Anvisningar som hemuniversitet

 

Ansökan om flexibel studierätt (JOO)

Det riksomfattande avtalet för flexibel studierätt (JOO) ger dig som examensstuderande möjlighet till en mångsidig grund- eller postgradual examen genom möjligheten att inkludera studier från andra universitet, t.ex. en valbar (biämnes)studiehelhet eller enskilda kurser.

JOO-studierättigheten ger dig valmöjligheter:

 

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). JOO-studierna är avgiftsfria för dig. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Ansökningstider

För kandidat och magister studerande ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

Ifall tidsfristen inte infaller på en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag. Meddelande om beslutet skickas inom en månad efter ansökningstidens utgång.

Obs: Ifall mottagaruniversitetets ansökningstid går ut före 30.4. eller 31.10. ska du fyll i ansökan i Joopas och meddela om den exceptionella ansökningstiden per e-post till mobilitetsservicen på adressen joo[at]helsinki.fi senast en månad innan mottagaruniversitetets ansökningstid går ut.


För forskarstuderande
är ansökningstiden fortlöpande från 1.8.2018. Handläggningstiden är fyra veckor.

Ansökningar om flexibel studierätt (JOO-studier) godkänns enligt följande kriterier: 

 

Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten finns i Joopas-nättjänsten (kom ihåg att bifoga de bilagor som krävs). Länk till JOOPAS: det elektroniska JOO-ansökningssystemet 

 Obs. En del universitet använder inte Joopas-nätservicen utan enbart pappersblanketter. Du hittar en förteckning över universitet som använder pappersblanketter här. Se också Allmänna anvisningar. Ifall du ansöker om JOO-studierätt med en pappersblankett ska du skanna den ifyllda och undertecknade blanketten och skicka den inom utsatt tid till joo[at]helsinki.fi.

Till ansökan bifogas följande bilagor:

  1. Studieplan (ISP). Av studieplanen bör framgå vilka obligatoriska och valbara kurser du ämnar genomföra och har genomfört. Märk tydligt ut i studieplanen JOO-studiernas andel i de valbara studierna.Ifall du bifogar en elektronisk ISP (eHOPS) bör ovannämnda innehåll framgå av den. Mer om ISP: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/din-individuella-studieplan-isp
  2. Studieutdrag (inofficiellt från WebOodi räcker)
  3. Forskarstuderande ska bifoga ett godkännande för studieplanen av den ansvariga professorn.

 

Den förordade studierättighetens längd

JOO-studierättigheter och -bifall beviljas för högst två år och du kan endast genomföra de studier som studierätten gäller.

Införande av JOO-studier i hemuniversitetets register

Efter genomförda JOO-studier ska du lämna in ett studieutdrag för registrering av studierna till studentservicen i enlighet med fakultetens anvisningar om tillgodoräknande. Det är ditt ansvar att ansöka om tillgodoräknande.

Handläggarnas kontaktuppgifter

 Om du behöver mer information om JOO-studier och ansökan kan du kontakta Mobilitetsservicen:

 https://www.helsinki.fi/sv/studier/kontakta-oss/mobilitetsservice