14.3. esityksen lukuvuosimaksun tilaa koskevan tiedon toteutustavasta VIRTA-tietomallissa.

VIRTA-tietomallin lukukausi-ilmoittautumisen skeemaan on lisätty uutena tietona lukuvuosimaksun tila. Maksun tila tuodaan koodiarvoina Maksamatta = 0 tai Maksettu=1. HUOM! Muutos aiemmin esiteltyyn toteutusversioon on se, että Vapautettu-tilaa ei enää ole käytössä omana koodinaan. Tilana "Maksettu" tuodaan siis myös ne tapaukset, joissa maksu on katettu 100 % apurahalla (synonyymi tilalle "vapautettu")

 

 

Tarkemmin muutoksesta

 

- 21.3.2018 LukukausiIlmoittautumiset.xsd skeema päivitetty versioon 1.06.2 ja koodistot.xsd skeema versioon 1.06.18
- Lisätty lukuvuosimaksun tila tieto ja maksun tila koodit (maksamatta, maksettu) koodistoon.
- LukukausiIlmoittautumiset.xsd 1.06.2 vaatii toimiakseen parikseen vähintään koodistot.xsd 1.06.18 version, vanhemmat koodistot.xsd eivät sisällä maksuntila koodistoa.

Molemmat skeemat (LukukausiIlmoittautumiset.xsd ja koodistot.xsd) tulee päivittää,  jotta voi tuoda lukuvuosimaksun tila -tietoja.

 

Maksutietojen määrittelystä ja selitteistä

 

 

Lukuvuosimaksu maksamatta = Maksun tila on maksamatta tietyn lukukauden osalta, mikäli jokin osuus siitä on maksamatta.

 

Lukuvuosimaksu maksettu= Maksun tila on maksettu tietyn lukukauden osalta, mikäli se on maksettu kokonaisuudessaan (100 %). Maksu voi olla maksettu joko opiskelijan tai muun tahon toimesta (esim. apuraha).

Lukuvuosimaksutietotyöryhmän laatimat käsitteisiin liittyvät käyttötapaukset on koottu tänne https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Koontisivu+tyoskentelyn+tuloksista

 

Korkeakoulu voi halutessaan aloittaa maksun tilatiedon tuomisen VIRTAn välittömästi, mikäli se tarvitsee ko. tietoa OILI-palvelun ohjaamiseen.Muita käyttötarpeita maksun tilatiedolla ei tällä hetkellä ole sovittuna, eli maksun tila -tietoa ei ole pakko tuoda tieovarantoon. Mikäli korkeakoulu ottaa nyt maksun tilatiedon käyttöön lukuvuosimaksuvelvollisilla opiskelijoilla (rahoituslähde 5), VIRTAan on mahdollista tuoda myös maksun tilan historiatieto syksyn 2017 osalta. Mikäli lukuvuosimaksuvelvollisen ilmoittautuminen OILIssa halutaan estää, pitää korkeakoulun tuoda ilmoittautumisen kohteena olevan kauden lukukausi-ilmoittautumisen elementissä tilapäinen tila 4=puuttuu sekä tilatieto maksun tilasta.

 

Lukuvuosimaksuntilaa koskevia tietoja voidaan tulevaisuudessa laajentaa VIRTA-tietomallissa, mikäli tarvetta ilmenee. Lukuvuosimaksutietotyöryhmän esityksessä on mallinnettu maksettu-tilan tietojen laajentaminen prosenttiosuustiedoilla maksun maksaneesta tahosta. Lisätietoja https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Lukuvuosimaksutietoryhma?preview=/54695664/64305755/Lukuvuosimaksutietoty%C3%B6ryhm%C3%A4n_esitys.pdf

Maksun tila -tiedot (maksamatta/maksettu) on käytettävissä Virran ws-rajapinnan kautta.

Tämä tiedote sisältää asiaa
- VIRTAn lukukausimaksuvelvollisiin liittyvistä tiedoista ja TK:n opiskelijatiedonkeruusta
- Valviran käyttämistä sosiaalityöntekijöiden pätevyystiedoista

 

Lukukausimaksuvelvollisiin liittyvät tiedot VIRTAssa

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä on linjattu, että ensi vaiheessa VIRTAan tuodaan vain tiedot lukukausimaksuvelvollisuudesta ja maksun tilasta sillä määrittelyllä, kuin tiedot ovat Opintopolussa.
Aiemmin esitetystä tietomalliuudistussuunnitelmasta poiketen kuitenkin päätettiin, että maksuvelvollisuustiedon tuomiseen käytetään jo olemassa olevaa rahoituslähdetietoa eli koodia 5 = lukukausimaksukokeilu https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Rahoitusl%C3%A4hde,Finansieringsk%C3%A4lla .
Osa korkeakouluista jo tuokin tietoja syksyllä aloittaneista lukukausimaksuvelvollisista opiskelijoista tällä koodilla. Tieto maksun tilasta lisätään VIRTAn
LukukausiImoittumisen XML-skemaan syksyn aikana. 

Ohjausryhmä myös pyysi CSC:tä selvittämään, onko korkeakoulujen mahdollista tuoda 20.9. mukainen tieto syksyllä aloittaneista lukukausimaksuvelvollista opiskelijoista VIRTAan siten, että se olisi saatavissa 20.10. tehtävässä Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa. Tämän tiedon keruuta syksyn opiskelijatiedonkeruussa ei oltu aiemmin suunniteltu, mutta VIRTAn puolelta tiedon tuominen olisi mahdollista jo olemassa olevaa luokitusta käyttäen. Asiaa käydään tarkemmin läpi seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa 26.9., mutta pyydän, että selvitätte jo kokoukseen mennessä korkeakoulunne mahdollisuuden tuoda ko. tieto VIRTAan siten, että se olisi kerättävissä TK:n opiskelijatiedonkeruussa. Tai arvion siitä, missä vaiheessa syksyä pystyisitte tiedot toimittamaan VIRTAan. Mikäli asiassa päädytään siihen, että lukukausimaksuvelvolliset kerätään erillispoiminnassa myöhemmin syksyllä, pitää tietojen on liitettävissä muuhun TKn aineistoon opiskelija-avaimella. Huom! Maksun tilatietoa ei kerätä TK:n tiedonkeruussa.

Valviran sos-pätevyys

Edellisessä yhteyshenkilökokouksessa sovittiin, että yliopistot voivat valmistuneen opiskelijan pyynnöstä tuoda VIRTAan sieltä puuttuvia, vuotta 2014 varhempia sosiaalityöntekijän pätevyysmerkintöjä. Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa Valviran virkailijalle, että tieto on saatavilla VIRTAsta eikä muita dokumentteja tarvitse tässä tapauksessa toimittaa. Tämä toimintatapa voidaan Valviran puolesta ottaa käyttöön heti ja he päivittävät ohjeistuksensa tämän mukaisesti.

 

Valviran kanssa on myös käyty keskustelua tilanteista, joissa pätevyyden tuottaneet opinnot ovat olleet nimeltään jotain muuta  kuin sosiaalityön oppiainetta. Näissä tapauksissa Valvira toistaiseksi pyytää henkilöä toimittamaan paperidokumentteja, mutta asiaa käsitellään tarkemmin tulossa olevassa Valviran ja CSC:n välisessä kokouksessa.


Mukavaa syksyistä viikonloppua!

Terveisin VIRTA-opintotietopalvelu

TIEDOTE KELAN  EDISTYMISEN SEURANNAN LOPULLISEN PYYNTÖAINEISTON MUKAISISTA VIRTA-AINEISTOISTA

AIKATAULU

Kelan edistymisen seurannan lopullisen pyyntötiedoston mukaiset tarkistustiedostot ovat nyt haettavissa korkeakoulun VIRTA-SFTP -palvelimen  Kela-kansiosta.
Tiedostot muodostuvat uudestaan joka yö klo 1 alkaen, kunnes näistä lopullinen vastaustiedosto toimitetaan Kelaan perjantaina 22.9 viimeistään klo 12.

