Suorat tiedonkeruut -sivusto on siirtynyt Eduuni-alustalle to 6.4.2017. Sivuja päivitetään jatkossa Eduunissa: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/Suorat+tiedonkeruut

YO-käsikirja 2016 on lukittu.
Käsikirjaa voi kommentoida ja siitä voi esittää kysymyksiä. Käsikirjan sisältöä ei enää muuteta.
Lukitusta käsikirjasta luodaan pdf-dokumentti jokaiselle vuosiversiolle erikseen. Vuoden 2016 käsikirjan pdf-versio valmistuu pian ja silloin se on löydettävissä pääsivulta.

OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2016

1. Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka yliopistojen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Tiedot kerätään vuosittain ministeriön Vipunen-tietokantaan. Taloustiedonkeruuta koskeva osio käsikirjassa poikkeaa rakenteeltaan muista osioista taloustiedonkeruun laajuuden takia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kehitystyön edetessä sisällytetään sen määritykset osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita ja käsikirjoja siltä osin kun tiedonkeruu toteutetaan tietovarannosta. Vuotta 2016 koskevissa tiedonkeruissa tietovarantoa hyödynnetään opintopistetiedonkeruussa sekä julkaisutiedonkeruussa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Tässä käsikirjassa esitellään ne tiedot, jotka yliopistot joko lähettävät erikseen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai joiden oikeellisuuden yliopistot varmistavat käsikirjassa mainitulla tavalla. Näiden tiedonkeruiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö poimii Virta- opintotietovarannosta suoraan seuraavat tiedot. Tietoja ovat nähtävillä korkeakoulujen extra-vipunen portaalissa.

Tämän vuoden tiedonkeruussa tiedot luokitellaan ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen ala luokittelulla. Ohjauksen ala luokittelu korvaa aiemmin käytössä olleen koulutusalaluokittelun. Uusi luokitus kuvaa tasapainoisemmin yliopistojen toimintaa sekä on vertailukelpoinen sekä kansainvälisesti että ammattikorkeakoulu sektorin tietojen kanssa. Toinen muutos liittyy ohjauksen ala- tiedot keräämiseen henkilöstö-, julkaisu ja tutkimusrahoitustiedonkeruussa. Ohjauksen ala -tietoa ei kerätä ko. tiedonkeruissa kiinnitettynä suoraan henkilöön tai julkaisuun vaan se päätellään henkilön ja julkaisun tekijöiden vastuualueiden kautta. Tutkimusrahoitustiedonkeruussa ohjauksen ala -tieto päätellään suoraan vastuualueesta. Alayksikkökoodistot toimitetaan erillisellä web-lomakkeella  (https://tt.eduuni.fi/sites/csc-jtp/public/alayksikko/alayksikkokoodit/) 31.1.2017 mennessä.

Korkeakoulujen yhteisten tietomallien ja yhteentoimivuuden määritysten kehittämistä jatketaan osana CSC:n palveluja korkeakouluille. Työssä keskitytään jatkossa tuottamaan toimintokohtaisia (esim. opintohallinto, tutkimushallinto) tietomäärityksiä niiltä osin kuin standardoinnille ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle on konkreettisia tarpeita tai tietoa tarvitaan yhteismitallisessa raportoinnissa. Nämä sidotaan yhteen tarvittavilta osin. Myös Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon määritykset ja muut viranomaisten tarpeisiin liittyvät yhteentoimivuuden määritykset liitetään osaksi kokonaisuutta.

Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

 

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2016 kerättäviä tietoja. Vuodelta 2017 kerättäviin tietoihin tulee seuraavia sisällöllisiä muutoksia:

- Julkaisutiedonkeruussa kenttä 3.3.3.34 (Julkaisu rinnakkaistallennettu) tulee pakolliseksi.

- Julkaisutiedonkeruussa ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen pakollisia kenttä lisätään seuraavasti (huom. korjattu 5.1.2017)

  • Kenttä 3.3.3.16 (Lehden / sarjan nimi) pakollinen julkaisutyypille D1
  • Kenttä 3.3.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille D3

  • Kenttä 3.3.3.21 (Kustantajan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D2, D4, D5, D6, E2, E3

  • Joko 3.3.3.16 (Lehden / sarjan nimi) tai 3.3.3.21 (Kustantajan nimi) pakollinen julkaisutyypille E1

 

- Rekrytointitiedonkeruun tiedot kerätään ensimmäistä kertaa vuodelta 2017 

 

Sisällöllisten muutosten lisäksi tiedonkeruun ohjeistusta saatetaan tarkentaa ja kehittää 2017 tiedonkeruun osalta.

 

Edellinen - Seuraava: