RAKETTI-hankkeen osahankkeet

RAKETTI-hankkeen osahankkeita ovat

Osahanke edistää koko korkeakoululaitoksen tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä kanavoimalla korkeakoulujen näkemyksiä osaksi kansallisten toimijoiden työtä. Tämän lisäksi osahanke tukee yksittäisten korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityötä; palvelujen kuvaamista ja tietovarantojen hyödyntämistä.

Osahanke edistää korkeakoulujen välisen toiminnan sujuvuutta tukemalla korkeakoulujen omaa kokonaisarkkitehtuurityötä koulutusohjelmilla ja konsultoinnilla. Osahanke vasta myös korkeakoulujen tietomallin hallinnoinnista.

Tämän lisäksi osahankkeen tehtävänä on koordinoida muita osahankkeita ja tätä kautta varmistaa, että kansallisessa työssä ei ole päällekkäisyyksiä ja että kaikki korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien kannalta tärkeät toiminta-alueet kuvataan yhtenäisellä tavalla.

Tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, tietojen ja tietojärjestelmien parempi yhteentoimivuus sekä niiden lisääntyvä yhteistyö tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Uudet järjestelmät, moduulit tai palvelut voidaan suunnitella kokonaisuuteen sopiviksi.

Lisätietoa: KOKOA

KOKOA-koordinaattori Pekka Linna.

TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto

TUTKI-osahanke on korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa käsittelevä RAKETTI-hankkeen osa. TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen huomioiden korkeakoulujen tarpeiden ohella myös OKM:n tekemä viranomaistiedon keräys sekä tutkimuksen rahoittajien tarpeet.

TUTKI-osahanke vastaa tutkimuksen ja tutkimushallinnon tukipalveluiden käsitteiden yhteismitallisuuden kehittämisestä ja korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kehitysprojektien valmistelun tukemisesta ja seurannasta tutkimuksen ja tutkimushallinnon näkökulmasta.

Lisätietoja: TUTKI


TUTKI-koordinaattori Hanna-Mari Puuska.

OPI - Korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun tuki

OPI-osahanke tukee yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella.

Lisätietoja: OPI


OPI-koordinaattori Paula Merikko.

VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

RAKETTI-VIRTA-projektin tavoitteena on toteuttaa vuosien 2012 ja 2014 aikana korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto opiskelijavalintojen kehittämiseksi annettavien lainsäädäntöluonnosten määrittämistä lähtökohdista siten, että tietovarantoa voidaan hyödyntää myös Tilastokeskuksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruiden toteuttamisessa.

Lisätietoja: VIRTA


VIRTA-projektipäällikkö Antti Mäki.

Tietohallinto

Edistää ja kehittää korkeakoulujen tietohallintotoimijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyötä RAKETTI-hankkeen toimeenpanovaiheessa. Työstää käytännön tasolla tietojen yhteen toimivuutta korkeakoulujen omien ja yhteisten tietojärjestelmien ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kesken sekä ohjata RAKETTI-VIRTA-projektia. Lisäksi tavoitteena on ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin ja toisaalta tuoda OKM:n kautta korkeakoulujen näkökulmaa kansallisen tason asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon mukaan, ja lisäksi ehdottaa tai luoda valituissa toiminnoissa toimintamalleja korkeakoulukentälle.

Lisätietoja: Tietohallinto (VIRTA-projektin ohjaus)