Korkeakoulun opintotukiasioita hoitavien henkilöiden tulisi saada nämä uudet VIRTA-tiedostot säännöllisesti tarkistettavaksi,
jotta mahdolliset täydennykset/korjaukset ehditään tekemään korkeakoulussa.  Korjaustoimenpiteille on tässä vaiheessa n. viikko aikaa.
CSC lähettää lopullisen vastaustiedoston Kelalle perjantaina 22.9 viimeistään klo 12.

Korkeakoulujen tulee saada tiedot omissa järjestelmissään kuntoon ja VIRTAan keskiviikkona 20.9. klo 19 mennessä, jotta ne ehtivät torstaina 21.9 yöllä klo 1 alkavaan
toiseksi viimeiseen ajoon ja siitä ajettavat tarkistustiedostot ehditään tarkistaa ja viimeiset päivitykset ovat varmuudella mukana Kelalle toimitettavassa aineistossa.

Kelalle toimitetusta tiedostosta jää kopio jokaisen korkeakoulun Kela-hakemistoon.

TIETOJEN TARKISTAMINEN

Tietojen tarkistaminen tulee tästä eteenpäin tehdä tämän Kelan varsinaisen pyyntöaineiston mukaisten tiedostojen perusteella.
Helpoimmin vertaaminen ja tarkistaminen hoituu esim. jos käyttää Kela-kansiosta löytyvät tyhjän pyyntötiedostoa, ajaa siihen oman
järjestelmän tiedot ja vertaa sen tulosta valmiiseen VIRTA-aineistoon.

Valmiin tiedoston sisällön tarkistamiseen auttaa myös  csv-muotoinen  tiedosto (tiedosto 3.) jossa on Virran opiskelijaAvaimet lisätietona.
Jokaisen korkeakoulun VirtaSFTP:n Kela-hakemistosta löytyy neljä - viisi tiedostoa (XXXXX korkeakoulun organisaatio numero, KK=korkeakoulu lyhenne).

1. Tyhjä pyyntötiedosto: "SXXXXX_tyhja_pyyntotiedosto.txt" (vastaa entisen OPAS-järjestelmän kautta itse haettua)
2. Virran tiedoilla päivitetty pyyntötiedosto: "SXXXXX.txt"
3. Sama kuin  2. tiedosto (Excel) csv-muodossa: "KELA_edistymisen_tarkistustiedosto_SXXXXX.csv"
4. Lokitiedosto jossa tieto minkä ajankohdan mukaan korkeakoulun tiedot ajettu Virrasta tiedostoihin: "loki_kela_edistseuranta_KK.txt"

Mikäli korkeakoulun Kelan pyyntöaineistossa on opiskelijoita joita ei Virrasta löydy kyseisen korkeakoulun opiskelijoista tästä muodostuu erillinen oma viides tiedosto
5. KELA_edistymisen_kadonneet_tarkistustiedosto_XXXXX.csv
(5. tiedoston tiedot löytyvät tietenkin myös tiedostoista 1. - 3.) Jos tätä 5.  tiedostoa ei löydy  hakemistossa, asia on sen suhteen kunnossa, eli kaikki pyyntötiedoston henkilöt löytyvät Virrassa korkeakoulun tiedoista. Tämä erillinen on helpottaakseen näitä tapauksia,  joita ei kuitenkaan kovin montaa ole per organisaatio. 


Virheellisistä opiskelijoista pyyntötiedostossa sekä edistymisen seurannan sisältökysymyksissä voi laittaa viestiä Kelaan  osoitteisiin markku.kokkarinen@kela.fi ja opas@kela.fi

VIRTA-aineistoa koskevat kysymykset osoitteeseen virta@csc.fi (jos lähetätte esimerkkejä käyttäkää  csv-tiedoston opiskelijaAvain tietoja, älkää lähettäkö hetuja sähköpostitse!)


Ystävällisin terveisin
VIRTA-opintotietopalvelu


Tässä tietoa korkeakouluille Kelan edistymisen seurannan toteutuksesta VIRTA-opintotietopalvelun tiedoilla. Korkeakoulun tietoihin liittyvä prosessi, poiminnat ym. ovat samat kuten viime vuonnakin,  jolloin edistymisen seuranta toteutettiin ensimmäistä kertaa VIRTA-tiedoista kaikkien korkeakoulujen osalta.

