Tavoitteet

Edistää ja kehittää korkeakoulujen tietohallintotoimijoiden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyötä RAKETTI-hankkeen toimeenpanovaiheessa. Työstää käytännön tasolla tietojen yhteen toimivuutta korkeakoulujen omien ja yhteisten tietojärjestelmien ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon (VIRTA) kesken sekä ohjata RAKETTI-VIRTA-projektia. Lisäksi tavoitteena on ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin (tietohallinnollisiin) vaatimuksiin ja toisaalta tuoda OKM:n kautta korkeakoulujen näkökulmaa kansallisen tason asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon mukaan, ja lisäksi ehdottaa tai luoda valituissa toiminnoissa toimintamalleja korkeakoulukentälle.

Aikataulu ja resurssit

Puheenjohtaja ylitarkastaja Ilmari Hyvönen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tietohallinnon vastuualueelta. Jäseninä yliopistojen it-johtajien FUCIO-verkoston ja ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien AAPA-verkoston nimeämät edustajat sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n edustaja. Tietohallinto-ohjausryhmän toiminta rahoitetaan osana RAKETTI-hanketta. RAKETTI-VIRTA-projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä.

Ajankohtaista ja kokousasiakirjat

Ohjausryhmän seuraamien korkeakouluihin vaikuttavien hankkeiden lista
Kokousasiakirjat


Toimintasuunnitelma

Ohjausryhmä toimii vuosina 2012-2014 RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän asettamana.

Ohjausryhmä seuraa yhteistyössä OKM:n kanssa aktiivisesti korkeakoulupolitiikan ja korkeakoulujen toimintaympäristön muutoksia sekä korkeakoulujen rahoitukseen, julkis- ja kuntahallinnon uudistukseen, lainsäädäntöön (esim. hankintalaki) liittyvää kehitystä.

Ohjausryhmä rakentaa korkeakoululaitostason tietohallintohankkeiden hankelistan. Hankelistan seurannalla tavoitellaan lisääntyvää ymmärrystä käynnissä olevista/suunnitteluvaiheessa olevista hankkeista ja niiden tavoitteista sekä hankkeiden onnistumisprosentin kasvattamista ja kustannussäästöjä yli sektorirajojen.

Ohjausryhmä kokoaa ja ylläpitää suosittelemiensa korkeakoulujen yhteisten standardien ja suositusten listaa. RAKETTI-hankekokonaisuuden kokonaisarkkitehtuurinäkökulman ja työnjaon kannalta lista painottuu järjestelmä-, ja teknologia-arkkitehtuurien tasoihin. Lista voi sisältää myös projektityömenetelmiin, dokumentointiin, viestintään ja parhaisiin käytäntöihin liittyviä suosituksia samoin kuin JHS-tyyppistä materiaalia.

Tausta

Hankkeen alkuvaiheessa ajatuksena oli, että korkeakoulujen substanssiasiantuntijoita kuulemalla saadaan parhaiten tietoa siitä, mitä korkeakoulujen opintohallinto- ja tutkimushallinto tarvitsevat tulevaisuudessa. Hankkeen alusta saakka tietohallinnon toimijoita on ollut työssä mukana, mutta hankkeen siirtyessä toteutusvaiheeseen tuli tärkeäksi kiinteämpi yhteistyö molempien sektoreiden tietohallinnon kanssa.Yliopistojen IT-johtajien verkoston FUCIO aloitteesta hankkeeseen organisoitiin Tietohallinto-ohjausryhmä.


Ohjausryhmän jäsenet

VIRTA-projektin asioita käsiteltäessä ohjausryhmää täydennetään Tilastokeskuksen edustajalla tai muiden tietoa keräävien viranomaisten edustajilla, mikäli projektissa käsitellään heidän toimialansa asioita.

Yhteystiedot CSC:ssä

Petri Sane
Projektipäällikkö, RAKETTI-VIRTA
petri.sane (at) csc.fi
puh. 050 381 2822

Antti Mäki
Kehityspäällikkö, CSC
antti.maki (at) csc.fi
puh. 050 430 9119