KORKEAKOULUN TOIMEKSIANTO CSC:LLE CALEIDON OY:N TUUDO-PALVELUN YHDISTÄMISEEN KORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISEEN TIETOVARANTOON OPINTOTIETOJEN HENKILÖKOHTAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamista koskevan lain (484/2013) mukaisesti Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalveluun (tietovaranto) tallennetaan korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän henkilörekisterin tietoja. Korkeakoulut toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana korkeakoulun rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä, tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC — Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lain (484/2013) 6 d §:n nojalla korkeakoulujen yhteishaussa. Muusta tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta päättävät korkeakoulut rekisterinpitäjinä. Useiden viranomaistoimijoiden on sovittu saavan tarvitsemansa tiedot VIRTA-opintotietopalvelusta. Tietovarantoa voivat rekisterinpitäjien luvalla hyödyntää myös yksityiset palveluntarjoajat.

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot

Viranomaistoiminnan julkisuutta koskevan lain (21.5.1999/621) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei siinä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Korkeakoulut ovat laissa tarkoitettuja viranomaisia. Lain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. VIRTA-opintotietopalveluun tallennettuja tietoja eivät koske lain 11 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyt rajoitukset. Tiedot eivät myöskään ole 24 §:n nojalla salassa pidettäviä. Lain mukaan oppijalla on siis oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteröity.

TUUDO-palvelu tiedon saamiseksi henkilökohtaisista opintotiedoista

TUUDO (www.tuudoapp.fi) on suomalaisen Caleidon Oy:n kehittämä mobiilisovellus ja siihen liittyvä www-selaimella käytettävä palvelu, jonka avulla oppijat voivat mm. tarkastella omia opintosuorituksiaan, ilmoittautua opetukseen ja hallita henkilökohtaisia lukujärjestyksiään. TUUDOn toiminta-ajatus on tarjota moderni sähköinen asiointikanava sekä viestintäväline oppijoiden ja korkeakoulujen välistä yhteydenpitoa varten.

Moni oppija opiskelee elämänsä aikana useammassa kuin yhdessä suomalaisessa korkeakoulussa. TUUDOn tavoitteena on koota oppijalle organisaatiorajat ylittävä kokonaisnäkymä tämän opinnoista. TUUDO avaa oppijalle mahdollisuuden henkilökohtaiseen tiedonsaantiin VIRTA-opintotietopalvelusta maksutta ja ilman korkeakoulukohtaista integraatiota. Koottu näkymä palvelee koulutuksen digitalisaatiota joustavoittamalla ja tehostamalla opintoprosesseja ja helpottamalla oppijan asiointia.

TUUDOn käyttö oppijan omien tietojen tarkastelemiseksi perustuu sekä oppijan että korkeakoulun osalta vapaaehtoisuuteen. Tässä toimeksiannossa käsiteltävän maksuttoman, kootun näkymän lisäksi korkeakoulun on mahdollista erikseen ostaa Caleidon Oy:ltä kahdenvälinen TUUDO-integraatio suoraan korkeakoulun omiin opintotietojärjestelmiin. Tällöin oppijalle näytettävät tiedot perustuvat sen korkeakoulun opintotietojärjestelmien tietoon, jonka tarjoamilla käyttäjätunnuksilla opiskelija palveluun kirjautuu.

Käytettävät tiedot ja turvallisuus

Oppija näkee TUUDO-palvelussa VIRTA-opintotietopalveluun tallennetut, itseään koskevat tietonsa (kiinnostuksen kohteena erityisesti opintosuoritukset). Oppija päättää itse, käyttääkö hän TUUDOa tietojensa katseluun. Tiedonsaanti edellyttää oppijan henkilöllisyyden varmentamista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai HAKA-tunnistautumisella.

Tieto välitetään oppijan asiakassovellukseen turvallisen ja luotettavan palvelinarkkitehtuurin ja salattujen verkkoyhteyksien kautta. VIRTA-opintotietopalvelun teknisenä ylläpitäjäjänä CSC on koordinaattorin roolissa tehnyt Caleidon Oy:n kanssa sopimuksen (liite 1), jossa Caleidon Oy on sitoutunut noudattamaan turvallisuuskäytäntöjä, hyvää tiedonhallintatapaa, soveltuvaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä.

Korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän rekisterin rekisteriselosteeseen ei ole tarpeen erikseen merkitä tietoa rekisteröidyn tietojen henkilökohtaisesta käytöstä, koska kyse ei ole rekisteröidyn tietojen luovuttamisesta. Tietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn omasta aloitteesta ja näin mahdollistetaan erityisen tiedonsaantioikeuden toteuttaminen.

Toimeksianto ja korkeakoulun toimenpiteet

Korkeakoulu rekisterinpitäjänä tekee tietojen teknisenä ylläpitäjänä toimivalle CSC:lle toimeksiannon antaa korkeakoulun lukuun, opiskelijan pyynnöstä, opiskelijan tiedot itsenäisenä palveluntarjoajana toimivan Caleidon Oy:n TUUDO-palvelussa käytettäväksi tämän toimeksiannon mukaisesti, toimeksiannossa kuvattuun tarkoitukseen.

CSC pyytää kaikkia korkeakouluja ilmoittamaan, antavatko ne Caleidon Oy:lle luvan oppijan suostumuksella hakea tämän tietoja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta TUUDO-palveluun siten, että oppija saa käyttöönsä itseään koskevat asianomaisen korkeakoulun tallentamat tiedot. Korkeakoulun tulee ilmoittaa päätöksestään CSC:lle ja vahvistaa CSC:n toimeksianto koskien opiskelijatietojen antamista TUUDO-palvelun käyttöön. Päätöksessä voidaan viitata tähän toimeksiantoon. CSC tekee yhteistyötä Caleidon Oy:n kanssa integraation toteuttamiseksi toimeksiannon mukaisesti.

Päätös toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Jukka Kohtanen
PL 405
02101 Espoo

LIITTEET

Liite 1: Turvallisuussopimus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Caleidon Oy:n välillä (luottamuksellinen, toimitettu korkeakoulujen kirjaamoihin)