AIKATAULU

Aikatauluja koskevat tiedot löytyvät VIRTA-opintotietopalvelun confluence-sivulta:

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Aikataulut#Aikataulut-Edistymisen

ENNAKKOAINEISTO

Kelalta 15.8. tulleen ennakoivan pyyntöaineiston mukaisia edistymisenseurannan tarkistustiedostoja muodostuu tällä hetkellä VIRTAssa joka yö (noin klo 01 - 03). Tarkistustiedostot ovat haettavissa korkeakoulun VIRTA-sftp -palvelimen Kela-hakemistosta.

Korkeakoulun opintotukiasioita hoitavien henkilöiden tulisi saada nämä Kela tarkistustiedostot säännöllisesti tarkistettavaksi, jotta mahdolliset täydennykset/korjaukset ehditään tekemään korkeakoulussa hyvissä ajoin ennen lopullisen VIRTA-aineiston toimittamista Kelaan.

Ennakoivan ja lopullisen pyyntöaineiston välillä ei ole odotettavissa merkittävää eroa, joten tietojen säännöllinen tarkistaminen on hyödyllistä ja suositeltavaa aloittaa  nyt heti ennakkoaineiston pohjalta.

Korjaustoimenpiteille on aikaa ennakoivan aineiston pohjalta n. kuukausi ja tavoitteena on siis hyvä olla, että tiedot olisi saatu mahdollisimman oikeiksi jo tässä vaiheessa.

LOPULLINEN AINEISTO

Kelan lopullisen pyyntötiedoston mukaiset tiedot tulevat korkeakouluille tarkistettavaksi 12.9. iltapäivällä tai viimeistään aamulla 13.9. Ilmoitamme  vielä VIRTA-yhteyshenkilöille,  kun lopullisen pyyntöaineiston mukaiset tiedostot ovat noudettavissa korkeakoulun KELA-kansiosta.

Lopullisen aineiston tarkistamiseen ja VIRTA-tietojen korjaamiseen ja päivittämiseen on aikaa varattu vain viikko eli 13.9.-20.9.

Korkeakoulujen deadline VIRTA-tietojen toimittamiseen on keskiviikko 20.9. klo 23:59 mennessä,  jotta tiedot kaikkien 38 korkeakoulujen osalta ehtivät varmuudella mukaan Kelalle lähtevään aineistoon. CSC lähettää kaikkien korkekoulujen tiedot yhdessä lähetyksessä Kelalle 22.9.  


OHJEITA TIETOJEN TARKISTUKSEEN

https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Korkeakoulun+tietojen+tarkistaminen

Jokaisen korkeakoulun VIRTA-SFTP kela-alihakemistoon muodostuu edistymisen seurannan tarkistustiedostoja
(XXXXX korkeakoulun oppilaitosnro, KK=korkeakoulu lyhenne).

1. Tyhjä pyyntötiedosto: "SXXXXX_tyhja_pyyntotiedosto.txt" (vastaava tiedosto, jonka korkeakoulu on  ennen hakenut OPASin kautta ja jota voi käyttää vertailuaineiston ajamiseen omista järjestelmistä. Tätä tiedostoa ei lähetetä Kelalle)
2. Virran tiedoilla päivitetty pyyntötiedosto: "SXXXXX.txt" (tämä tiedosto on täysin sama tieto mitä Kelalle toimitetaan 22.9.2017 klo 12, tiedostoa päivitetään joka yö lopulliseen poimintapäivään asti)
3. Sama 2. tiedosto csv-muodossa: "KELA_edistymisen_tarkistustiedosto_SXXXXX.csv" (päivitetään joka yö lopulliseen poimintapäivään asti, tätä tiedostoa ei lähetetä Kelalle)
4. Lokitiedosto jossa on tietoa minkä ajankohdan mukaan korkeakoulun tiedot ajettu Virrasta: "loki_kela_edistseuranta_KK.txt" (tätä tiedostoa ei lähetetä Kelalle)

