Julkaisutyyppien tarkemmat määritelmät löytyvät tiedonkeruukäsikirjasta.

 

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A Referentgranskade vetenskapliga artiklar

A Peer-reviewed scientific articles

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

A1 Journal article (refereed), original research

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

A2 Översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift

A2 Review article, Literature review, Systematic review

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

A3 Del av bok eller annat samlingsverk

A3 Book section, Chapters in research books

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

A4 Artikel i en konferenspublikation

A4 Conference proceedings

 

 

 

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B Icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter

B Non-refereed scientific articles

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

B1 Inlägg i en vetenskaplig tidskrift

B1 Non-refereed journal articles

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

B2 Del av bok eller annat samlingsverk

B2 Book section

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation

B3 Non-refereed conference proceedings

 

 

 

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

C Vetenskapliga böcker (monografier)

C Scientific books (monographs)

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

C1 Separat utgivet vetenskapligt verk

C1 Book

C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

C2 Redigerad bok, samlingsverk, konferenspublikation eller specialnummer av en tidskrift

C2 Edited book, conference proceedings or special issue of a journal

 

 

 

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D Publikationer avsedda för en yrkesgrupp

D Publications intended for professional communities

D1 Artikkeli ammattilehdessä

D1 Artikel i en facktidskrift

D1 Article in a trade journal

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)

D2 Artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (inkl. inledningsartikel som skrivits av redaktören)

D2 Article in a professional book (incl. an introduction by the editor)

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

D3 Artikel i en yrkesinriktad konferenspublikation

D3 Professional conference proceedings

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning

D4 Published development or research report or study

D5 Ammatillinen kirja

D5 Yrkesinriktad bok

D5 Textbook, professional manual or guide

D6 Toimitettu ammatillinen teos

D6 Redigerat yrkesinriktat verk

D6 Edited professional book

   

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E Publikationer för allmänheten

E Publications intended for the general public

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

E1 Populärartikel, tidningsartikel

E1 Popularised article, newspaper article

E2 Yleistajuinen monografia

E2 Populärmonografi

E2 Popularised monograph

E3 Toimitettu yleistajuinen teosE3 Redigerat populärverkE3 Edited popular book

 

 

 

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F Offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet

F Public artistic and design activities

F1 Erillisjulkaisu

F1 Separat publikation

F1 Published independent work of art

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

F2 Offentlig medverkan i ett konstnärligt verk

F2 Public partial realisation of a work of art

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

F3 Konstnärlig del av en icke-konstnärlig publikation

F3 Artistic part of a non-artistic publication

 

 

 

G Opinnäytteet

G Lärdomsprov

G Theses

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

G1 Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling

G1 Polytechnic thesis, Bachelor’s thesis

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

G2 Pro gradu-avhandling, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov

G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis

G3 Lisensiaatintyö

G3 Licentiatavhandling

G3 Licentiate thesis

G4 Monografiaväitöskirja

G4 Monografiavhandling

G4 Doctoral dissertation (monograph)

G5 Artikkeliväitöskirja

G5 Artikelavhandling

G5 Doctoral dissertation (article)

 

 

 

H Patentit ja keksintöilmoitukset

H Patent och uppfinningsanmälningar

H Patents and innovation announcements

H1 Myönnetty patentti

H1 Beviljad patent

H1 Granted patent

H2 Keksintöilmoitus

H2 Uppfinningsanmälan

H2 Invention announcement

 

 

 

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

I Audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program

I Audiovisual material, ICT software

I1 Audiovisuaalinen aineisto

I1 Audiovisuellt material

I1 Audiovisual material

I2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

I2 Program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

I2 ICT software