Konsortion syntyminen

Oodi-järjestelmän luominen lähti liikkeelle viiden yliopiston (Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto, Sibelius akatemia ) yhteistyönä vuonna 1995, jolloin käynnistettiin OOTT-esitutkimus yliopistojen opintotietojärjestelmiin liittyvien tarpeiden selvittämiseksi (OOTT = opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmä).  Uutta opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmää Oodia alettiin toteuttaa yliopistojen yhteishankkeena jo seuraavana vuonna ja toteutusprojekti jatkui vuoteen 1999.

Uuden järjestelmän ympärille rakentui usean yliopiston yhteinen konsortio, jolle asetettiin tavoitteeksi tuottaa kustannustehokkaasti opintohallinnon järjestelmä, joka toimii luotettavasti ja tarjoaa työvälineitä ja palveluja opiskelijoille, opettajille ja virkailijoille. Tavoitteeksi asetettiin myös käytäntöjen yhtenäistämisen edistäminen yliopistoissa sekä parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakaminen yliopistojen kesken. Konsortio rahoittaa toimintansa konsortiomaksuilla, jotka muodostuvat konsortioäänten suhteessa toimintaan osallistuvien korkeakoulujen kesken. Konsortio muodostettiin avoimeksi, jotta kaikilla yliopistoilla olisi mahdollisuus liittyä konsortioon ja ottaa käyttöön uusi Oodi-järjestelmä.

Konsortion toimielimet  

Oodi-konsortion tärkein hallintoelin on johtoryhmä, joka hyväksyy konsortion toimintasuunnitelman ja kehysbudjetin ja asettaa toiminnalle vuosittaiset tavoitteet. Johtoryhmän lisäksi konsortiolla on työvaliokunta, joka keskittyy toimintasuunnitelman toimeenpanoon ja seurantaan. Konsortiohallinnon ja käytännön toiminnan organisoimiseksi perustettiin palveluyksikkö, joka  koordinoi Oodin ylläpitoa ja kehittämistä. Palveluyksikän sijaintipaikka oli Helsingin yliopisto.

Konsortio muutoksessa

Ensimmäiset Oodi-järjestelmän käyttöönotot tapahtuivat vuosina 1999-2000.

Vuoden 1999 konsortiosopimuksessa olivat mukana Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Oulun yliopisto, Sibelius akatemia sekä Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. Myöhemmin vuosina 2001-2003 mukaan konsortioon liittyivät myös Teatterikorkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Joensuun yliopisto, Vaasan yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu. Keväällä 2000 konsortion johtoryhmä päätti muuttaa OOTT-konsortion nimen Oodi-konsortioksi.

Oodi-konsortion palveluyksikkö on koko Oodi-järjestelmän olemassaoloajan vastannut Oodi-järjestelmän ylläpidon sekä kehittämisen koordinoinnista. Aluksi Oodi-konsortion hallintopalveluiden ”päämaja” sijaitsi Helsingin yliopiston yhteydessä.  Vuonna 2003 solmittiin 11 yliopiston kesken kuitenkin uusi konsortiosopimus, jonka yhteydessä myös uudelleen organisointiin Oodi-yliopistoja tukevat konsortion hallintopalvelut eli ”palveluyksikkö”. Oodi-konsortion ensimmäinen kokopäiväinen projektijohtaja aloitti työnsä Helsingin yliopistolla syyslukukauden 2004 alussa.

Oodi-konsortion palvelutoimintojen rakennetta uudistettiin jälleen 2008 ja konsortiopalvelut päätettiin järjestää uudella tavalla, jotta ne palvelisivat paremmin Oodi-yliopistojen ja konsortion tarpeita. Tammikuussa 2009 Oodi-konsortion palveluyksikkö Oodi Kehitys siirtyi Helsingin yliopistolta aluksi CSC:n vuokralaiseksi. Vuonna 2010 Oodi-konsortio teki uuden konsortiosopimuksen yhteydessä palvelusopimuksen CSC:n kanssa konsortiopalvelujen hankkimisesta.

Oodi-konsortion vuosien 2011-2016 strategian tavoitteena oli siirtyä ohjelmiston kehittämisestä enemmän palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena oli kehittää konsortion palveluyksiköstä verkostoitunut palveluintegraattori, joka tarjoaa jäsenyliopistoille selkeästi määriteltyjä palveluja, jotka tukevat parhaita toimintamalleja. Opetuksen ja opintohallinnon näkökulma on konsortion toiminnassa ja hankkeissa ensisijainen. Konsortion tavoitteena on aina ollut olla vahva opintohallinnon palvelukehittäjä sekä luotettava ja aktiivinen toimija erilaissa opintohallinnon tietojärjestelmähankkeissa.  

Oodi-konsortio on vuodesta 2009 lähtien ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa erilaisissa valtakunnallisissa opintohallinnon hankkeissa, kuten Raketti, Opintopolku, OILI, Virta jne.

Oodin elinkaari on tulossa päätökseen

Oodi-konsortion vuosille 2016-2021 päätetyn konsortiostrategian tavoitteena edistää opetuksen ja opiskelun palveluiden kehittämistä ensisijaisesti palveluiden digitalisaation kautta sekä mahdollistaa asiakaslähtöisten, opetukselle ja opiskelulle lisäarvoa tuovien uusien ja kilpailukykyisten palveluiden nopean käyttöönoton kustannustehokkaasti. Konsortio haluaa varmistaa, että Oodi-järjestelmä pysyy hyvässä kunnossa ja vastaa konsortioyliopistojen tarpeita Oodin elinkaaren eli vuoden 2021 loppuun saakka. Strategisena tavoitteena on myös tukea ja säilyttää konsortion erityinen vahvuustekijä, toimiva ja kustannustehokkuutta tuova yhteistyö ja hyödyntää sitä Oodista pois siirtyvien yliopistojen tukemisessa. Konsortio haluaa Oodin elinkaaren loppuun saakka edistää prosessien, toimintamallien ja palvelujen yhteentoimvuutta ja yhdenmukaisuutta.

Oodi-konsortion yliopistot ovat tehneet päätökset Oodista pois siirtymisestä ja Oodin palvelujen korvaamisesta uusilla. Kuusi Oodi-yliopistoa siirtyy Oodista Peppi-palvelukokonaisuuden käyttäjiksi ja kolme yliopistoa Sisu-järjestelmäkokonaisuuden käyttäjiksi.

Oodia ylläpidetään yhteisesti vuoteen 2021 saakka.