Edellisten lisäksi voi muodostua 5. tiedosto " KELA_edistymisen_kadonneet_tarkistustiedosto_XXXXX.csv" (Tätä tiedostoa ei lähetetä Kelalle))
5. tiedoston tiedot löytyvät myös tiedostoista 1. - 3. ilman päivitettyjä tietoja

Tämä 5. tiedosto mjodostuu korkeakoululle vain siinä tapauksessa, että Kelan pyyntötiedostossa ollut henkilö ei löydy korkeakoulun VIRTAan lähetetyistä tiedoista (yleensä syynä puuttuva hetu.) Tarkistustiedostoa 5 voi hyödyntää apuna näiden puuttuvien tietojen selvittelyssä.Jos tätä viidettä tiedostoa ei ole korkeakoulun hakemistoon muodostunut, kaikki Kelan pyyntötiedoston henkilöt löytyvät VIRTAsta korkeakoulun tiedoista henkilötunnuksen avulla.

Näistä ja muista eritystapauksista voi tiedustella suoraan Kelasta lähettämällä viesti osoitteeseen opas@kela.fi.

VIRTA-tietoja koskevissa kysymyksissä voi laittaa viestiä CSC:lle osoitteeseen virta@csc.fi

Tiedoston "SXXXXX.txt" mukaiset tiedot ovat ne jotka CSC lähettää Kelalle 22.9.2017 klo 12 mennessä.
 
Korkeakouluille jää kopio Kelalle toimitetusta aineistosta VIRTA-SFTP:n Kela-hakemistoon 22.9.


ystävällisin terveisin VIRTA-opintotietopalvelu


 

VIRTA-opintotietopalvelun uutiskirje 3/2017 (pdf)

Sisältöä:

 • Tiedotteet lähetetään huhtikuusta 2017 lähtien uutiskirjeinä virta-yhteyhenkilöt sähköpostilistan kautta. Muut asiasta kiinnostuneet voivat liittyä uutiskirjeen tilaajiksi täyttämällä tilauslomakkeen.
 • Kela käyttää 4/2017 lähtien korkeakouluopiskelijoiden kuukausiseurannassa VIRTA-opintotietopalvelusta saatavia tietoja.
 • Tulevat tiedonkeruut tietovarannosta
 • Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -seminaari toukokuussa

KORKEAKOULUJEN VIRTA-OPINTOTIETOPALVELUN YHTEYSHENKILÖILLE

Tähän tiedotteeseen on koottu ajankohtaisia VIRTA-opintotietopalvelua ja tiedonkeruita koskevia asioita. Viimeisimmän yhteyshenkilökokouksen muistio löytyy täältä https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=62755607

 

OKM:N SUORISTA TIEDONKERUISTA VIRTA-OPINTOTIETOPALVELUSTA

Opintotopistetiedonkeruu (YO ja AMK) ja avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen (AMK) tiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu lukuun ottamatta harjoittelukouluissa suoritettuja opintopisteitä, avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu sekä maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu toteutetaan VIRTA-opintotietopalvelusta. Korkeakoulu varmistaa, että sen ko. tiedonkeruita koskeva ajantasainen tietosisältö on siirretty tietovarantoon 28.2.2017 klo 19:00 mennessä.

Tietosisällön oikeellisuuden varmistaminen

VIRTA-opintotietopalvelusta tehtävien tiedonkeruiden tarkistusraporttien sisältö on vastaava kuin raportoinnissa hyödynnettävä aineisto. Alla on koottuna suorien tiedonkeruiden aineistojen tarkistusraportit:


Tarkistukset_Opintopiste.csv
löytyy VirtaSFTP-hakemiston CSVExport.zip-tiedostosta.

Tiedosto 1.3.2017  poimitaan Opintopiste_2016_ KK_toimitettu.csv-nimisenä erilleen
zip-tiedostosta aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut hakemistoon

Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina –tiedonkeruu:
YO6_2016_summa_KK.csv
löytyy VirtaSFTP aineistot\OKM_KOTA_Tiedonkeruut-hakemistosta

Tiedoston  (1.2.2017 tiedoilla) kopio  YO6_2016_summa_KK_toimitettu.csv

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tiedonkeruu:
Tarkistus_AMK7_2016_summa_kk.csv löytyy VirtaSFTP aineistot\ hakemistosta

Tiedoston 1.3.2017 kopio AMK7_2016_summa_kk_toimitettu.csv


Maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen tiedonkeruu:
Tarkistus_AMK8_2016_summa_kk.csv löytyy VirtaSFTP aineistot\ hakemistosta

Tiedoston 1.3.2017 kopio AMK8_2016_summa_kk_toimitettu.csv

Tietojen toimittaminen OKM:lle raportointia varten

Suorien tiedonkeruiden teknistä prosessia on kehitetty siten, että VIRTA-opintotietopalvelusta kerättävät tiedonkeruiden summatiedot siirtyvät suoraan rajapinnan kautta raportoinnin tietovarastoon, jossa tilastopäivän data otetaan talteen tilastoinnin pohjaksi. Korkeakoulu ei enää käy hyväksymässä kerättäviä tietoja KOTAssa, kuten aiemmin. On siis tärkeää, että korkeakoulu varmistaa kerättävien tietojen oikeellisuuden huolella tiedonkeruun ajankohtaan mennessä. Tiedot poimitaan tietovarannosta kaikkien korkeakoulujen osalta samanaikaisesti sovitttuna tiedonkeruun ajankohtana. Korkeakoulua pyydetään ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ennen tiedonkeruun määräaikaa, mikäli sillä on haasteita tiedonkeruun aikataulun osalta. Mikäli kaikkien korkeakoulujen tietosisältö ei ole VIRTA-opintotietopalvelussa määräaikana (28.2. klo 19.00) ajan tasalla, tiedonkeruuaineiston poiminta siirretään toiseen ajankohtaan  VIRTA-opintotietopalvelu tiedottaa korkeakouluja uudesta ajankohdasta.

Tutkinnnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina (YO6)

Tiedot kerättiin 31.1.2017 suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta tai vaihtoehtoisesti KOTA-lomakkeella. KOTA-lomakkeella toimitetut tiedot on lisätty VIRTA-opintotietopalvelun raportointirajapinnan summatietoihin.

OPH:N KANSAINVÄLISTYMISPALVELUIDEN (ENT. CIMO) KV-LIIKKUVUUSJAKSOTIEDONKERUU

Kuten aiemmin on jo tiedotettu, kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruun tiedot toimitetaan tiedoissa ilmenneiden korjaustarpeiden vuoksi uudestaan OPH:n Kansainvälistymispalveluille.

Pyydämmekin korkeakouluja tarkistamaan tietonsa siten, että vuonna 2016 alkaneita kv-liikkuvuusjaksoja koskevat VIRTA-tiedot ovat kunnossa tiedonkeruuta varten 28.2. klo 19.00 mennessä. OPH:n kansainvälistymispalveluille ja Vipusen rap ortoinnin dataksi toimitetaan VIRTA-aineisto, joka muodostuu aamulla 1.3. Vastaavat korkeakoulukohtaiset tiedostot löytyvät 1.3. korkeakoulun aineistot-kansiosta ja ne nimetään   cimo_xxxxxxx_2016_KK_toimitettu.csv. Tiedostoja on kaikkiaan neljä kappaletta. 

YHTEYSHENKILÖKOKOUKSESSA 21.2. ESILLÄ OLLEITA TIEDONKERUISIIN LITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ

Tilastoidaanko tutkinnon suorittamisen jälkeen tapahtuva ulkomainen harjoittelu (Erasmus+:n uusi harjoittelumahdollisuus)?

OPH:n Kansainvälistymispalveluiden kv-liikkuvuustiedonkeruun lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa tutkintoa suomalaisessa tai ulkomaalaisessa korkeakoulussa ja liikkuvuusjakso on osa opintoja/tutkintoa. Tutkinnon suoritamisen jälkeen tehtävää harjoittelua ei tällä hetkellä tilastoida erikseen. Harjoittelun voi kuitenkin tuoda tietovarantoon.

Suoritusten tilastointi, kun tutkinto-opiskelija osallistuu itsenäisesti ulkomaisen oppilaitoksen järjestämän opintojakson verkko-opiskeluun kotimaasta käsin?

OKM:n kanta on, että tällaisia suorituksia ei lasketa mukaan opintopistetiedonkeruussa ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluettuihin suorituksiin.  Tiedonkeruuohjeistusta tullaan tarkentamaan tältä osin seuraavan vuoden tiedonkeruukäsikirjaan.

KORKEAKOULUN VIRTA-TIEDONSIIRTOJEN SEURANTA

VIRTA-tiimi on kehittänyt toiminnallisuuden, joka seuraa korkeakoulujen VIRTA-tiedonsiirtojen tiheyttä. Yhteyshenkilökokouksessa sovittiin, että korkeakoulun VIRTA-tiedonsiirron teknisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen (mieluiten organisaatio-osoite, vaihtoehtoisesti henkilöiden sähköpostiosoitteita) lähtee tiedonsiirron katkoksesta varoittava viesti, mikäli tiedonsiirrossa on ollut kolmen päivän viive. Varoitusviesti lähtee päivittäin niin kuan, kunnes seuraava tiedonsiirto VIRTA-opintotietopalveluun tapahtuu.

TULEVIA TAPAHTUMIA

VIRTA-opintitotietopalvelun kv-liikkuvuusteemainen yhteistyökokous pidetään 1.3.2017 klo 9-11. https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2017_3_1+VIRTA-opintotietopalvelun+kv-liikkuvuusteemainen+kokous

Kokous järjestetään etäyhteydellä osoitteessa https://connect.funet.fi/virta

Kevään seminaari järjestetään 3.-4.5.2017 pääkaupunkiseudulla. Tilaisuuden ohjelmasta tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin.

 
Ystävällisin terveisin VIRTA-opintotietopalvelu

Tiedoksi korkeakoulujen kv-tiedonkeruiden asiantuntijoille ja VIRTA-yhteyshenkilöille
OPH kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) kv-liikkuvuusjaksotiedonkeruun VIRTA-aineisto toimitettiin tiedonkerääjälle ja tilastopalvelu Vipusen raportoinnin pohjaksi 6.2.2017
Tiedonkeruupäivän jälkeen on tullut vielä korkeakouluilta pyyntöjä korjata tilastoaineistoa. Tietojen hyödyntämisen näkökulmasta on tärkeää, että raportoitavat tiedot saadaan samalta ajankohdalta, joten OPH:n kansainvälistymispalveluiden ja OKM:n kanssa on sovittu, että kv-liikkuvuusjakstotiedonkeruun VIRTA-aineisto poimitaan kaikkien korkeakoulujen osalta uudestaan helmikuun lopussa.
Pyydämmekin korkeakouluja tarkistamaan tietonsa siten, että vuonna 2016 alkaneita kv-liikkuvuusjaksoja koskevat VIRTA-tiedot ovat kunnossa tiedonkeruuta varten 28.2. klo 19.00 mennessä. OPH:n kansainvälistymispalveluille ja Vipusen rapoortoinnin dataksi toimitetaan VIRTA-aineisto, joka muodostuu aamulla 1.3. Vastaavat korkeakoulukohtaiset tiedostot löytyvät 1.3. korkeakoulun aineistot-kansiosta ja ne nimetään   cimo_xxxxxxx_2016_KK_toimitettu.csv. Tiedostoja on kaikkiaan neljä kappaletta. 
Ystävällisin terveisin

VIRTA-opintotietopalvelu

Tiedoksi korkeakouluille
Vielä tiedoksi, että OPH:n Kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) liikkuvuustiedonkeruun poiminta-ajankohtaa on muutaman korkeakoulun pyynnöstä myöhennetty siten, että OPH:lle menevä aineisto muodostetaan  VIRTAan 5.2. klo 19.00 mennessä toimitetuista tiedoista.  Korkeakoulukohtaiset tiedonkeruusen toimitetut tiedostot on saatavissa seuraavana aamuna (6.2.2017 klo 6:30) aineistot-hakemistosta ja ne on nimetty seuraaavsti: cimo_xxxxxxx_2016_KK_toimitettu.csv. Tiedostoja on kaikkiaan neljä kappaletta.
Liikkuvuustiedonkeruun tiedot tulee siis päivittää ja tarkistaa tämän viikon aikana, mikäli ne eivät ole vielä kunnossa. Asia oli esillä eilisessä VIRTA-yhteyshenkilökokouksessa.
Ystävällisin terveisin VIRTA-tiimi

Tiedoksi korkeakoulujen asiantuntijoille

Opetushallituksen Kansainvälistymispalveluiden (aiemmin CIMO) kv-liikkuvuustiedonkeruun tiedot muodostetaan 31.1.2017 klo 19.00 mennessä VIRTAan tulleesta aineistosta.

Tietojen tarkistus on parhaillaan korkeakouluissa käynnissä ja olemme saaneet jonkin verran palautetta kv-liikkuvuustiedonkeruun VIRTA-poiminnasta ja kysymyksiä tiedonkeruun määrityksiin liittyen.

 

Tässä kootusti huomioitavia asioita:

Tiedonkeruun lähtökohtana on, että liikkuva opiskelija suorittaa kokonaista korkeakoulututkintoa (perus- tai jatkotutkintoa) joko Suomessa tai ulkomailla ja suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla niin, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon (ulkomaisessa korkeakoulussa ei suoriteta kuitenkaan kokonaista tutkintoa).

Kv-liikkuvuustiedonkeruussa kerättävät tiedot (OPH/ent. CIMO) https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/KV-VIRTA+liikkuvuustiedonkeruut

Lähtevien opiskelijoiden kv-liikkuvuusjaksojen tiedonkeruu

 • tiedonkeruun poimintaa on saadun palautteen pohjalta muokattu. Poimintaan otetaan nyt  opiskelijat,  joilla on liikuvuusjakson aikana opiskeluoikeus tyyppiä 1,2,3,4,6,7. Muut opiskeluoikeuden tyypit, kuten esimerkiksi opettajakoulutus ja erikoistumiskoulutus suodatetaan poiminnasta pois.

Saapuvien opiskelijoiden kv-liikkuvuusjaksot

 • kaikki korkeakoulut eivät tuo saapuville vaihto-opiskelijoille opinto-oikeustietoa (opiskeluoikeuden tyyppi 9), joten VIRTA-poimintaan otetaan mukaan tiedot myös pelkän liikkuvuusjaksotiedon mukaan
 • mikäli opiskeluoikeustieto puuttuu, niin myös ohjauksen ala -tieto jää puuttumaan
Yhteis- ja kaksoistutkintojen tilastointi

Asiaa on aiemmin käsitelty kv-asiantuntijaryhmässä ja siitä on ohjeistettu seuraavasti:

 • Opiskeluoikeudet kirjataan korkeakoulun omiin järjestelmiin siten, kuin se liikkuvuuden järjestämisen, apurahojen maksamisen ja näistä raportoinnin kannalta on tarkoituksenmukaista. OPH:n (CIMO:n) tiedonkeruussa saapuvaksi vaihto-opiskelijaksi määritellään henkilö, jolla ei ole samaan aikaan tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta samassa korkeakoulussa. Tietovarannosta poimitaan tiedot tiedonkeruuseen määritelmän mukaisesti. Jos siis opiskelijalla on sekä tutkinto-opiskeluoikeus että liikkuvuusjaksotieto, niin hän suodattuu pois tiedonkeruusta.
 • Toisin sanoen on korkeakoulun käyttämästä opiskeluoikeuden kirjaustavasta riippuvaa, tulevatko nämä opiskelijat mukaan tilastoon.
 • yhteis- ja kaksoistutkintoihin liittyen pyydämme korkeakouluja tuomaan VIRTAan opiskeluoikeustiedon luokittelulla 6 tai 7 https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Opiskeluoikeudenluokittelu,[TODOp%C3%A5svenska]


Ystävällisin terveisin


VIRTA-opintotietopalvelu